Méně časté Milost Uloženy za účelem,
By
Price: $5.22 USD. Words: 22,020. Language: Czech. Published: May 8, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
Toto je pravdivý příběh o neobvyklé mimořádné milosti, milosrdenství a neředěné víry. To bylo neobvyklé milost, vzácné laskavost, milosrdenství a nevysvětlitelné požehnání, které přesahuje lidské myšlení. Nebylo to každý den milost a byl není pro každého, to bylo jen pro vybrané, požehnaný, speciální a privilegované mladého muže. Přišel tváří v tvář se smrtí tohoto osudného dne v říjnu 2002.
Cupid Pulls a Prank and Other Lesbian Tales
By
Price: $2.99 USD. Words: 22,100. Language: English. Published: May 8, 2012. Category: Fiction » Gay & lesbian fiction » Lesbian
(4.50 from 2 reviews)
Ten short stories are in this collection. The lead story is "Cupid Pulls a Prank." For the first time in American history, both the Republicans and the Democrats have female candidates running for president. The Republican is Alice Cowell, and the Democrat is Gillian Marshall. Cupid strikes them during a live, nationwide televised debate, and Alice's and Gillian's reactions shock even Cupid.
Нечести Грейс Спасен за цел
By
Price: $5.22 USD. Words: 25,470. Language: English. Published: May 8, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Personal inspiration
Това е една истинска история за необичайна благодат, на извънредно милост и неразреден вяра. Това е необичайно благодат, рядко полза, необяснимо милост и благословение, което надхвърля човешкото мислене. Това не беше ежедневие благодат и не е за всеки, това е само за избран, благословен, специална и привилегирован млад мъж. Той дойде лице в лице със смъртта на този съдбовен ден през октомври, 2002
Devoted to Rama
By
Price: $2.95 USD. Words: 36,000. Language: English. Published: May 8, 2012. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Hinduism
“I am faithfully engaged in the service of Rama, who is as immovable as a great mountain, as great a lord as Mahendra [Indra], and who, like a great ocean, is incapable of being agitated.” (Sita Devi speaking to Ravana, Valmiki Ramayana, Aranya Kand, 47.33)
অসাধারণ গ্রেস একটি উদ্দেশ্য জন্য সংরক্ষিত
By
Price: $5.22 USD. Words: 23,160. Language: Bengali. Published: May 8, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
এটি একটি অসাধারণ চারুতা, বিস্ময়কর করুণা এবং নিছক ধর্মবিশ্বাস আসল কথা. এটি ছিল একটি বিরল চারুতা, একটি বিরল আনুকূল্য, একটি ব্যাখ্যাতীত রহমত এবং বর যে মানুষের যুক্তি transcends. এটি ছিল এবং সকলের জন্য ছিল না কোনো দৈনন্দিন চারুতা না; এটি কেবল একটি নির্বাচিত, মাতা, বিশেষ বিশেষ সুবিধা বা অধিকারপ্রাপ্ত এবং জোয়ান জন্য ছিল. তিনি মৃত্যুর সঙ্গে যে অক্টোবরে অবশ্যম্ভাবী দিন, 2002 উপর সামনা - সামনি আসে. এক
Հազվադեպ Grace Պահված մի նպատակով
By
Price: $5.22 USD. Words: 22,960. Language: Armenian. Published: May 8, 2012. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Death, Grief, Bereavement
Սա իրական պատմություն է անսովոր շնորհով է, արտակարգ ողորմածության եւ undiluted հավատքի. Դա հազվադեպ շնորհը, հազվագյուտ շնորհ է, անբացատրելի գթասրտություն է եւ օրհնությունը, որ վերացնելով մարդու պատճառաբանելով. Դա ոչ թե ամենօրյա շնորհը, եւ չէր բոլորի համար, դա ընդամենը մի ընտրվել օրհնված է, հատուկ եւ արտոնյալ երիտասարդի. Եկավ դեմքը դեպի դեմքը մահով այդ ճակատագրական օրը, հոկտեմբերի 2002 թ. Երկու ա
Chronic Pain: A Way Out
By
Price: $5.99 USD. Words: 59,990. Language: English. Published: May 8, 2012. Category: Nonfiction » Health, wellbeing, & medicine » Pain management
Chronic pain is a complex condition that often requires integrated, multi-modality treatment approaches. For those who do not have access to treatment in multidisciplinary, comprehensive pain centers, this book offers steps to an alternative treatment path that includes evidence-based medical treatments, physical modalities, counseling, self-care education and alternative approaches.
Grace pazakontë Ruhen për interesa
By
Price: $5.22 USD. Words: 29,060. Language: Albanian. Published: May 8, 2012. Category: Nonfiction » Inspiration » Spiritual inspiration
Kjo është një histori e vërtetë e hirit të pazakontë, të mëshirës dhe besim të jashtëzakonshëm undiluted. Kjo ishte një hiri pazakontë, një favor i rrallë, një mëshirë dhe bekim unexplainable që tejkalon arsyetimin e njeriut. Kjo nuk ishte një hir e përditshme dhe nuk ishte për të gjithë, kjo ishte vetëm për një njeri të zgjedhur, të bekuar, të veçantë dhe të privilegjuar të rinj. Ai erdhi ballë p
Sun Catcher by Angela Dorsey and Marina Miller
By
Series: Sun Catcher, Book 1. Price: $2.99 USD. Words: 20,080. Language: English. Published: May 8, 2012 by Enchanted Pony Books. Category: Fiction » Young adult or teen » Adventure
Lost River is running from a forest fire when she finds herself alone with a strange creature. She and the terrified animal have no choice but to join forces if they want to survive.
