Nonfiction » Religion and Spirituality » Yoga

મનોયોગ
You set the price! Words: 7,890. Language: Gujarati. Published: June 20, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Yoga, Nonfiction » Health, wellbeing, & medicine » Mental health
ચિત્તવ્રુતિઓનો નિરોધ એ યોગ છે. તેને કોઈ ધર્મ સાથે લેવાદેવા નથી. કહેવાય છે કે યોગ અનાદિ છે. મહર્ષિ પતંજલિ પહેલા પણ યોગનું અસ્તિત્વ હતું જ. એટલે એવા પરંપરાગત યોગ શાસ્ત્ર ના નીતિ-નિયમો ને પોતાની ભાષામાં સમજાવવા માટે પતંજલિએ યોગ સુત્રો લખ્યા. ગુજરાતીમાં ખુબજ ઓછી પુસ્તકો યોગદર્શન પર ઉપલબ્ધ છે. આશા છે નવા સાધકોને તથા વિદ્વાનોને પણ આ પુસ્તક માંથી એકાદ નવો સારો વિચાર તો જરૂર મળશે.
The Yoga That Leads To Love
Price: $0.99 USD. Words: 19,530. Language: English. Published: June 12, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Yoga
A complete explanation of the yoga system from the beginning to the end – from hatha yoga to bhakti and ultimately divine love. Today, yoga is mostly considered to be some form of physical exercise to improve ones bodily health, well-being and peace of mind, and connected to Ayurveda, the Indian system of medicine, but in ancient India, yoga was the primary medium for achieving communion with God.
Nine activities for the celebration of The International day of Yoga
Price: Free! Words: 1,620. Language: American English. Published: June 1, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Yoga
Nine meaningful activities that can be done on the International day of Yoga.
Shape your body with Yoga & Breathing
Price: $8.00 USD. Words: 8,890. Language: English. Published: May 15, 2015. Categories: Nonfiction » Health, wellbeing, & medicine » Yoga, Nonfiction » Religion and Spirituality » Yoga
Shape your body with Yoga & Breathing: the 40 illustrated exercises are divided into three sections: exercises to lose weight and tone up the various parts of the body, exercises for the colon, and exercises for the 1st and 4th chakra.
सुषुप्ति योग - निद्रा योग , sushupti yoga, nidra yoga
Price: $2.25 USD. Words: 7,010. Language: Hindi. Published: February 24, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Yoga
जिस निद्रा को सामान्य जन केवल एक निष्क्रियता का अंतराल मानते हैं योगी जन उसी काल को मनुष्य के निर्माण की वास्तविक प्रयोगशाला के रूप में जानते हैं. ध्यान से विचार करें कि आप निद्रा में होते हैं तब केवल आपका शरीर बहरी स्तरों पर हिल नहीं रहा होता। आप मात्र करवट बदलते हैं। परन्तु भीतर आपके शरीर के समूचे अंग अवयव पूरी सक्रियता से कार्यरत होते है। आगरा आपके भीतरी अंग कार्य नहीं कर रहे हों तो आप जीव
Dvadashanta
Price: $8.99 USD. Words: 9,000. Language: English. Published: February 16, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Yoga, Nonfiction » Religion and Spirituality » Hinduism
This booklet contains the technique called “Dvādaśānta”, as well as some elements of the “subtle anatomy” (the metaphysical concepts of Yoga and Tantra) having direct relation to it. Such elements as tattvas, cakras, ādhāras, lakṣyas and others are involved in various forms of practice associated with Dvādaśānta as well.
Patanjali Yogasutras
Price: Free! Words: 10,310. Language: English. Published: January 3, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Yoga, Nonfiction » Religion and Spirituality » Hinduism
Patanjali Yogasutras is a masterpiece on human psychology, a practical guide for all spiritual aspirants, and a map for spiritual journey. Sage Patanjali codified these sutras on yoga for the benefit of spiritual practitioners. The sutras are arranged in four chapters. I have tried to give the meaning of each sutra and what I understood about them.
Flow & Flower: How to Heal Your Chakras
Price: $4.99 USD. Words: 7,720. Language: English. Published: December 23, 2014. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Yoga, Nonfiction » Health, wellbeing, & medicine » Yoga
Want to learn more about your chakra energy centers? Ideal for both yoga teachers and practitioners of all levels, this user-friendly guide features self-healing practice techniques and simple yet useful information about each of the seven main chakra energy centers in our bodies.
Essential Reiki : A Complete Manual HandBook
Price: $1.22 USD. Words: 15,550. Language: English. Published: August 10, 2014. Categories: Nonfiction » Health, wellbeing, & medicine » healthy living, Nonfiction » Religion and Spirituality » Yoga
Reiki is a path to self-healing. based technique tibet discovered by Mikao Usui. This book is dedicated to those who want to explore the esoteric knowledge of Reiki
Rivers of Green Wisdom: Exploring Christian and Yogic Earth Centred Spirituality
Series: GreenSpirit ebooks, Book 4. Price: $0.99 USD. Words: 16,190. Language: British English. Published: March 6, 2014 by GreenSpirit Ebooks. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity, Nonfiction » Religion and Spirituality » Yoga
In ‘Rivers of Green Wisdom’ the author shares personal reflections on Christian, Yogic and Earth centred wisdom, and unveils central teachings about the sacredness of Earth and Nature. The book covers both past and present understanding about our interdependent relationship with the natural world and how various teachers have looked for east-west fusions for deeper and more responsible living.
