Nonfiction » Business & Economics » Statistics

Karierne poti doktoric in doktorjev znanosti
By
Price: Free! Words: 7,830. Language: Slovenian. Published: March 27, 2015. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Moderne družbe postajajo čedalje bolj odvisne od znanosti, tehnologije in inovacij, pri čemer so doktorice in doktorji znanosti kot visoko usposobljena delovna sila z znanstvenim in tehnološkim znanjem ter veščinami ključnega pomena. Publikacijo o doktoricah in doktorjih znanosti smo pripravili z namenom sporočiti splošni javnosti ključne ugotovitve o kariernih poteh doktorjev znanosti v Sloveniji
A Teaspoon of Data on Food
By
Price: Free! Words: 6,340. Language: Commonwealth English. Published: February 2, 2015 by Statistični urad Republike Slovenije. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Food is becoming an increasingly important strategic resource since it affects both human health and environmental protection. The publication, which reflects at least in part the lifestyle and behaviour of each of us, was prepared with the purpose to add to the general knowledge about food a teaspoon of topical data. We kindly invite you to take some time and read the publication.
Stat’o’book – statistical overview of Slovenia 2014
By
Price: Free! Words: 9,190. Language: Commonwealth English. Published: January 12, 2015 by Statistični urad Republike Slovenije. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Stat’o’book is a new SURS publication replacing two former publications, the Statistical Yearbook of the Republic of Slovenia and Slovenia in Figures. It contains data that are in our opinion interesting, topical and important. They are presented in a modern way – with infographics and other graphical presentations – and supplemented with short commentaries.
Nekaj ščepcev podatkov o hrani
By
Price: Free! Words: 6,340. Language: Slovenian. Published: January 8, 2015. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Hrana postaja čedalje pomembnejša strateška dobrina, saj je z njo povezano tako zdravje ljudi kot tudi varovanje okolja. Publikacijo, katere vsebina odraža vsaj deloma življenjski slog in vedenjske vzorce slehernega od nas, smo pripravili z namenom splošnemu vedenju o hrani dodati nekaj »ščepcev« aktualnih podatkov. Vljudno vas vabimo, da si vzamete čas in jo pregledate.
Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
By
Price: Free! Words: 9,570. Language: Slovenian. Published: December 17, 2014. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Statøpis je nova publikacija SURS-a, ki nadomešča dozdajšnji Statistični letopis Slovenije in Slovenijo v številkah. V njem so podatki, za katere menimo, da so zanimivi, aktualni in pomembni. Predstavili smo jih na sodoben način – z infografikami in drugimi grafičnimi prikazi – ter dopolnili s kratkimi besedilnimi poudarki.
The Failure of Industrialisation and Imperialism to Develop in Imperial China
By
Price: $1.00 USD. Words: 7,480. Language: English. Published: October 16, 2014. Category: Nonfiction » History » Asian
Imperial China was one of the richest, most cultured and powerful states in history. Why it did not pass through an industrial revolution or secure itself an empire remains unresolved. This account of the scholarly debate on these questions concludes its Confucian ethos may provide the answer.
Sample Size for Analytical Surveys, Using a Pretest-Posttest-Comparison-Group Design
By
Price: $29.99 USD. Words: 2,860. Language: American English. Published: October 9, 2014. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
This article describes procedures for using statistical power analysis to determine sample size in the case of a pretest-posttest-comparison-group survey design.
Kazalniki zelene rasti
By
Price: Free! Words: 6,590. Language: Commonwealth English. Published: July 31, 2014. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Kazalniki zelene rasti povezujejo okolje z ekonomijo; prikazujejo, v kolikšni meri se ob spodbujanju gospodarske rasti zagotavlja tudi trajnost naravnih dobrin, od katerih je odvisna naša blaginja. V publikaciji, ki je prvi poskus prikaza tovrstnih kazalnikov, je predstavljenih 19 kazalnikov zelene rasti, ki prikazujejo, v kolikšni meri se strategija zelene rasti uveljavlja v Sloveniji.
Slovene Regions in Figures 2014
By
Price: Free! Words: 7,620. Language: Commonwealth English. Published: July 17, 2014 by Statistični urad Republike Slovenije. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Are you interested in what numbers tell about people's life, about their environment and their habits in different parts of Slovenia? Are you interested in which part of Slovenia people live longer, where women at first birth are the youngest or where the highest percentage of premature mortality was recorded? You can find all these answers and more in the publication Slovene Regions in Figures.
Slovenske regije v številkah 2014
By
Price: Free! Words: 7,150. Language: Commonwealth English. Published: July 17, 2014. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Vas zanima, kaj vse lahko povedo številke o življenju ljudi, o njihovem okolju in navadah v različnih delih Slovenije? Vas zanima, v katerem delu Slovenije so ljudje živeli najdlje v posameznem letu, kje so bile ženske ob rojstvu prvega otroka najmlajše, kje je bil delež t. i. prezgodnjih smrti največji? Vse to in še marsikaj lahko izveste, če »preklikate« publikacijo Slovenske regije v številkah.
