Nonfiction » Education & Study Guides » Bilingual education

"Tám" chuyện tiếng Anh
Price: $4.99 USD. Words: 68,440. Language: Vietnamese. Published: September 25, 2013. Categories: Nonfiction » Education & Study Guides » Bilingual education
Hiện nay trên mạng lưu truyền cuốn sách ebook Tiếng Anh theo dòng thời sự của tôi. Rất tiếc đây là ấn bản trái phép. Tôi có viết ba cuốn: Chuyện chữ & nghĩa, Tiếng Anh lý thú và Tiếng Anh theo dòng thời sự. Tất cả ba ấn bản này đã không còn bán ngoài nhà sách nữa. Cuốn này xem như là lần tái bản ở dạng ebook cuốn Tiếng Anh theo dòng thời sự nhưng là bản đầy đủ, dài gấp ba lần cuốn sách trên mạng.
Mnemonics for Study: Spanish edition
Price: $5.99 USD. Words: 52,780. Language: American English. Published: April 12, 2018. Categories: Nonfiction » Education & Study Guides » Study skills, Nonfiction » Education & Study Guides » Bilingual education
This particular edition of Mnemonics for Study (2nd ed.) has an extensive English-Spanish glossary to assist Spanish-language readers. The relevant glossary is provided after each section, with the complete glossary in alphabetical order available at the end of the book.

Related Categories