Fiction » Women's fiction

Sub-categories: General | Chick lit | Feminist 
അമ്മിണിക്കുട്ടി (Amminikutty)
By
Price: $1.00 USD. Words: 11,880. Language: Malay. Published: May 31, 2014 by D.J. Category: Fiction » Women's fiction » General
ജീവിതം നല്‍കിയ നിത്യ ദുരിതങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ആഴക്കയങ്ങളിലേക്ക് എടുത്തെറിയപെടിം മുന്‍പെ രക്ഷപ്പെടലിന്റെ ഒരവസാന ചെറുത്തുനില്പ്പുനടത്തിയ അമ്മിണിക്കുട്ടിക്ക് സമൂഹത്തിലെ ഒരുകൂട്ടം ജനങ്ങളുടെ സങ്കിചിത ചിന്തയാല്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അവളുടെ ജീവിതം തന്നെ ആയിരുന്നു. ഒരുപാടു പ്രതീക്ഷകള്‍ക്കും നൊമ്പരങ്ങള്‍ക്കുമൊടുവില്‍ ഒരിറ്റു സ്നേഹത്തിനും അനുകമ്പയ്ക്കും വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവാത്മാവുതന്നെ അ
Tick Tock
By
Series: Storage Ghosts, Book 3. Price: $1.99 USD. Words: 15,760. Language: English. Published: May 30, 2014. Category: Fiction » Women's fiction » General
A short paranormal story about storage locker ghosts. At a storage locker auction Grace sees the ghosts of Lynne and Tom Opendale. They were friends of her parents. Grace asks how she can help them. Tom replies that it’s Grace that needs the help – they are going to lead her to the person who murdered them, and who also murdered her parents.
Drowning
By
Price: Free! Words: 2,200. Language: English. Published: May 30, 2014. Category: Fiction » Women's fiction » General
A newlywed couple have moved to the beautiful countryside. What is meant to be a fresh start turns out to be a time where the couples relationship is truly tested. Will they survive this tempestuous period or will they allow everything around them to crumble.
Under Suspicion
By
Price: $2.99 USD. Words: 19,860. Language: English. Published: May 29, 2014. Category: Fiction » Women's fiction » General
Two cops-- partners. They see it all: the good, the bad, and the stupid. When residential neighborhoods experience a rash of prowler calls, Pete’s instinct tells him there’s something bigger going on, and with Jim’s help he’s determined to figure out what it is. Meanwhile, his love life gets complicated when the woman he's dating starts asking awkward questions. This is "slice-of-life" fiction.
Cicada Summer
By
Price: $1.99 USD. Words: 7,410. Language: English. Published: May 29, 2014 by Melange Books, LLC. Category: Fiction » Romance » Contemporary
Is it real love when you can’t eat, can’t sleep, can’t catch your breath while watching Will practice his high dive at the pool, and are suspicious of your own quirky grandmother’s advice?
A Love Affair So Late In Life
By
Price: $0.99 USD. Words: 8,720. Language: English. Published: May 28, 2014. Category: Fiction » Women's fiction » General
After her husband of over forty years passes away, Jillian Anne Gilchrest begins a new life alone, secluding herself in the large two story house she has lived in since the day she was wed. But now she has agreed to her daughter's request that she take in a lodger. And the young man who occupies the small room at the end of the hallway will come to change her life in a most remarkable way.
Those She Left Behind
By
Price: $0.99 USD. Words: 14,630. Language: American English. Published: May 28, 2014. Category: Fiction » Women's fiction » General
When Kathryn Garner took her life, she could not have known the devastation she would unleash for her family, friends, and the people she came in contact with every day. She was hurting, but she did she have any clue as to the pain her ultimate solution would cause others?
Mothers of Faith: A Mother's Day Delivery
By
Price: $0.99 USD. Words: 10,580. Language: English. Published: May 27, 2014. Category: Fiction » Christian » General
Mothers of Faith: A Mother's Day Delivery by D.I. Telbat, finds C.O.I.L. Operative Deidre Kovak deployed by Agent Corban Dowler for a special task for Mother's Day. Five strangers, all unsuspecting mothers of C.O.I.L. agents, are about to receive a surprise visit from Deidre, who offers each a distinct opportunity to serve Jesus Christ. Their faith will be tested, but not in any way they imagined.
The 7th Birthday Party
By
Series: Second Hand Ghosts, Book 5. Price: $0.99 USD. Words: 8,730. Language: English. Published: May 25, 2014. Category: Fiction » Women's fiction » General
Kate also promised Rose that she would help ghosts with unfinished business. In this fifth book, Carol finds a box full of birthday decorations and suggests that Kate use them for her daughter's upcoming party. On the drive home, her daughter, Emily, tells her that there is a ghost in the car with them. A ghost of a little girl. Do the party things belong to her?
