Nonfiction » Religion and Spirituality » Biblical Studies / Old Testament

Phản Ứng Cuối Cùng của Gióp
Price: $6.99 USD. Words: 39,250. Language: Vietnamese. Published: August 16, 2014. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Biblical Commentary / Old Testament, Nonfiction » Religion and Spirituality » Biblical Studies / Old Testament
Phản ứng của Gióp trong bối cảnh Đức Giê-hô-va trả lời qua các bài thuyết giảng, được xem là hành động ăn năn và phủ phục trước Giê-hô-va Đức Chúa Trời, từng là đề tài được nghiên cứu và tranh luận gay gắt. Kết quả nghiên cứu cho rằng phản ứng của Gióp được hiểu như là hành động ăn năn về sự dại dột và kiêu ngạo của chính Gióp, trong đó có cả sự phủ phục thỏa lòng của ông nơi Đức Giê-hô-va.