This is Slovenia – our first decade in the EU
By
Price: Free! Words: 12,970. Language: Commonwealth English. Published: July 7, 2014 by Statistični urad Republike Slovenije. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Is life in Slovenia better or worse after accession to the EU? The publication tries to answer this question with the help of statistical data and indicators. The life of people in Slovenia, the state of the environment in Slovenia and the economic condition in Slovenia in 2004 are compared to ten years later, i.e. with latest data available during the preparation of the publication.
We, the Citizens of the EU
By
Price: Free! Words: 9,750. Language: Commonwealth English. Published: May 30, 2014 by Statistični urad Republike Slovenije. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
The European Year of Citizens 2013 coincides with the 20th anniversary of the introduction of EU citizenship. Statisticians in Slovenia linked some statistical data to the rights people have as EU citizens in Europe without borders and compared the average resident of Slovenia to the average resident of the EU-27.
Mi, državljani EU
By
Price: Free! Words: 9,670. Language: Slovenian. Published: May 30, 2014. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Ob Evropskem letu državljanov 2013, ki se je ujemalo z 20. obletnico državljanstva Evropske unije, smo statistične podatke povezali z nekaterimi pravicami, ki jih imamo kot evropski državljani v Evropi brez meja, ter sestavili »zgodbo«, v kateri smo povprečnega prebivalca Slovenije primerjali s povprečnim prebivalcem EU-27.
To je Slovenija – naše prvo desetletje v EU
By
Price: Free! Words: 12,600. Language: Slovenian. Published: May 9, 2014. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Živimo po vstopu v EU boljše ali slabše? Na to vprašanje želimo odgovoriti v tej publikaciji s pomočjo statističnih podatkov in kazalnikov. Položaj prebivalcev Slovenije, stanje okolja v Sloveniji, ekonomsko kondicijo Slovenije v letu 2004 primerjamo s stanjem v zdajšnjem obdobju, po desetih letih (z zadnjimi podatki, ki so nam bili ob nastajanju publikacije že na voljo).
Agriculture in Slovenia and in the rest of the EU
By
Price: Free! Words: 10,250. Language: Commonwealth English. Published: May 8, 2014 by Statistični urad Republike Slovenije. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
The publication presents data on agricultural holdings in the EU-27, i.e. data on the structure of agricultural holdings, land, crop production, livestock, work on agricultural holdings, organic farming, production methods, agricultural tractors, and environmental aspects of agriculture. The brochure also contains data from economic accounts for agriculture.
Water – From the Source to the Outflow
By
Price: Free! Words: 4,970. Language: Commonwealth English. Published: March 31, 2014 by Statistični urad Republike Slovenije. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Water resources are among the most important strategic resources. With increased environmental pressures the pressures on water resources are also increasing. The publication brings information on water resources in Slovenia and the way they are managed.
Older People in the Labour Market
By
Price: Free! Words: 5,590. Language: Commonwealth English. Published: March 18, 2014 by Statistični urad Republike Slovenije. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
In view of demographic forecasts, analysing data on older people is becoming increasingly important. The publication presents demographic forecasts, the current situation of older people in the labour market, their health problems and conditions in which they live.
Voda - od izvira do izpusta
By
Price: Free! Words: 5,010. Language: Slovenian. Published: March 17, 2014. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Vodni viri so eden najpomembnejših strateških virov. Ob povečanih pritiskih na okolje se povečujejo tudi pritiski na vodne vire. V publikaciji so zajete informacije o vodnih virih v Sloveniji in o našem ravnanju z njimi.
Starejši na trgu dela
By
Price: Free! Words: 5,600. Language: Slovenian. Published: January 21, 2014. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
Glede na demografske napovedi postaja analiziranje podatkov o starejših vedno bolj aktualno. V publikaciji so predstavljene demografske napovedi, trenutno stanje starejših na trgu dela, njihove zdravstvene težave, ter življenjske razmere v katerih živijo.
O Kmetijstvu doma in drugje po EU
By
Price: Free! Words: 10,460. Language: Slovenian. Published: January 17, 2014. Category: Nonfiction » Business & Economics » Statistics
V publikaciji boste o kmetijskih gospodarstvih v EU-27 našli podatke o strukturi kmetijskih gospodarstev, o zemljiščih, o rastlinski pridelavi, o živinoreji, o delovno aktivnih osebah in delu na kmetijskih gospodarstvih, o ekološkem kmetovanju, o proizvodnih metodah, o opremljenosti s traktorji, ter o okoljskih vidikih kmetijstva. Brošura vsebuje tudi podatke iz ekonomskih računov za kmetijstvo.