અનુસરણની કળા
Price: $10.00 USD. Words: 22,370. Language: Gujarati. Published: August 16, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Inspirational
ઈશ્વરનું અનુસરણ કરવું તે એક શોધ કરવાની ઉત્તમ મુસાફરી છે. અન્ય લોકોનું અનુસરણ અને નકલ કરવી તે શીખવાની પૌરાણિક કળાઓ છે, જેમને ઇસુ ખ્રિસ્તે તાલીમ આપવાની મુખ્ય પદ્ધતિઓ તરીકે પસંદ કરી હતી. સદીઓથી વિશ્વસનીય એવી શીખવાની આ પદ્ધતિ વિશે શરમ અનુભવવાને બદલે, આ સમય તે અનુસરણ કરવાની કળાની સુંદરતા અને નમ્રતા સમજવાનો છે.
The Evil Typewriter
Price: $2.99 USD. Words: 20,920. Language: English. Published: August 16, 2018. Categories: Fiction » Literature » Literary, Fiction » Visionary & metaphysical
And then from some kind of insouciance I began growing my face and found that there were old poems hiding beneath the bed where the bereft go to hole-up until the storm blows over and winking away for all they are worth; so as I poked my head in and saw them I just had to wonder: were they winking at me?
અનાગકાઝો
Price: $5.00 USD. Words: 7,500. Language: Gujarati. Published: August 16, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Ministry / Evangelism
ડગ હેવાર્ડ – મિલ્સ ઘણા પુસ્તકોના લેખક છે જેમાં સૌથી વધારે વેચાણ પામેલ “ વફાદારી અને બિન વફાદારી” પુસ્તકનો પણ સમાવેશ થાય છે. ધ લાઈટહાઉસ ચેપલ ઇન્ટરનેશનલ તરીકે જાણીતી એક સેવાસંસ્થા જેમાં લગભગ બે હજાર જેટલી મંડળીઓ છે તેના સંસ્થાપક છે. ડગ હેવાર્ડ – મિલ્સ, એક આંતરરાષ્ટ્રીય સુવાર્તિક છે, જે ઈન્ટરનેશનલ હિલીંગ જીસસ કૃસેડ્સ એન્ડ કોન્ફરન્સમાં વિશ્વરભરમાં સેવા કરે છે. વધારે માહિતી માટે, જુઓ www.daghewardmills
The Phantom of the Opera
Price: $30.00 USD. Words: 460. Language: English. Published: August 16, 2018. Categories: Fiction » Alternative history
The Opera ghost really existed. He was not, as was long believed, a creature of the imagination of the artists, the superstition of the managers, or a product of the absurd and impressionable brains of the young ladies of the ballet, their mothers, the box-keepers, the cloak-room attendants or the concierge. Yes, he existed in flesh and blood, although he assumed the complete appearance of a real.
Dark Hole in my Soul
Price: $2.99 USD. Words: 85,520. Language: English. Published: August 16, 2018. Categories: Fiction » Coming of age, Fiction » Women's fiction » General
Only love can heal the pain. The image is picture perfect, the reality is shattered.
The Emotional Embodiment of Stars
Price: $4.99 USD. Words: 41,340. Language: English. Published: August 16, 2018. Categories: Fiction » Young adult or teen » Anthology
Wonderfully wide-ranging, original, and enjoyable, The Emotional Embodiment of Stars contains twenty-seven award-winning short stories like Mortimer, in which an unwanted guest secretly follows a family through their heartbreaking sorrows and Crossroads, in which a budding writer is finally preparing to meet the man she happens to exchange greetings with every morning on the way to her office.
Speaking Up for Each Other
Price: $4.99 USD. Words: 34,220. Language: English. Published: August 16, 2018. Categories: Fiction » Children’s books » Short Stories
Speaking Up for Each Other has twenty-four award-winning short stories by talented young writers. These stories are original, enjoyable, and contain a rich variety of themes and situations ranging from a helpless girl living in fear of her own family to a robot contemplating what's best for its employer.
Oru Viyaazhakilamai Vidinthapothu…
Price: $0.99 USD. Words: 9,850. Language: Tamil. Published: August 16, 2018. Categories: Fiction » Thriller & suspense » Crime thriller, Fiction » Thriller & suspense » Action & suspense
Rajesh Kumar, an exceptional Tamil novelist, in this service since 1968, written over 1500 novels and 1500 short stories, towards making the Guinness record… Readers who love the subjects Crime, Detective, Police and Science will never miss the creations of this outstanding author… since the author gets into the details of the subject, the readers’ knowledge enhances along with the joy of reading…
Dark Hole in my Soul
Price: $2.99 USD. Words: 85,520. Language: English. Published: August 16, 2018. Categories: Fiction » Coming of age, Fiction » Women's fiction » General
Only love can heal the pain. The image is picture perfect, the reality is shattered.
