Nonfiction » Education and Study Guides » Bilingual education

"Tám" chuyện tiếng Anh
Price: $4.99 USD. Words: 68,440. Language: Vietnamese. Published: September 25, 2013. Categories: Nonfiction » Education and Study Guides » Bilingual education
Hiện nay trên mạng lưu truyền cuốn sách ebook Tiếng Anh theo dòng thời sự của tôi. Rất tiếc đây là ấn bản trái phép. Tôi có viết ba cuốn: Chuyện chữ & nghĩa, Tiếng Anh lý thú và Tiếng Anh theo dòng thời sự. Tất cả ba ấn bản này đã không còn bán ngoài nhà sách nữa. Cuốn này xem như là lần tái bản ở dạng ebook cuốn Tiếng Anh theo dòng thời sự nhưng là bản đầy đủ, dài gấp ba lần cuốn sách trên mạng.
Learn German with Parallel text - Easy, Funny Stories (English - German) Bilingual
Price: $4.99 USD. Words: 21,530. Language: English. Published: April 4, 2014. Categories: Nonfiction » Education and Study Guides » Bilingual education, Nonfiction » Language Instruction » German
Learning German with parallel text is the most rewarding and effective method to learn a language. Existing vocabulary is refreshed, while new vocabulary is instantly put into practice. The English grammar easily sinks in through our cleverly written and well formatted stories. Recommended for beginners-, intermediate level learners of German and as a refreshers course. It´s so easy and enjoyable