Fiction » Poetry » Epic

திருக்குறள் (Thirukkural): குறள், தமிழ் உரைகள், மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் ஒலிபெயர்ப்பு (with translation & transliteration)
Price: Free! Words: 203,670. Language: English. Published: August 31, 2015. Categories: Essay » Literature, Fiction » Poetry » Epic
திருக்குறள் உலகப்புகழ் பெற்ற தமிழ் இலக்கியமாகும். இதனை இயற்றியவர் திருவள்ளுவர் என்று அறியப்படுபவர். இதில் 1330 குறள்கள் பத்து பத்தாக 133 அதிகாரங்களின் கீழ் தொகுக்கப் பெற்றுள்ளன. திருக்குறள் சங்க இலக்கிய வகைப்பாட்டில் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு எனப்படும் பதினெட்டு நூல்களின் திரட்டில் இருக்கிறது. இது அடிப்படையில் ஒரு வாழ்வியல் நூல். இந்நூ லை இயற்றியவர் திருவள்ளுவர்.
Design Painting Poetry - An Encore To Ecstasy
Price: Free! Words: 80,430. Language: British English. Published: July 27, 2015 by PEP (Purple Eyes Publishing). Categories: Fiction » Poetry » Epic, Nonfiction » Philosophy » Taoist
Design Painting Poetry - a part of recollection - a part of pure reflection - a part of direction: the joy of life's connection (whatever our perfection...) Feel the flow, when you know, where it is you want to go: embrace the courage of your heart, for that is life's own quick-start!
The Timebook of Clocks: Sysandria and Arizel
Price: Free! Words: 20,830. Language: English. Published: July 7, 2015. Categories: Fiction » Poetry » Epic
The things which you don’t know yet when you come to know them you won’t know that you have known them since you've known time. One who completes the Timebook of clocks truthfully is known as a sublime and he then knows whom he should emancipate and whom he must decline, for justice is the purpose of the divine.
Shakespeare Greenheart
Price: $4.99 USD. Words: 38,260. Language: English. Published: July 2, 2015. Categories: Fiction » Poetry » Epic, Fiction » Poetry » Themes & motifs
Shakespeare Greenheart is book one in Raven Mack's freestyle sonnets project - to write over a thousand sonnets spontaneously, woven into heroic crowns. Shakespeare Greenheart is his first shots fired at Shakespeare's dusty crown as King of the Sonnet.
Nasreddin Shifflett
Price: $4.99 USD. Words: 37,740. Language: English. Published: July 2, 2015. Categories: Fiction » Poetry » Epic, Fiction » Poetry » Spiritual
Nasreddin Shifflett is book two in Raven Mack’s freestyle sonnets project – to write over a thousand sonnets spontaneously, woven into heroic crowns. Nasreddin Shifflett is his immersion into mountain mystic traditions, attempting to become a true Sheikh of the Sonnet.
Pieces of the Big Picture: Poetry
Price: $3.99 USD. Words: 24,850. Language: English. Published: June 1, 2015. Categories: Fiction » Poetry » Themes & motifs, Fiction » Poetry » Epic
This collection of poems is based around life experiences and self-guidance. Each set was individually written out and published separately.
Involution & Evolution
Price: Free! Words: 100,530. Language: British English. Published: April 4, 2015. Categories: Fiction » Literature » Literary, Fiction » Poetry » Epic
A unique read, 'Involution & Evolution' is a modern day epic poem, with a message of peace in a time of war.
Musings of a Nascent Poet
Price: $2.99 USD. Words: 39,430. Language: English. Published: December 15, 2014. Categories: Fiction » Poetry » Epic
What do you call poetry that rhymes, has rhythm, tells stories (accessible to normal people not just intelligentsia) and runs longer than 20 lines, sometimes far longer? Unsellable in today's market. Also charming, thought-provoking, evocative, even brilliant, the kind of stuff that, if written 150 years ago, would have been taught to you in school. But written today. Sort of.
Sundara Kãnda: Hanuman's Odyssey
Price: Free! Words: 34,990. Language: English. Published: November 8, 2014. Categories: Fiction » Poetry » Epic
Sundara Kãnda the Canto Beautiful of the epic' Valmiki Ramayana' is sought for spiritual solace; many believe that reading Sundara Kãnda or hearing it recited would remove all hurdles and usher in good tidings! Miracles apart, it's in the nature of Sundara Kãnda to inculcate fortitude and generate hope in man for it’s a depiction of how Hanuman goes about his errand against all odds.
