ગીતા મંથન (Geeta Manthan)
By
Price: Free! Words: 15,060. Language: Gujarati. Published: July 20, 2013 and represented by Ekatra Foundation. Category: Essay » Literature
આ જાતના આપણી નવી પેઢીના વાચકો મોટે ભાગે મૂળ `ગીતા' સંસ્કૃતમાં નહિ વાંચી શકે. તેમ `ગીતા'ના સળંગ અનુવાદમાં પણ એમને ઘણાખરાને રસ ન પડે તેવું બને. એવા લોકો `ગીતા'નો આસ્વાદ જેના વડે કરી શકે એવું એક ઉત્તમ પુસ્તક કિશોરલાલ મશરૂવાળાનું `ગીતામંથન' છે. This is an abridged version of the original book by Kishorelal Mashruwala. The abridged version covers 11 of 18 chapters.
End of the Road
By
Price: Free! Words: 92,760. Language: English. Published: July 20, 2013. Category: Fiction » Anthologies » Short stories - multi-author
Roads end. They begin somewhere, too. In between, all manner of things happen: friendship, betrayal, horror and maybe even joy. For some, the End of the Road brings love and happiness, for others agony and suffering, and for a precious few, sorrow may lead to something revelatory. The potholes and pitfalls found in this anthology are many, but for every character, there is an end of the road.
Camp
By
You set the price! Words: 710. Language: English. Published: July 20, 2013. Category: Fiction » Children’s books » Family / General
A family goes on their annual summer camping trip.
Bhajananjli
By
Price: Free! Words: 5,470. Language: Gujarati. Published: July 20, 2013 and represented by Ekatra Foundation. Category: Fiction » Poetry » Spiritual
Mr. Moreshwar More collected and published Bhajans sung during Mahatma Gandhi's non-violence movement. It was published in 1922. Overtime, more Bhajans were added. By 1994, nearly 200 bhajans were published in the 28th edition. Based on lectures of Kaka Kalekar, 42 prayers were compiled and published in 1974. This book contains 15 abridged version of his lectures.
A Life of Death: 2
By
Series: A Life of Death, Book 2. Price: Free! Words: 14,740. Language: English. Published: July 20, 2013 by Books of the Dead Press. Category: Fiction » Mystery & detective » General
(5.00 from 1 review)
The Historical Society offers proof Alex’s visions are real, but he begins to question whether his ability is a blessing or a curse. Uncertain, Alex attempts to use it to see his dead father again and speak for those in need. But his newfound aspirations may unveil skeletons hidden close to home.
A Life of Death: 1
By
Series: A Life of Death, Book 1. Price: Free! Words: 13,950. Language: English. Published: July 20, 2013 by Books of the Dead Press. Category: Fiction » Mystery & detective » Historical
(5.00 from 1 review)
Homicide detective Alex Drummond is confronted with the past through his son’s innocent question. Alex’s tale of his troubled senior year unfolds revealing loss, drunken abuse, and mysterious visions of murder and demonic children. Is he going insane? With the help of his close friend Paige Kurtley, Alex must find the source of his misfortune and ensure his sanity.
Lloyd Alexander's "The Book of Three": A Discussion Guide
By
Price: Free! Words: 19,590. Language: English. Published: July 20, 2013. Category: Nonfiction » Education and Study Guides » Study guides - Literature
The purpose of this book is educational. I enjoy reading Lloyd Alexander’s "The Book of Three," and I believe that it is an excellent book for children (and for adults such as myself) to read.
Honoring My Father: Coming to Terms
By
Price: Free! Words: 14,050. Language: English. Published: July 20, 2013. Category: Nonfiction » Relationships and Family » Family relationships
In this heartfelt account, David Satterlee tells personal stories of a remarkable father, his own failure in family and faith… and the rediscovery of love worth living for. This books also includes "Going to See Jessie," a related family story of elder-care, love, loyalty, and enduring patience.
Amruta
By
Price: Free! Words: 111,120. Language: Gujarati. Published: July 20, 2013 and represented by Ekatra Foundation. Category: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
Amruta, a novel is one of the earlier works of Raghuveer. In Amruta, The author explores functional aspect of human life. Amruta is the story of Amruta and two men in her life. It races human nature, bonds and ideologies using these 3 characers and their conversation.
