મનોયોગ
Price: $0.99 USD. Words: 7,890. Language: Gujarati. Published: June 20, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Yoga, Nonfiction » Health, wellbeing, & medicine » Mental health
ચિત્તવ્રુતિઓનો નિરોધ એ યોગ છે. તેને કોઈ ધર્મ સાથે લેવાદેવા નથી. કહેવાય છે કે યોગ અનાદિ છે. મહર્ષિ પતંજલિ પહેલા પણ યોગનું અસ્તિત્વ હતું જ. એટલે એવા પરંપરાગત યોગ શાસ્ત્ર ના નીતિ-નિયમો ને પોતાની ભાષામાં સમજાવવા માટે પતંજલિએ યોગ સુત્રો લખ્યા. ગુજરાતીમાં ખુબજ ઓછી પુસ્તકો યોગદર્શન પર ઉપલબ્ધ છે. આશા છે નવા સાધકોને તથા વિદ્વાનોને પણ આ પુસ્તક માંથી એકાદ નવો સારો વિચાર તો જરૂર મળશે.
Should I Get A Dog? A Guide To Dog Ownership For People Who Work Full-time
Price: $0.99 USD. Words: 7,620. Language: English. Published: June 20, 2015. Categories: Nonfiction » Home and Garden » Pets & livestock, Nonfiction » Home and Garden » Pets & livestock
Are you obsessed with the idea of getting a dog? Do you currently own a dog and ready to get another one? This guide would be useful to anyone who has a 9 to 5 job and wants to get a dog that is compatible with their lifestyle, relaxed enough to stay home alone while also capable of going on hiking adventures when possible. Should you get a dog or not? Read this guide to find out!
Herpes
Price: $2.99 USD. Words: 3,870. Language: English. Published: June 20, 2015. Categories: Nonfiction » Health, wellbeing, & medicine » Diseases / contagious
There are an estimated 50 million cases of the herpes virus in the United States alone. These numbers represent active and dormant cases of the virus. Most of the infected are women which one in four women has the virus. One in eight men has the virus. This book will show you everything you need to know about herpes. So, let's get started!
Asthma Explained: Symptoms, Causes, Treatment and Prevention
Price: $2.99 USD. Words: 3,950. Language: English. Published: June 20, 2015. Categories: Nonfiction » Health, wellbeing, & medicine » Diseases / respiratory
In the U.S., over 25 million people suffer from asthma and 7 million of these are children. In order to understand the prevalence of asthma, it is important to know how the airways function.This book will teach you the symptoms, causes, treatment and prevention of this common disease
Mandalas in Glorious Color Book 2: Mandalas for Crafting and Art
Series: Art in Color. Price: $2.99 USD. Words: 190. Language: American English. Published: June 20, 2015. Categories: Nonfiction » Art, Architecture, Photography » Crafts - General, Nonfiction » New Age » Meditation
45 Beautiful, brilliant Mandalas to use in your arts and craft projects. One of a kind Mandalas colored in bright and attractive colors with unique patterns.
The Longest Night Watch
Price: $2.99 USD. Words: 49,150. Language: English. Published: June 20, 2015. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - multi-author
On March 12th, 2015, the writing world lost one of its contemporary heroes - Sir Terrence "Terry" Pratchett. To honor his life, a group of writers decided to publish an anthology of stories that showcased his influence on their writing, and also would help bring awareness of the disease that contributed to his end, Alzheimer's Disease. All proceeds donated to The Alzheimer's Association.
Flight of the Seeds
Price: $1.50 USD. Words: 210. Language: English. Published: June 20, 2015. Categories: Fiction » Poetry » Epic
Life is like that of a voyaging seed in the wind. What we observe from the way of the seed can also be applicable to us in our everyday lives.
Life with the Tide
Price: $1.50 USD. Words: 220. Language: English. Published: June 20, 2015. Categories: Fiction » Poetry » Epic
The fisherman makes a living working in harmony with the way of the tide.
Nurion Starbringer - O Alvorecer do Mago Púrpura
Series: Nurion Starbringer, Book 1. Price: Free! Words: 132,220. Language: Portuguese. Published: June 20, 2015. Categories: Fiction » Fantasy » Epic, Fiction » Science fiction » Adventure
O que aconteceria se a mente fantástica de um jovem descobrisse uma forma de criar magia verdadeira usando a ciência moderna? E se esse experimento desse errado e ele fosse transportado para um mundo estranho, repleto de magia e batalhas épicas entre as forças do bem e do mal? Essas são as aventuras de Matthew Lorn, perdido no mundo místico de Lafendel.
