Nonfiction » Social Science » Social psychology

તમે વિદ્યાર્થી છો કે પોપટ...!!!
Price: $4.99 USD. Words: 9,630. Language: Gujarati. Published: February 5, 2016. Categories: Nonfiction » Social Science » Social psychology, Nonfiction » Comics (nonfictional)
this book is a satirical literature on educational system...it is in Gujarati language but you will definitely enjoy the cartoons... if you have a Gujarati friend around then kindly show it to them...they will explain to you....after all every student is the same...isn't it??
The Universal Perspective of Humankind on Earth
Price: Free! Words: 32,930. Language: American English. Published: January 10, 2016 by Clay Road Press. Categories: Nonfiction » Social Science » Social psychology, Nonfiction » Science and Nature » Space Science
Hailing from the Sombrero Galaxy, Yomon is a Universal Traveler and observer who has observed human culture for approximately 100 Earth years. Responding to humankind's message sent in the Voyager 1 space probe and hails from the SETI Institute, "The Universal Perspective" is Yomon's plea for humankind to achieve peace so that it can join the rest of the Universal community.
Wing Rules (Meet Women In Groups With Your Buddy)
Price: $6.99 USD. Words: 1,050. Language: English. Published: December 15, 2015. Categories: Nonfiction » Social Science » Social psychology
Sometimes it can be intimidating to meet women who are talking in a group. This very succinct guide can help you to meet women in groups with your buddy.
DECODING HUMAN MOTIVATION An Introspection of the Unknown Unknowns in Helping Relationships
Price: $4.99 USD. Words: 21,060. Language: English. Published: October 16, 2015. Categories: Nonfiction » Social Science » Social psychology
This composition is a tribute to the thousands of patients and clients who allowed me to witness the mystery of both positive and negative motivation as an artifact of the human condition. This book is dedicated to the hundreds of therapists and counselors who devoted time and mindful effort to the healing process.
Terra Nova: Global Revolution and the Healing of Love
Price: $9.99 USD. Words: 66,430. Language: English. Published: September 18, 2015 by Verlag Meiga GbR. Categories: Nonfiction » Social Science » Social psychology, Nonfiction » Science and Nature » Anthropology
"Terra Nova: Global Revolution and the Healing of Love." is the essence of over forty years of work on the question of whether humanity and the Earth can be healed. It shows how a morphogenetic field of peace is organized from within, and to what forces it could connect in order to oppose the global forces of violence and so make possible a future without war.
My Parents Are Robots
Price: $0.99 USD. Words: 2,020. Language: English. Published: August 7, 2015. Categories: Fiction » Science fiction » Short stories, Nonfiction » Social Science » Social psychology
A comical look at the world, human behaviors and some of the worlds issues observed through the eyes of a judgmental robot. And how people are influenced by their surroundings.
The Ultimate Self Confidence at Work Guide: Proven Step by Step Guide to Boosting Your Self Confidence
Price: $1.99 USD. Words: 5,220. Language: English. Published: July 22, 2015. Categories: Nonfiction » Inspiration » Personal inspiration, Nonfiction » Social Science » Social psychology
Self Confidence is the one virtue that has been found common in all top achievers since the beginning of time Self Confidence is the feeling of assurance in ones abilities, qualities and judgment Self Confidence is about a sense of assurance and esteem that stems from within you Are you ready? Self Confidence is something everyone should try to acquire
Litter-ology: Understanding Littering and the Secrets to Clean Public Places
Price: $9.69 USD. Words: 37,140. Language: English. Published: July 10, 2015. Categories: Nonfiction » Science and Nature » Environment, Nonfiction » Social Science » Social psychology
(5.00 from 1 review)
Imagine if all our public places were clean and free of litter. In Litter-ology, environmental psychologists Karen Spehr & Rob Curnow share insights gained from over 20 years working on changing people’s disposal behaviour. Based on up to date research evidence, Litter-ology is a highly readable guide for all those who are trying to get results in keeping their public places clean & litter free.
Nice to Meet Myself
Price: $3.99 USD. Words: 33,630. Language: English. Published: April 30, 2015. Categories: Nonfiction » Social Science » Social psychology, Nonfiction » Business & Economics » Customer relations
Being truly comfortable with ourselves is merely a matter of wisdom. And even though this can be learnt without any external aid, some psychological tools can contribute to ease, delve into and accelerate this process towards self-knowledge. The Enneagram is one of them. It is like an instruction manual of the human condition through which we can understand the deepest motives ¾often unconscious o
Hope In Small Doses
Price: $2.99 USD. Words: 37,600. Language: English. Published: April 4, 2015. Categories: Nonfiction » Social Science » Social psychology, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
This funny, feisty, erudite and inspirational book offers a version of hope for our times, one that thrives not on certainty but on possibility.
Теории моей жизни
Price: $1.00 USD. Words: 13,760. Language: Russian. Published: March 18, 2015. Categories: Nonfiction » Social Science » Social psychology
Жизнь – это борьба, только многие люди всю свою жизнь борются с окружающими, даже не подозревая, что борьбу необходимо вести не с другими людьми, а с самим собой…Может быть то, что я пишу – полная ерунда, но все же просто хочу поделиться своими мыслями, выводами и теориями.
