Nonfiction » Religion and Spirituality » Biblical Studies / Old Testament

Phản Ứng Cuối Cùng của Gióp
By
Price: $4.99 USD. Words: 39,240. Language: Vietnamese. Published: August 16, 2014. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Biblical Commentary / Old Testament
Phản ứng của Gióp trong bối cảnh Đức Giê-hô-va trả lời qua các bài thuyết giảng, được xem là hành động ăn năn và phủ phục trước Giê-hô-va Đức Chúa Trời, từng là đề tài được nghiên cứu và tranh luận gay gắt. Kết quả nghiên cứu cho rằng phản ứng của Gióp được hiểu như là hành động ăn năn về sự dại dột và kiêu ngạo của chính Gióp, trong đó có cả sự phủ phục thỏa lòng của ông nơi Đức Giê-hô-va.
Through the Old Testament
By
Price: $10.00 USD. Words: 52,730. Language: English. Published: July 8, 2014. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Biblical Studies / Old Testament
"Through the Old Testament" will guide the reader through the whole Old Testament in one year, not reading from Genesis - Malachi but reading the books / portions of books in their historical order and context. It is designed to help the reader have daily devotions, reading five days per week and then gathering as a group for study / questions / answers over the material covered each week.
Discernment From Daniel
By
Price: $3.99 USD. Words: 77,860. Language: English. Published: September 13, 2014. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Biblical Studies / Old Testament
"Discernment from Daniel" uniquely mixes the inspirational and the academic - a rare blessing. What the prophesy has to say in our new millennium is nothing short of profound; so, it's nice to hold a book that lights the way with some solid text and smart writing.