Goody Bag
By
Price: Free! Words: 7,900. Language: English. Published: July 20, 2013 by Cloud 9 Publications. Category: Fiction » Poetry » Epic
A mix of 50 fantasy, personal, & thought-provoking poems. Includes unpublished poems, as well as song lyrics written for a good friend. Here's a sample of the fantasy section:Run! Wolves in the corn Rats at our boots Dodging the stalks Leaping the roots The air alive with fire The ground ruthlessly yanking down The earth shook in anticipation Yet we heard not a single sound...
The Role of Productivity in Community Success: The Jesuit-Guaraní Cultural Confluence
By
Price: Free! Words: 5,990. Language: English. Published: July 20, 2013. Category: Essay » Sociology
This historical essay, drawn from the deepest jungles of Uruguay in South America, examines the creation of a flourishing culture and economy that lasted for almost two centuries. It explores the guided development of a virtuous web of social and economic controls that mixed the philosophy of Catholic Jesuits with the traditions of the native Guaraní peoples. Suggests application to our times.
Lloyd Alexander's "The Black Cauldron": A Discussion Guide
By
Price: Free! Words: 39,830. Language: English. Published: July 20, 2013. Category: Nonfiction » Education and Study Guides » Study guides - Literature
The purpose of this book is educational. I enjoy reading Lloyd Alexander’s "The Black Cauldron," and I believe that it is an excellent book for children (and for adults such as myself) to read.
Der mystische Gottesbeweis
By
Price: Free! Words: 19,990. Language: German. Published: July 20, 2013. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Religion & Science
Was ist Mystik? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Zehn Gottesbeweise. Interview mit Amit Goswami. Diskussion über die Gottesbeweise. Glaube und Hirnforschung.
Changing Destiny: Liao-Fan's Four Lessons -- A Commentary by Venerable Master Chin Kung
By
Price: Free! Words: 109,380. Language: English. Published: July 20, 2013. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
The book Liaofan’s Four Lessons was written in the sixteenth century in China by Yuan Liaofan with the hope that it would teach his son, Yuan Tianqi, about destiny, how to differentiate good from bad, how to correct his faults, and how to practice good deeds to cultivate both virtue and humility.
Spirit Casing
By
Price: Free! Words: 2,820. Language: English. Published: July 20, 2013. Category: Fiction » Literature » Religious
An ex-convict uses running and spirituality to remain on the "straight and narrow."
Secrets Of Sanctuary Hospital A Hidden Enclave For Angels, Demons, And Vampires
By
Series: Secrets Of Sanctuary Hospital, Book 1. Price: Free! Words: 122,390. Language: English. Published: July 20, 2013. Category: Fiction » Romance » Paranormal
(4.00 from 2 reviews)
Escaping from a life entombing the embers of her waning soul, Mia is cast into the surreal world of warring angels, demons, and vampires. Struggling to unravel the mystery surrounding her rescuing angel inflames the dark forces. Can she unearth the solution to the dark secrets threatening to separate Andrew and Mia forever or will the darkness finally claim the soul it has been hungry for?
John Verry
By
Price: Free! Words: 4,360. Language: English. Published: July 20, 2013. Category: Fiction » Themes & motifs » Psychological
Do you believe that knowing about someone's childhood will help you to understand them? John Verry has become a very precise man, comfortable within his perfectly timed and arranged little world. But what led him to this? And as an author, do I really have any control over him? 'John Very' is a short story playing with and enjoying the relationship between author and character.
Dawn of the Valiant (The Valerious Chronicles: Book One)
By
Series: The Valerious Chronicles. Price: Free! Words: 194,960. Language: English. Published: July 19, 2013. Category: Fiction » Fantasy » Epic
(5.00 from 19 reviews)
The darkness is drawing near. For centuries the Alliance has kept their enemies at bay. But the rise of a tyrant in the East has set in motion events few could have foreseen. Strange creatures stalk the shadows and the laws of magic are being sundered. Brothers Christill and Thibalt will learn that their childhood woes are insignificant. Their part in this struggle will shape the fate of all.
The Bigger Picture
By
Price: Free! Words: 19,450. Language: English. Published: July 19, 2013. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity
Some of the teaching in the Bible is pretty straightforward and there are often one or two verses which spell it out in black and white. Some other things though only take shape when you start to put the whole thing together. When you step back from a verse by verse theology and you look at the bigger picture. The rules, Jesus the priest, Grace vs Law, what does God want, Team Church, ...
Forgotten
By
Price: Free! Words: 900. Language: English. Published: July 19, 2013. Category: Fiction » Fantasy » Short stories
(3.00 from 1 review)
When one is immortal, life fades to greyness. Welcome to the world of the Forgotten; where a lonely wolf grows old and decides to let go of his immortality.