Future Solutions - Giải pháp Tương lai

Mô hình cuộc Sống Hoàn hảo Nhất cho Tương Lai của Hải.CaoHoàng - The Perfect Life Model For the Future
Series: Future Solutions - Giải pháp Tương lai. You set the price! Words: 4,540. Language: Vietnamese. Published: May 10, 2018. Categories: Nonfiction » Social Science » Research, Nonfiction » Science & Nature » Life Sciences / General
Đây không phải chỉ là những Ước mơ - mà là một Kế hoạch cụ thể và chi tiết - với những tiêu chí hoàn hảo và thiết thực nhất cho Tương Lai của chúng ta. The Perfect Life Model for the Future are not just Dreams - but a specific and detailed plan - with the most perfect and practical criteria for our future. Because these are scientific statements - so you can read by Google Translate.
Vấn đề Khẩn cấp : Mô hình Cư trú thích hợp nhất cho Tương lai - Urgent Matter : Best Residential Model for the Future
Series: Future Solutions - Giải pháp Tương lai. Price: Free! Words: 1,770. Language: Vietnamese. Published: May 28, 2018. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Creativity, Nonfiction » Social Science » Future Studies
In English & tiếng Việt : Cảnh báo nguy cơ thảm họa và đề xuất Giải pháp dành riêng cho quy hoạch dân cư và xây dựng hạ tầng cơ sở - Warning of disaster jeopardy and proposed solutions for residential planning and infrastructure development.
Những hiểm họa Vũ trụ và Kế hoạch ứng phó - Dangers from Universe and the Response plan
Series: Future Solutions - Giải pháp Tương lai. Price: $2.00 USD. Words: 3,050. Language: Vietnamese. Published: May 30, 2018. Categories: Nonfiction » Science & Nature » Space Science, Nonfiction » Science & Nature » System Theory
In English & tiếng Việt Kính gửi các Cơ quan Vũ trụ Thế giới và các Bạn: Việc phát triển ra ngoài Trái Đất và làm chủ Vũ trụ là hoàn toàn có cơ sở để thực hiện đối với khả năng hiện nay của chúng ta. Dear to all of the World Aerospace Organization and You: Developing out of the Earth and mastering the Universe is perfectly in our current capacity.