“Pirates and Paupers” The Special World of Reynold Jay
By
Price: Free! Words: 37,150. Language: English. Published: May 8, 2012. Category: Fiction » Plays & Screenplays » Anthologies
Take a free peek into the world of a new writer, Reynold Jay. In this book you will be treated to a wide range of titles and will know in a few minutes whether you wish to join the fans that are discovering him for the first time. His voice is unique and he has a lot to say whether it is his classic “Born to be Rich” or one of the more recent novels.
The Truth and Conspiracy of the Non-Government-Approved (NGA) Plan for Health and Longevity
By
Price: $5.99 USD. Words: 27,530. Language: English. Published: May 8, 2012. Category: Nonfiction » Health, wellbeing, & medicine » Aging well
(2.50 from 4 reviews)
Those in control (TICs) do not want me to publish this book and they don’t want you to read it. This book exposes the real reasons why the world is getting fat and fatter and why your health is going from bad to worse. It’s all a plan to control you and those you care for including past, present and future generations.The pandemics of malnutrition, obesity and type 2 diabetes have been planned!
Standing In Death's Shadow
By
Price: $3.99 USD. Words: 74,900. Language: English. Published: May 8, 2012. Category: Nonfiction » True Crime » Murder
Join former homicide detective and award winning author, Ken Lang, on this mesmerizing journey through death’s darkest corridors as he unravels a romantic evening ending in rage, burglars on a killing rampage, and other unfathomable homicide investigations. A rare insider account of the exhilarating life of a homicide detective, this fast paced adventure will leave you breathless and wanting more.
Anne of Green Gables - A New Beginning
By
Price: $6.99 USD. Words: 78,540. Language: English. Published: May 8, 2012 by Davenport Press. Category: Fiction » Literary collections » Canadian
It's the early 1940s, and the war in Europe is winding down. Anne Shirley - now a successful, middle-aged writer - has returned to Prince Edward Island for an extended visit. On a whim, she's agreed to write a play for the theatre producer and friend Gene Armstrong; a play that will be performed as part of the White Sand Hotel's summer stock season.
Trash
By
Price: $2.99 USD. Words: 46,730. Language: English. Published: May 8, 2012. Category: Fiction » Young adult or teen » Fantasy
After being kicked out of his fifth high school for fighting, Alem’s dream of getting his high school diploma was destroyed – until he is invited to attend an exclusive but secretive new school. However, when it’s a school filled with nightmarish creatures who hate humans (or view you as the next delicious snack), tough boy Alem is going to need every fighting skill, witty comment, and gut insti
Road to Avonlea - Friends and Relations
By
Price: $4.99 USD. Words: 22,280. Language: English. Published: May 8, 2012 by Davenport Press. Category: Fiction » Historical » Canada
WHILE THE LADIES GO INTO TOWN FOR AN AUCTION AND the men set off for a day of ice-fishing, Sara and her cousin Felicity King are left to mind the children. But the pleasant day is nearly ruined when petty arguments break out over past wrongs. It is not until Aunt Abigail’s little boy goes missing that the family is drawn back together in desperate search to find him before it’s too late.
Paraje para olvidados
By
Price: $4.99 USD. Words: 73,640. Language: Spanish. Published: May 8, 2012 by Chiado Editora. Category: Fiction » Thriller & suspense » Psychological thriller
La vida de Juan es tranquila hasta que su familia decide darle un giro radical. Gracias al apoyo de su nieto y de Izumi (una adolescente japonesa), intenta sobrevivir en un entorno cuya aparente calma resulta inquietante.
Road to Avonlea - A Dark and Stormy Night
By
Price: $4.99 USD. Words: 24,300. Language: English. Published: May 8, 2012 by Davenport Press. Category: Fiction » Historical » Canada
WHEN THE BEAUTIFUL AND MYSTERIOUS AMANDA STONE gives Gus Pike a bag of priceless jewels to hide, his instincts - and hear - tell him he's helping a friend. But Amanda Stone is not a friend, she's a jewelry thief who is looking to double-cross her partner, Robert Rutherford - an use the lovesick Gus to help her.
Road to Avonlea - Double Trouble
By
Price: $4.99 USD. Words: 21,030. Language: English. Published: May 8, 2012 by Davenport Press. Category: Fiction » Historical » Canada
WHEN SARA STANLEY AND JO PITTS CHANGED PLACES, SARA didn't count on Jo's criminal past. Unable to convince her captors that she is not Jo Pitts, Sara finds herself locked in a shack, let out only to pick pockets on the mainland docks.
The Missing Parker
By
Price: $2.99 USD. Words: 63,970. Language: English. Published: May 8, 2012. Category: Fiction » Mystery & detective » General
The Missing Parker is a mystery set on a semi-isolated island in the Gulf of Georgia, between Vancouver and Victoria. When a man is found murdered the Royal Canadian Police are summoned to investigate. Shel Holack is sent to investigate, she knows the'How' of the killing and the 'Where'and 'When' but nothing else and in particular any motive.
Road to Avonlea - But When She Was Bad ...
By
Price: $4.99 USD. Words: 21,550. Language: English. Published: May 8, 2012 by Davenport Press. Category: Fiction » Historical » Canada
WHEN SARA STANLEY AND JO PITTS MEET, FELIX KING DOES a double take. “You two could be twins!” he says. But Felix’s innocent observation brings a mischievous glint to Sara’s eyes. Desperate to escape the clutches of her overbearing Aunt Hetty, Sara convinces Jo, a streetwise orphan, to switch places with her.