Tự đề xuất cho sáu giải Nobel - Self-nominated for six Nobel prizes

Bốn khám phá Căn bản Đặc biệt quan trọng cho Hóa học - Four basic Discoveries Especially Important for Chemistry
Series: Tự đề xuất cho sáu giải Nobel - Self-nominated for six Nobel prizes. Price: $3.00 USD. Words: 2,890. Language: Vietnamese. Published: May 14, 2018. Categories: Nonfiction » Science & Nature » Applied Sciences, Nonfiction » Science & Nature » System Theory
Đề xuất cho giải Nobel Hóa học - Proposed for the Nobel Prize in Chemistry Include translations in English - for readers (in other languages) – to use with automatic translation tools.
Nguyên lý của sự Sống để Xác định Bản chất của Tư duy và Ý thức - The principle of life for Determine Nature of the Thinking and Consciousness
Series: Tự đề xuất cho sáu giải Nobel - Self-nominated for six Nobel prizes. Price: $2.00 USD. Words: 860. Language: Vietnamese. Published: May 14, 2018. Categories: Nonfiction » Science & Nature » Biology, Nonfiction » Science & Nature » Life Sciences / Biophysics
Đây là công bố một khám phá đặc biệt quan trọng của tôi về Nguyên lý của sự Sống và Bản chất của Tư duy và Ý thức. This is to announce my particularly important discovery of the Principle of Life. Include translations in English - for readers (in other languages) – to use with automatic translation tools. Add a new contribution to Science - as another nomination for the Nobel Prize.
Thấu hiểu Căn nguyên tăm Tối - Dark Origins
Series: Tự đề xuất cho sáu giải Nobel - Self-nominated for six Nobel prizes. Price: Free! Words: 10,390. Language: Vietnamese. Published: May 9, 2018. Categories: Nonfiction » Science & Nature » Applied Sciences, Nonfiction » Science & Nature » Space Science
Dựa vào Lý thuyết cuối cùng cho Tất cả của tôi - tất cả những gì vẫn được cho là Tăm tối sẽ được xác định - một cách cụ thể và chi tiết nhất để Bạn có thể áp dụng vào cuộc sống của mình. Dark Origins of dark matter and dark energy: Determination on my Final Theory for All - An open letter to Science - as a self-nominated letter to the Nobel Prize. So: Read by Google Translate you can understand.