Nonfiction » Education and Study Guides » Bilingual education

Camille: (English-French Learning Edition)
Price: $3.00 USD. Words: 126,050. Language: English. Published: April 7, 2016. Categories: Nonfiction » Education and Study Guides » Bilingual education, Nonfiction » Language Instruction » French
Instead of memorizing vocabulary words, work your way through an actual well-written novel. Even novices can follow along as each individual English paragraph is paired with the corresponding French paragraph. It won't be an easy project, but you'll learn a lot.
How to Translate - English Translation Guide in European Union
Price: $5.99 USD. Words: 69,050. Language: English. Published: April 20, 2015. Categories: Nonfiction » Education and Study Guides » Bilingual education, Nonfiction » Reference » Foreign languages
A guide for translators, about the translation theory, the translation process, interpreting, subtitling, internationalization and localization and computer-assisted translation. A special section is dedicated to the translator's education and associations.
The Three Musketeers II: Bilingual edition (English - French)
Price: $5.00 USD. Words: 94,040. Language: English. Published: January 26, 2015. Categories: Nonfiction » Education and Study Guides » Bilingual education
Instead of memorizing vocabulary words, work your way through an actual well-written novel. Even novices can follow along as each individual English paragraph is paired with the corresponding French paragraph. It won't be an easy project, but you'll learn a lot.
The Three Musketeers I: Bilingual edition (English - French)
Price: $5.00 USD. Words: 159,030. Language: English. Published: January 26, 2015. Categories: Nonfiction » Education and Study Guides » Bilingual education
Instead of memorizing vocabulary words, work your way through an actual well-written novel. Even novices can follow along as each individual English paragraph is paired with the corresponding French paragraph. It won't be an easy project, but you'll learn a lot.
"Tám" chuyện tiếng Anh
Price: $4.99 USD. Words: 68,440. Language: Vietnamese. Published: September 25, 2013. Categories: Nonfiction » Education and Study Guides » Bilingual education
Hiện nay trên mạng lưu truyền cuốn sách ebook Tiếng Anh theo dòng thời sự của tôi. Rất tiếc đây là ấn bản trái phép. Tôi có viết ba cuốn: Chuyện chữ & nghĩa, Tiếng Anh lý thú và Tiếng Anh theo dòng thời sự. Tất cả ba ấn bản này đã không còn bán ngoài nhà sách nữa. Cuốn này xem như là lần tái bản ở dạng ebook cuốn Tiếng Anh theo dòng thời sự nhưng là bản đầy đủ, dài gấp ba lần cuốn sách trên mạng.