The Hidden Picture
By
Series: Second Hand Ghosts, Book 4. Price: $0.99 USD. Words: 8,720. Language: English. Published: May 25, 2014. Category: Fiction » Women's fiction » General
It has been one month since Rose, the owner of 'Second Hand Rose' died. Kate and Carol have been left joint ownership of the shop. Kate also promised Rose that she would help ghosts with unfinished business. In this fourth book, a pile of paintings are brought into the shop - along with the artist ghost. The ghost asks Kate to find his one true love.
The Last Laugh
By
Series: Second Hand Ghosts, Book 3. Price: $0.99 USD. Words: 9,080. Language: English. Published: May 25, 2014. Category: Fiction » Women's fiction » General
Not all the visitors to 'Second Hand Rose' are alive. Kate meets a teenage boy who fell from a bridge. He's surprised to find out that his mum has given away his most treasured possessions and thinks he did something wrong when he was alive. Kate hopes this will be a straight forward case of clearing up a misunderstanding - she soon finds out that she is wrong.
The Final Bet
By
Series: Second Hand Ghosts, Book 1. Price: Free! Words: 8,640. Language: English. Published: May 25, 2014. Category: Fiction » Women's fiction » General
Not all the visitors to Second Hand Rose are alive. Kate works at a local second hand shop. Tragic circumstances mean that she has to deal with another aspect of the shop's business - helping ghosts. In this first book Kate has to help a ghost who couldn't resist a final bet, one that led to his death.
Background Music
By
Price: $0.99 USD. Words: 9,820. Language: English. Published: May 24, 2014. Category: Fiction » Literature » Drama
When Concetta Pianto sang her Il dolce suono, the people on Bokeem slowed to listen. But no one ever asked why she sang so often. “Nor did they query the vibrant bruises, tracked downward from her face to her limbs.”
Forgiveness
By
Price: Free! Words: 1,640. Language: English. Published: May 24, 2014 by MMMporium. Category: Fiction » Literature » Literary
Set in a car speeding through the streets of 1938 Berlin after The Night of Broken Glass (Kristallnacht). Inside the car is Klara and her two young children, but Kurt, her abusive SS officer husband, could not escape with them. Will he find forgiveness? Contains reference to domestic violence.
Not Until Tonight
By
Series: This Night, Book 1. Price: $0.99 USD. Words: 17,240. Language: English. Published: May 23, 2014. Category: Fiction » Romance » Contemporary
Haley spends her weeknights going to the bar across the street from her apartment. It's the only thing that winds her down at the end of a long day. She has a drink and talks to the bartender, Skylar. When Skylar asks Haley to pretend to be his girlfriend for one night, she doesn't hesitate to say yes. At the end of the night, will they be willing to turn a fake relationship into a real one?
Period Piece
By
Price: Free! Words: 3,750. Language: English. Published: May 22, 2014. Category: Fiction » Women's fiction » General
Sisters Brooke and Leah go to see a matinee of Romeo and Juliet. This period piece fails to take them back in time. Instead, the movie and the events that follow come to define a special moment in their lives, a different kind of period piece of discovery and growth.
A Thousand Words
By
Price: $2.99 USD. Words: 3,120. Language: English. Published: May 21, 2014 by Ilori Press Books LLC. Category: Fiction » Women's fiction » General
Yvette hates being a writer. After years of effort and little success, she calls it quits. Until a trip to a gallery, and the work of a photographer, shows her what creating art is truly about.
Chance at a Lifetime
By
Price: Free! Words: 15,460. Language: English. Published: May 21, 2014. Category: Fiction » Women's fiction » General
High school was a long time ago...and some things just got better with age. Nate Lofton was one of them...
The Betrayal, A Short Story Circle Dance Prequel
By
Price: Free! Words: 3,020. Language: English. Published: May 21, 2014. Category: Fiction » Women's fiction » Chick lit
Stewart is everything a woman could want: smart, good looking, charming, and moneyed. Underneath the polished exterior is a cold and calculating misogynist. Nothing stands in the way of what Stewart wants. When he begins wooing Joanie, a lumpish and dull secretary at the university, everyone is staggered, including Joanie. Her surprise turns to delight when he can’t get enough of her but she has n
The Family Tree
By
Price: Free! Words: 2,320. Language: English. Published: May 17, 2014. Category: Fiction » Women's fiction » General
When Jack finds a wooden box in his grandma's attic, a family secret is unearthed and his grandma faces a dilemma: should she keep it in the family or keep it to herself? A short story.