Hatha Yoga Pradipika
Price: Free! Words: 7,940. Language: Finnish. Published: November 19, 2013. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Yoga
Hatha Yoga Pradipika on yksi vanhimmista joogateksteistä, jonka on kirjoittanut Swatmarama. Kaikki modernit Hatha- joogateokset nojaavat enemmän tai vähemmän siihen. Hatha-joogan tarjoaa ymmärryksen siitä, miten hallita kaksi energiaa "Ha" ja "Tha" (Prana ja Apana). Hatha-jooga on käytännöllinen tapa hallita mieli (Raja-Yoga) kontrolloimalla prana (vitaalienergia).
Compassion
Price: $2.99 USD. Words: 9,110. Language: English. Published: October 31, 2013. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Eastern mysticism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Yoga
Our very existence on earth depends on God’s Compassion, yet its meaning eludes us. Sri Chinmoy explains that to understand Compassion, we must first recognise it; and, to recognise it, we must first experience it. It is God’s Compassion that is moulding us, guiding us and illumining us at every step of our journey through life. Divine Compassion is like a torrential downpour.
The Path to Peace & Joy
Price: $1.99 USD. Words: 15,290. Language: English. Published: September 1, 2013. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Yoga, Nonfiction » New Age » Meditation
Diane Goble has been practicing and teaching meditation for over 25 years. She has studied the works of great masters on earth and communicated with the wisdom teachers of ancient times in the Hall of Knowledge during her Near-Death Experience in 1971. Whether you just need to manage your stress or you're ready for enlightenment, this little ebook will start you on a life-changing process.
Ashtanga Yoga
Price: Free! Words: 7,450. Language: English. Published: July 7, 2013. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Yoga
Here is first series of Ashtanga known as Yoga Cikitsa (Yoga Therapy). In this book we go through Vinyasa and breathing simple way, step by step. We also try to learn couple of technical details for safe and effective practice. We start with sun-salutation and then move into standing sequence, sitting poses, shoulderstand and headstand. At the end we do Sava-asana, which is one of the
Ananda Vrindavan Champu 3. Putanan Tappaminen
Price: Free! Words: 1,610. Language: Finnish. Published: July 7, 2013. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Yoga
Ananda Vrindavan Champun 3. luvun suomenkielinen kaannos.
Yoga For Beginners: Yoga At Home For Beginners - The Effortless Yoga Lifestyle Solution
Price: $2.77 USD. Words: 7,660. Language: English. Published: April 22, 2013. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Yoga
“Yoga For Beginners” is a text that is well timed. It explores all the aspects of yoga that an individual that is interested in starting yoga would want to know. The book takes the reader through the different aspects of yoga step by step starting with a working definition of yoga and who yoga is best suited for. This process is still a mystery to many in the Western World...
Patanjali Yoga Sutras: A Translation in the Light of Vedanta Scripture
Price: $3.00 USD. Words: 14,180. Language: English. Published: March 23, 2013. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Yoga, Nonfiction » Religion and Spirituality » Hinduism
Text of each sutra with English word-for-word, and translation. The translation is inkeeping with the sacred Upanishads and the Bhagavad Gita. A must read for every student and teacher of yoga who yearns for rekindling the spiritual brilliance lying within the ethical and meditative practices of yoga.
Shut Up! An Ancent Mantra For Complete Happiness: The Simple Truth Your Guru, Therapist and Grandmother Forgot To Tell You!
Price: Free! Words: 14,650. Language: English. Published: March 19, 2013. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Spiritual awakening, Nonfiction » Religion and Spirituality » Yoga
"Beautiful book...Dvorah put fun & knowledge together" -- Sri Sri Ravi Shankar "Hilariously poignant - Ultimate knowledge!!"--Alley "Finally! A breath of spiritual fresh air!"--David "Wowwww brilliant read…"--K.N.
Raja Yoga – Through the Ages
Price: $9.99 USD. Words: 8,530. Language: English. Published: September 21, 2012. Categories: Nonfiction » Health, wellbeing, & medicine » Yoga, Nonfiction » Religion and Spirituality » Yoga
This eBook aims at enlightening you and takes you into the wonderful yet mysterious world of Yoga and in particular Raja Yoga. This eBook helps you understand Raja Yoga better and the basics that can help you get started. "The traditional purpose of Yoga, however, has always been to bring about a profound transformation in the person through the transcendence of the ego," Feuerstein 3
Silencing Your Mind: Secret Yoga Meditation Techniques to Clear and Calm Your Mind
Price: $3.99 USD. Words: 11,470. Language: English. Published: July 1, 2012 by Tammy Thomas. Categories: Nonfiction » Health, wellbeing, & medicine » Yoga, Nonfiction » Religion and Spirituality » Yoga
Yoga classes seem to be the new thing, they are popping up all over, but for those who might be short on time or money, this book will help, you be able to practice basic yoga, without the expense or finding the time! If you are looking for a way to increase your health, improve your fitness, and lower your stress, then yoga and meditation is just what you are looking for.