Books tagged: songs trinh cong son

The adult filter is active; content marked as adults-only by the author is not listed. To view this content, click the button below to disable the adult filter.

Full Search

Found: 1 result

Collection the songs of Trinh Cong Son
By Pham Lam Khai
Price: $19.99 USD. Words: 25,060. Language: Vietnamese. Published: July 17, 2010. Category: Nonfiction
Tuyển tập các ca khúc bất tử của Cố Nhạc Sỹ Trịnh Công Sơn. Hình như các tác phẩm của Ông đi liền với sự hình thành của loài người. Qua các ca khúc ta hiểu được cuộc đời và nhân sinh, vận mệnh. Những cảm giác mà đôi khi ta có mà không biết! Mời các bạn sưu tầm!