Nonfiction » Religion and Spirituality » Biblical Commentary / Old Testament

Phản Ứng Cuối Cùng của Gióp
By
Price: $4.99 USD. Words: 39,240. Language: Vietnamese. Published: August 16, 2014. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Biblical Commentary / Old Testament
Phản ứng của Gióp trong bối cảnh Đức Giê-hô-va trả lời qua các bài thuyết giảng, được xem là hành động ăn năn và phủ phục trước Giê-hô-va Đức Chúa Trời, từng là đề tài được nghiên cứu và tranh luận gay gắt. Kết quả nghiên cứu cho rằng phản ứng của Gióp được hiểu như là hành động ăn năn về sự dại dột và kiêu ngạo của chính Gióp, trong đó có cả sự phủ phục thỏa lòng của ông nơi Đức Giê-hô-va.
Messianic Torah with Commentary
By
Price: $0.99 USD. Words: 195,780. Language: English. Published: October 28, 2014. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Messianic Judaism
The Messianic Torah with Commentary is a Yeshua/Jesus centered Messianic Jewish look at the Torah with links to the other books of the TaNaK/Old Testament and New Testament. It is a great way to connect with the text and culture of the bible and Israel.