إشعال ذاتي
Price: $1.00 USD. Words: 3,230. Language: Arabic. Published: August 16, 2018. Categories: Fiction » Literature » Literary
إشعال ذاتي هو مجموعة قصصية بقلم أنثوي مميز يعبر عن قضايا تعيشها المرأة في العالم العربي
Pangerath Part Two:War
Price: $2.00 USD. Words: 93,140. Language: English. Published: August 16, 2018. Categories: Fiction » Fantasy » General
After hearing their friend lives. Yedda and the rest set-off to rescue him from the dungeons of Tanis and resume their journey to Hellwynn Mountains and the home of the ancients. To plead for their help in stopping Malus and save what remains of the enslaved white witches, their sisters, and bring them back home to Treeden.
Frontier Stars : Fatal Signal
Price: $1.99 USD. Words: 19,420. Language: English. Published: August 16, 2018. Categories: Fiction » Science fiction » Space opera
Captain Valerius Ortanus is nursing a fresh wound from a job gone sour, on the edge of civilized space, when disaster threatens the ship and the life of all the crew. the pilot seems to be the one to blame
8 ez techniques to build rapport as trainer
Price: Free! Words: 710. Language: English. Published: August 16, 2018. Categories: Nonfiction » Education and Study Guides » Classroom management
Simple ways to build rapport to enhance learning.
Адваротны бок люстра
Price: $4.10 USD. Words: 136,900. Language: Belarusian. Published: August 16, 2018 by kniharnia.by. Categories: Fiction » Historical » Paranormal
Варвара Станкевіч, пятнаццацігадовая школьніца з Вільнюса, выпадкова набыўшы старажытнае люстра, трапляе скрозь яго ў Вільню сярэдзіны ХVІ стагоддзя, дзе знаёміцца з юным шляхцічам Міхалам Саколічам. Сябрам выпадзе даведацца пра таямніцу люстраў, пабываць пры каралеўскім двары Жыгімонта ІІ Аўгуста і Барбары Радзівіл, а таксама апынуцца ў самым віры інтрыг і змоў.
The Knight, the Farmer and the Dragon
Price: $1.00 USD. Words: 1,260. Language: English. Published: August 16, 2018. Categories: Fiction » Children’s books » Imagination & Play, Fiction » Children’s books » Boys & Men
A short bedtime story designed to foster the imaginations of young children, particularly young boys. With no pictures. On purpose. Too many children nowadays cannot "see" the events in the book playing like a movie in their head. This forces that imagination to come alive. Read this book at bedtime on an ereader or phone with the lights out, and their eyes closed. They'll be enthralled. Enjoy.
What are the Symptoms of Measles and How to Prevent it?
Price: Free! Words: 450. Language: English. Published: August 16, 2018. Categories: Nonfiction » Health, wellbeing, & medicine » Family health
Measles is a viral disease that can spread rapidly. This is a highly infectious disease caused by the rubeola virus. This is a viral infection that's serious for small children but is easily preventable by vaccine and medication.
PSI Europe: Greenwich Heat A Phoenix Agency Novella
Price: $2.99 USD. Words: 34,260. Language: English. Published: August 16, 2018 by Decadent Publishing. Categories: Fiction » Romance » Paranormal, Fiction » Romance » Suspense
When Francesca uses her gift of psychometry to read an object, she sees its owner was murdered. Now she must join forces with the victim’s brother, the enigmatic special forces officer, Hunter, to find the killer—but more, she has to get the suspicious man to trust her. Trusting him is no problem. The difficulty is going to be not losing her heart to him
Men's Guide To Hair Growth: Transform your hair loss using the RapidResults Method
Price: $7.99 USD. Words: 25,580. Language: British English. Published: August 16, 2018. Categories: Nonfiction » Health, wellbeing, & medicine » Beauty and fashion, Nonfiction » Health, wellbeing, & medicine » Healthcare issues
What is your solution to men's hair loss? Choose from treatment solutions honestly reviewed in this guidebook to get your hair and life back on track. Whether you have: > A receding hair line > Fine hair > Thinning hair > Bald spots > No hair at all > Or want to prevent future loss The RapidResults Method will help you to achieve the improvements and changes you want in just 4 easy steps.
Hunter Undone
Price: $3.99 USD. Words: 50,800. Language: English. Published: August 16, 2018 by Decadent Publishing. Categories: Fiction » Romance » Paranormal, Fiction » Romance » Suspense
Tyler Wade’s entire life revolves around hunting and killing the things that go bump in the night. Shay Evernight talks to ghosts, has terrifying visions, and is determined to help Tyler's mother—his long-dead mother. When the truth of his mother’s disappearance comes to light, demons start popping up around town, and Shay’s visions grow more terrifying.
Larry and Stretch 16: Face the Gun
Series: Larry and Stretch. Price: $0.99 USD. Words: 34,050. Language: English. Published: August 16, 2018 by Piccadilly. Categories: Fiction » Western, Fiction » Historical » Western & American frontier
Bayone County was about to elect a new sheriff, and Larry & Stretch had their own ideas as to who most deserved the coveted badge. They also had a personal score to settle with a vengeance-hungry killer who kidnapped a cattle baron's daughter and held her for ransom. Fists fly, guns roar, and they are at it again, sharing the dangers that confront the deputy destined to become a tin star deputy.