Vivid Sydney
Price: Free! Words: 80. Language: English. Published: June 20, 2015. Categories: Nonfiction » Children's Books » People & Places / Australia & Oceania, Nonfiction » Children's Books » Readers / Beginner
Vivid Sydney is a festival of light, music and idea. I took my son to the light show and he enjoyed it so much. The book is one of the "Australia is my home" series, which will help people learn more about Australia, a beautiful country where we are living in. The text of book is made simple to suit the entry reading level and each book is full of live pictures and photos. Hope you would like it.
Ghostly Encounters
Price: $3.00 USD. Words: 6,690. Language: English. Published: June 20, 2015. Categories: Nonfiction » History » Family history
A chronological narrative of real ghostly experiences either I or my immediate family experienced during my lifetime
You'll Eat Worse Than That Before You Die- An Anthology of Family, Friendship and Food
Price: $2.99 USD. Words: 32,390. Language: English. Published: June 20, 2015. Categories: Nonfiction » Biography » Autobiographies & Memoirs, Nonfiction » Cooking, Food, Wine, Spirits » History
This book is your intimate dining experience with award-winning Australian writers. Taste Tim Tams in Thailand, catch a meal from a window in Cyprus, discover delicate differences in a large family, learn how to wrap bakcang, discover why broken biscuits are so addictive and how to plan your lunch outing at a wake. But most of all, learn why 'the language of love should always be food'.
Timeless Awakening "IMHOTEP"
Price: $5.99 USD. Words: 69,810. Language: American English. Published: June 20, 2015 by Brighton Publishing LLC. Categories: Fiction » Science fiction » High tech, Fiction » Science fiction » General
Stanley Marshal is a retiring history professor with plans to travel to Saqqara, Egypt, to supervise the excavation of a recently discovered mastaba. Instead, Stanley is recruited to join a group of the world’s best scientists and historians in Giza, Egypt, to uncover the source of a devastating disturbance that makes itself visible above the great pyramids, and then expands across the earth.
Falcon
Price: $2.99 USD. Words: 100,880. Language: English. Published: June 20, 2015 by CatYelling. Categories: Fiction » Science fiction » General, Fiction » Science fiction » Space opera
(4.50 from 2 reviews)
He was a prince, until his world was plunged into civil war. He was a son, until he discovered his mother’s secret. He was an exile, until he became Niki Falcon, piloting a ship linked to his nervous system, crossing light-years in a breath, addicted to the drug that makes it all possible. Now, to save his home, he must cheat both physics and death...
Poison Harvest
Price: Free! Words: 96,040. Language: English. Published: June 20, 2015. Categories: Fiction » Thriller & suspense » Action & suspense, Fiction » Thriller & suspense » Crime thriller
Brilliant but impoverished scientist Drew Freeman discovers hidden research so explosive it could shatter the globe-spanning empire of a massive agricultural conglomerate that will stop at nothing to protect its secret.
The Chuckwagon Gang
Price: Free! Words: 6,790. Language: English. Published: June 20, 2015. Categories: Fiction » Adventure » Action
This book is set at a ranch in an El Paso, Texas and features a chocolate Dachshund named Amarillo and his reluctant owner,Tex, who rescued him. He does not stay reluctant for long and affectionately calls his new pup "Rillo."
Phoenix of the Forest
Price: $3.00 USD. Words: 1,260. Language: English. Published: June 20, 2015. Categories: Fiction » Fantasy » Epic
The natural cycle of life is like that of a phoenix. Life is reborn following death.
Tar Kyler-Time Traveling Mercenary
Price: $3.99 USD. Words: 75,850. Language: English. Published: June 20, 2015 by Rogue Phoenix Press. Categories: Fiction » Science fiction » General
What would you do if you had the opportunity to travel back in time? Make a difference...or make money?
Let's Promote Unions at Accenture and Other Places
Price: $1.99 USD. Words: 3,830. Language: English. Published: June 20, 2015. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Labor
If you enjoyed my book "Let's Use Free Speech to Unionize Accenture and Other Companies", you will probably enjoy this one as well. Since writing the first book, lots of things have happened and I have developed new insights, so read this book to learn more.
Illusions
Price: $2.99 USD. Words: 72,300. Language: English. Published: June 20, 2015 by Micah 6:8 Books. Categories: Fiction » Christian » Romance, Fiction » African American fiction » General
After three years of marriage, Denise Hightower discovers that her husband, Pastor Bryce Hightower, has a secret addiction that not only jeopardizes his marriage, but impairs his ability to effectively preach the gospel. Yielding to pressure from her mother and her husband, Denise agrees to keep his addiction a secret, although her self-esteem plummets.