A Primer on Sensible and Social Construction
Series: Primers on Category-Based Nested Forms. Price: $2.99 USD. Words: 4,350. Language: English. Published: January 25, 2015. Categories: Nonfiction » Psychology » Theory, Nonfiction » Social Science » Social psychology
This 4400 word primer is the second in a series on the category based nested forms. Humans innately produce two types of construction, sensible and social. These two types are interdependent. Their structure can be elucidated using the nested form. The empty slot nested form itself serves as an example for both types of construction.
Terra Nova. Globale Revolution und Heilung der Liebe
Price: $9.99 USD. Words: 61,340. Language: German. Published: December 4, 2014 by Verlag Meiga GbR. Categories: Nonfiction » Social Science » Social psychology, Nonfiction » Science and Nature » Anthropology
„Terra Nova“ beschreibt das Bild einer neuen Kultur: eine Erde ohne Krieg, eine Gesellschaft ohne Gewalt, eine Liebe ohne Lüge, ein Leben ohne Angst. Der Autor entwirft die neue Erde nicht nur in der Theorie, sondern spricht bereits aus der konkreten Erfahrung ihrer Entstehung. Das Buch ist die Essenz seiner über 40-jährigen Pionierarbeit im Aufbau funktionierender Gemeinschaften
Eros Unredeemed: The World Power of Sexuality
Price: $9.99 USD. Words: 57,960. Language: English. Published: October 11, 2014 by Verlag Meiga GbR. Categories: Nonfiction » Social Science » Social psychology, Nonfiction » Science and Nature » Anthropology
Dieter Duhm describes the state of love in our culture. He places the unsolved issues of jealousy, free love, faithfulness, longing, impotence and morals at the center of the question of true non-violence and peace. He describes the philosophical and social basis for a culture in which jealousy is no longer a natural law, and where sexual desires no longer have to be suppressed.
The Millennium Book--Module 2: Social Challenges in the twenty-first century
Price: $4.97 USD. Words: 15,200. Language: English. Published: October 1, 2014. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General, Nonfiction » Social Science » Social psychology
This is the second module in the Millennium Book series. It builds on the personal challenges covered in the first module and extends them into the realm of our social reality. Here we explore in depth the social challenges we will all face in the twenty-first century, both individually and globally.
Social Skills - The Modern Skill for Success, Fun, and Happiness Out of Life
Price: $8.97 USD. Words: 46,970. Language: English. Published: August 12, 2014. Categories: Nonfiction » Relationships and Family » Reference, Nonfiction » Social Science » Social psychology
(5.00 from 1 review)
“Social Skills” is the first complete in-depth book on this topic of social skills, bringing a fresh new unique approach to improving people's social standing, fully researched rooted in the psychology and science of human interaction, on top of practical “how-to” applications. Hence, “Social Skills” goes beyond theory and shows anybody exactly how to apply their new skills in social situations.
Beyond Sticks and Stones
Price: Free! Words: 10,250. Language: English. Published: May 28, 2014. Categories: Nonfiction » Social Science » Social psychology, Nonfiction » Psychology » Child Abuse
It's no secret that bullying is a serious issue for today's youth. With newer technologies giving cyberbullies more tools to work with, and the terrifying reality of bullycide (children killing themselves after being bullied), it's important for parents to be in the know on this topic. This book may be brief, but it is jam packed with important info about the history and various types of bullying.
#Näthatsdebatten Del 4 av 4 i serien Twitterstorm
Series: Twitterstorm, Book 4. You set the price! Words: 800. Language: Swedish. Published: April 24, 2014. Categories: Nonfiction » Education and Study Guides » Literacy, Nonfiction » Social Science » Social psychology
Del 4 i serien Twitterstorm består av en tvärvetenskaplig forskningsrapport och studiesammanställning. Där man kommer att studera vilka slutsatser som man kan drar av det här rådata materialet som finns och som förekommer i samtliga dessa tre e-böckerna om #MänNätHat, #NätHat och #NätKärlek. Den tvärvetenskapliga forskningsstudie rapportsammanställningen kommer att publiceras här när den bli klar.
Bonds, Fields and Intentions-Culture Catches Up with Science (The Future of Western Civilization Series 1)
Series: Future of Western Civilization, Book 9. Price: $0.99 USD. Words: 11,910. Language: English. Published: April 14, 2014. Categories: Nonfiction » Politics and Current Affairs » Current affairs, Nonfiction » Social Science » Social psychology
Lynne McTaggart is the award-winning author of international bestselling books The Bond, The Field and The Intention Experiment. She is an internationally recognized spokesperson on the science of spirituality. In this interview with Dr Nicholas Beecroft, Lynne explores the Future of Western Civilization using many fascinating examples from her work.
The Future of Western Civilization Series 1 Book 4: Psychiatrist Dr Nicholas Beecroft Interviews Visionary Leaders
Series: Future of Western Civilization, Compilation 4. Price: $2.99 USD. Words: 71,360. Language: Commonwealth English. Published: April 5, 2014. Categories: Nonfiction » Politics and Current Affairs » Current affairs, Nonfiction » Social Science » Social psychology
Dr Nicholas Beecroft Interviews: Unleashing Human Potential-Soleira Green Wise Democracy-Jim Rough Mindfulness-Dr Nicholas Beecroft Evolutionary Leadership-Peter Merry The Future of Europe-Helen Titchen Beeth Ending the Culture War-Phil Neisser & Jacob Hess The Future of Western Civilization Progress Report-Dr Nicholas Beecroft interviewed by Melanie Mortiboys

Related Categories