Herman Melville’s Battle-Pieces Annotated by Lisa Shea
Price: $0.99 USD. Words: 45,120. Language: English. Published: July 6, 2014. Categories: Fiction » Poetry » Epic, Nonfiction » History » North America
While Herman Melville is best known for his epic novel Moby-Dick, in 1861 the American Civil War began. Melville had years of experience sailing on whaling ships and immediately went to enlist in the Navy. He was chagrined when he was turned down for health reasons. He would be forced to sit out this important war. So, instead, he turned to recording his thoughts on it in poetry.
The Cutlers Of The Howling Hills
Price: Free! Words: 23,650. Language: English. Published: June 25, 2014. Categories: Fiction » Fantasy » Contemporary, Fiction » Poetry » Epic
(5.00 from 1 review)
All is not well at the monastery. A mysterious spoon shortage... A missing toad... And, worst of all, an epic poem. What is the world coming to? And has it been there before?
The Imaginist. Volume III
Price: $4.99 USD. Words: 21,430. Language: English. Published: June 6, 2014 by Mythix Studios. Categories: Fiction » Poetry » Epic
The Imaginist. Volume III
Ellingsonian
You set the price! Words: 25,450. Language: English. Published: June 4, 2014. Categories: Fiction » Poetry » Epic
Ellingsonian is a poem who slowly became a dairy. Sorry. I'll try to cling on writing just a diary from now, in additions to the tweets @poet8061 of course. Free! Visit my blog for more.
Some Tales & Travels of Captain Fakehead: An Endeavor in Philosophical Difference & Absurdity
Price: $5.99 USD. Words: 81,110. Language: English. Published: May 17, 2014. Categories: Fiction » Poetry » Epic
(5.00 from 1 review)
The life of a young boy takes an odd turn when his own father accidentally beheads him--and he does not die. Subsequently, the boy with no head must leave his absurdly real life for adventures of epically outlandish proportions. Along the way he encounters people, bodies, and events that all seem to be pointing in two different directions at once: everywhere and nowhere.
The River Still Flowing
Price: $5.99 USD. Words: 26,770. Language: English. Published: April 15, 2014 by Fountain Blue Publishing. Categories: Fiction » Poetry » Epic
A Poetry Collection - The rain gathered—in a puddle on the street I could see the buildings night light reflecting in the street Was my reflection looking up at me? Like a piece of +glass—it followed me Sky foggy gray—sun doesn’t want to come out and play—today
Transition
You set the price! Words: 25,110. Language: English. Published: March 29, 2014. Categories: Fiction » Poetry » Epic, Fiction » Adventure » General
This is a story about a girl named “Rain”. The story begins with one who is tired of the city lights, blackened tired of the chaotic feel: busy. From a small town of simplicity, she was forced out with disorder, unknown to her.
Cows on the Moove volume II
Price: $3.99 USD. Words: 23,180. Language: English. Published: December 16, 2013. Categories: Fiction » Poetry » Themes & motifs, Fiction » Poetry » Epic
cows on the moove volume two introduces the paralleladelle, a new form of poetry that modifies and parallels the paradelle. It is is a collection of 65 comic narratives, poetic editorials, alternative testimonials and tall tales. this work is a progressive 7 year chronology of the authors development and mastery of the paradelle, thereby transforming a novelty into a literary art form.
The Aeneid: Virgil's Greatest Hits [Abridged and Annotated]
Price: $7.99 USD. Words: 47,440. Language: English. Published: August 20, 2013 by Quid Pro Books. Categories: Fiction » Poetry » Epic, Fiction » Poetry » Ancient Poetry
A story and poem that is epic in every way, The Aeneid is Virgil's classic tale of the hero Aeneas's escape from Troy, journey to Italy, battles and loves, and a side trip to Hell. This edition features a modern, original and accessible adaptation of the true intent of Virgil's writing, not the literal words, so that the modern reader can enjoy it as was intended. The poem rhymes and resonates.
Paradise Lost Simplified! (Includes Modern Translation, Study Guide, Historical Context, Biography, and Character Index)
Price: $4.99 USD. Words: 175,580. Language: English. Published: April 30, 2013. Categories: Fiction » Poetry » Epic
How can you appreciate John Milton’s Paradise Lost when you have no idea what it’s saying?! If you’ve ever sat down with the epic poem and found yourself scratching your head then this bundled book is just for you! Inside you will find a comprehensive study guide, and a modern retelling (along with the original text) of Paradise Lost. Each section of this book may also be purchased individually.
Beowulf Simplified! (Includes Modern Translation, Study Guide, Historical Context, Biography, and Character Index)
Price: $4.99 USD. Words: 58,410. Language: English. Published: April 30, 2013. Categories: Fiction » Poetry » Epic
How can you appreciate Beowulf when you have no idea what it’s saying?! If you’ve ever sat down with the epic poem and found yourself scratching your head then this bundled book is just for you! Inside you will find a comprehensive study guide, and a modern retelling (along with the original text) of Beowulf Each section of this book may also be purchased individually.