Essay

Sub-categories: Literature | Sociology | Author profile | Political | Business | Technology | Legal 
ગીતા મંથન (Geeta Manthan)
By
Price: Free! Words: 15,060. Language: Gujarati. Published: July 20, 2013 and represented by Ekatra Foundation. Category: Essay » Literature
આ જાતના આપણી નવી પેઢીના વાચકો મોટે ભાગે મૂળ `ગીતા' સંસ્કૃતમાં નહિ વાંચી શકે. તેમ `ગીતા'ના સળંગ અનુવાદમાં પણ એમને ઘણાખરાને રસ ન પડે તેવું બને. એવા લોકો `ગીતા'નો આસ્વાદ જેના વડે કરી શકે એવું એક ઉત્તમ પુસ્તક કિશોરલાલ મશરૂવાળાનું `ગીતામંથન' છે. This is an abridged version of the original book by Kishorelal Mashruwala. The abridged version covers 11 of 18 chapters.
БЛАЖЬ
By
Price: $0.99 USD. Words: 22,490. Language: Russian. Published: July 20, 2013. Category: Fiction » Romance » Contemporary
"Стояло уже которое по счету лето кризиса, пышно цвели розы. Вера и ее муж совершали прогулку, как и каждый вечер. Верин муж был немец. Они жили в уютном курортном городке на юге Германии, жили уже пятый год вместе, и казалось, знали друг друга вдоль и поперек, как знают друг друга люди, делящие изо дня в день стол, постель..." Жизнь была бы так спокойна. Если бы не произошло то, что произошло..
The Role of Productivity in Community Success: The Jesuit-Guaraní Cultural Confluence
By
Price: Free! Words: 5,990. Language: English. Published: July 20, 2013. Category: Essay » Sociology
This historical essay, drawn from the deepest jungles of Uruguay in South America, examines the creation of a flourishing culture and economy that lasted for almost two centuries. It explores the guided development of a virtuous web of social and economic controls that mixed the philosophy of Catholic Jesuits with the traditions of the native Guaraní peoples. Suggests application to our times.
Forever Guilty: Zeena Frome's Story
By
Price: $1.99 USD. Words: 3,560. Language: English. Published: July 19, 2013. Category: Fiction » Classics
Zeena Frome, long maligned wife of Ethan Frome, finally tells her own story. An eye opener for those who thought they understood all that there was to know about Edith Wharton’s classic novel.
Knowing Is Loving, The Similarities of Raja Yoga and Art
By
Price: $4.99 USD. Words: 7,790. Language: English. Published: July 19, 2013. Category: Essay » Sociology
Becoming a yogi is probably a good example for any role of life, except the criminal, but the parallels with becoming a painter are particularly fun. Yoga, literally ‘union with God’ actually makes any endeavor better but then so does art. The craving for "newness" is in all of us. Usefulness is the most basic urge. "Knowing Is Loving" is about treating life in an honest way to achieve harmony.
The P2P Mode of Production
By
Price: Free! Words: 6,430. Language: English. Published: July 19, 2013 by Level Translation. Category: Nonfiction » Business & Economics » Economics / theory
Big industries have given us an ever-greater capacity to communicate and to produce goods. But, the more we use this capacity, the less we need big industries. This has thrown whole sectors of the economy into crisis. The answer to the crisis is understanding that knowledge is the new secret to success -- not secretive, proprietary knowledge, but knowledge that is shared openly in the commons.
Itho thannambikkai (இதோ… தன்னம்பிக்கை)
By
Price: $1.99 USD. Words: 5,580. Language: Tamil. Published: July 19, 2013. Category: Essay » Sociology
இதுதான் தன்னம்பிக்கை… “தன்னம்பிக்கை உள்ள மனிதனின் வளர்ச்சியை யாரேனும் தடை செய்தால், ஏன்? தடைசெய்ய நினைத்தால்கூட போதும் அவன் முன்பைவிட மும்மடங்கு ஆற்றலோடு செயல்படத் தொடங்குவான். அவன் உள்ளத்தில் ஆற்றலின் ஊற்றுகள் பீறிட்டு எழும்பத் தொடங்கிவிடும். இதுவரை நிகழ்த்தாத சாதனைகளை எல்லாம் அவன் நிகழ்த்தியே தீருவான்”
અરધી સદીની વાચનયાત્રા ભાગ-3 (Ardhi Sadini Vachanyatra Vol 3)
By
Price: Free! Words: 186,580. Language: Gujarati. Published: July 18, 2013 and represented by Ekatra Foundation. Category: Essay » Literature
‘અરધી સદીની વાચનયાત્રા’ના પહેલા ને બીજા ભાગની મળીને પોણો લાખ નકલો બેએક વરસ દરમિયાન છપાઈ છે. આ ત્રીજો ભાગ ઉમેરાતાં લગભગ 2,000 પાનાંનું વાચન ‘અરધી સદીની વાચનયાત્રા’માં સમાવેશ પામ્યું છે. ત્રીજા ભાગમાં કેટલાંક લખાણો વધુ લાંબાં પણ આપ્યાં છે. Ardhi Sadini Vachanyatra Vol 3 is part of 4 volume set comprises of selected works of hundreds of renowned Gujarati writers edited by Mahendra Meghani.
