Books tagged: sunni

The adult filter is active; content marked as adults-only by the author is not listed. To view this content, click the button below to disable the adult filter.

Found 45 results

四大正统哈里发的生活原则
Price: Free! Words: 990. Language: Chinese. Published: May 25, 2011 by Erkam Publications. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
人类历史上以美德、公正、利他主义和伦理道德最为著称的时期指的是伊斯兰的黄金时代。把这一时期称作黄金时代是因为作为创造的缘由的先知穆罕默德(愿主赐他平安)生活在那个时代,他的精神力量塑成了那个时代的特色。那个时代又是可以让我们更近切地了解先知穆罕默德(愿主赐他平安)的时代。
40则圣训 献给孩子们的书
Price: Free! Words: 720. Language: Chinese. Published: May 25, 2011 by Erkam Publications. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
就像你们已经知道的,我们的先知所说的话被称作圣训(Hadith)。他为我们带来了《古兰经》和安拉的戒律,并通过圣训为我们解释安拉的戒律。通过他自己的语言,先知告诉了我们为了获得今世和后世的幸福,我们应该如何行事。
心灵的泪滴
Price: Free! Words: 2,050. Language: Chinese. Published: May 27, 2011 by Erkam Publications. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
700多年前,大师鲁米满怀着对安拉的爱与痴迷写下了尊贵的《玛斯纳维》。随后的年月里,这本书在那些寻求真主的人的心中占据了独一无二的地位。 即使安拉的朋友已经逝去,他们的心灵却不会腐朽,不朽的心灵会继续影响我们的精神世界,有着不朽的心灵的人也会继续活在我们中间。
忠诚与敬畏
Price: Free! Words: 500. Language: Chinese. Published: May 28, 2011 by Erkam Publications. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
没有人想虚度年华,但怎样才能让人生过得有意义呢?其实,忠诚和敬畏就是能够让你的生命具有意义的最重要的东西。
伊斯兰的精神和形式
Price: Free! Words: 3,840. Language: Chinese. Published: June 1, 2011 by Erkam Publications. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
要想成为安拉的忠诚的仆人,就必须更深层次地理解伊斯兰的各个方面,并按照戒律行事。那些在形式上和精神上都能够高水平地实践宗教信仰的人将得到安拉的爱与报酬,而那些忽视安拉邀请人类回归于他的人也注定将在后世成为一个亏折者。
Hz. Muhammed Mustafa -1-
Price: Free! Words: 123,490. Language: Albanian. Published: June 5, 2011 by Erkam Publications. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Ngaqë Drita Muhammediane është shkaku i të gjithë krijesës, në të vërtetë, është e pamundur të shprehet ashtu siç duhet brenda disa rreshtash të varfër jeta e veçantë dhe e zgjedhur e Hz. Muhammedit (s.a.s.), i cili e pati jetuar atë në atë mënyrë që të bëhej i denjë për t'u quajtur nga Zoti "i Dashuri Im"!
The Cloning of Christ
Price: $3.99 USD. Words: 25,580. Language: English. Published: July 1, 2011. Categories: Fiction » Thriller & suspense » General
They did the unthinkable. They accomplished the impossible. Man has finally created God. Now would they destroy him?
A Year in Tyr
Price: $6.99 USD. Words: 117,410. Language: English. Published: July 26, 2011. Categories: Fiction » Literature » Literary
(4.00)
This is the memoir of an American who spent 2009-2010 with his family in Tyr, Lebanon near the border with Israel. Become an armchair expat as he shares his experiences of anti-American bias and the chances of a war with Israel constantly looming. You will be fascinated to walk through Tyr vicariously, and troubled as you realize what lurks below the surface there also lurks here and everywhere.
Eshâb-ı Kirâm
Price: Free! Words: 135,420. Language: Turkish. Published: November 16, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / History
(5.00)
Eshâb-ı Kirâm kitâbının başında, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın Eshâbının üstünlüğünü, Eshâb-ı kirâm arasındaki hadîseler, Eshâb-ı kirâma dil uzatanların haksız ve câhil oldukları anlatılmakda, ayrıca; (İctihâd) ın ne olduğu açıklanmakdadır.
The Struggle
Series: The Struggle, Book 1. Price: Free! Words: 2,780. Language: English. Published: November 25, 2011 by Eiso Publishing. Categories: Fiction » Literature » War, Fiction » Thriller & suspense » General
"The struggle knows not the logic of morals" is an Arabic saying. This story follows a man who has decided to start a struggle of his own. Surrounded by a world of violence, he realizes that he is not as strong as he hoped. With his family's well-being in jeopardy, we witness his struggle with the darkness that lies within us all.