Les star de L'écran Et le maitre Des Scènes
By
Price: Free! Words: 110. Language: French. Published: July 18, 2013. Category: Essay » Literature
le resumer
musset et tout
By
Price: $0.99 USD. Words: 910. Language: French. Published: July 18, 2013. Category: Essay » Author profile
test
Nouveaux essais sur l'entendement humain
By
Price: $0.99 USD. Words: 196,770. Language: French. Published: July 18, 2013. Category: Essay » Literature
Enfin en édition électronique les très recherchés Nouveaux essais sur l'entendement humain de Gottfried Leigniz. Texte intégral, la table des matières interactives vous permet de vous déplacer en un clic au chapitre désiré, idéal pour étudiants, chercheurs et philosophes. Toute l'essence du rationalisme allemand en un ouvrage d'anthologie, pièce maîtresse de la philosophie européenne.
Boxed Set Volume 1
By
Price: $3.99 USD. Words: 83,350. Language: British English. Published: July 17, 2013. Category: Nonfiction » Travel » Essays & Travelogues
“A Thailand Diary” is a candid look at Thais and Thailand in a light and readable diary format and holds back no punches. Get ready for some surprises when you read it. "Escape to Thailand” is an account of an English expat’s move to Thailand and his early days here. With many glimpses into the lives of ordinary Thais, the biography becomes a “fly on the wall” experience for the reader. Seeing wha
LE CHAÎNON EN TROP
By
You set the price! Words: 50,940. Language: Canadian French. Published: July 17, 2013. Category: Essay » Literature
Une vie d’études et de recherches La vie n’est pas toujours la où l’on l’imagine. Déclarer « vie » sur terre tout ce qui paraît l’être sera fortement remis en question. Ce n’est pas parce qu’un élément provient de l’acide désoxyribonucléique (A.D.N), qu’il deviendra de la vie. Son nouveau statu sera alors précisé.
Nelson Branco's SOAP OPERA UNCENSORED: Issue 74
By
Price: $2.49 USD. Words: 9,050. Language: English. Published: July 17, 2013. Category: Essay » Author profile
Daytime TV's first and only new hot e-zine: Weekly summary of soap opera's hottest news, stories, humour, gossip, blind items, fearless predictions, top stars/stories/couples/characters to watch, snark galore, review and analysis
Work And Make
By
Price: $20.00 USD. Words: 4,630. Language: English. Published: July 16, 2013. Category: Essay » Business
Work And Make is a book that shows you 21 simple jobs you can do to earn thousands of dollars from home without any deposit.
CK's Poetry Collection
By
Price: $5.00 USD. Words: 3,170. Language: English. Published: July 16, 2013. Category: Essay » Literature
This book is filled with many poetry that I have been working on. Basically, this book is a collection of my poems.
The Bully
By
Price: Free! Words: 1,050. Language: English. Published: July 15, 2013. Category: Essay » Sociology
A timid boy's problem, being bullied after school on his way home. Too ashamed to tell anyone, and not big enough to defend himself, he tries to keep it a secret.
First Kiss and Other Cautionary Tales
By
Price: $3.99 USD. Words: 12,340. Language: English. Published: July 15, 2013. Category: Essay » Author profile
In First Kiss and Other Cautionary Tales, you will: ***Learn about: spring-loaded toilet seats in the Pisa Airport (a creation of the Devil). ***Find out why Googling “How to Pick Up a Chick” is not the best strategy for determining the best way to scoop up live poultry. ***Hear the lurid details about a poor soul who inadvertently became locked in the loo at the Louvre. *** Learn the ancient sec
Terry Kepner's Make Your Own Magic Wands
By
Price: Free! Words: 4,740. Language: English. Published: July 15, 2013. Category: Essay » Technology
Kids (and adults) -- Make your own magic wands with this short pictorial guide! Making your own wands is easy and fun, and takes only a short amount of time, usually about an hour plus drying time. In fact, you will spend more time getting the materials together than you will making your wands!
China. My culture shock! An insider´s view
By
You set the price! Words: 18,690. Language: American English. Published: July 15, 2013. Category: Nonfiction » Travel » By region
Ever asked yourself after walking in Shanghai if this was the real China ? If this is it? Well, here you go with an Insider´s view from China ! A book written by an expert on the subject. He has felt it deeply and personally, and is still recovering. He wants you to understand why in China some things are done in a certain way, so you avoid falling into traps and don´t do the same mistakes.