Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth

Հաղթության գաղտնիքները
Price: $10.00 USD. Words: 41,600. Language: Armenian. Published: May 25, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth
Կյանքը կարող է մարտահրավերներ նետել ամեն մեկին։ Շատ անգամներ, ձեր ծանր բեռը հաղթահարելու համար, ձեզ իմաստություն է պետք։ Իմաստությունը Աստծու գաղտնիքն է, որը ձեզ կօգնի ձեր պայքարներից դուրս գալ որպես կենդանի հրաշք։ Աստված ձեզ սահմանել է փառքի համար։ Աստծու գաղտնիքը Աստծու թաքնախորհուրդ իմաստությունն է, որը սահմանված է ձեր փառքի և բարենորոգության համար
Setting Goals to Live Your Life of Freedom: An Easy Guide to Improving Your Lifestyle
Price: $6.99 USD. Words: 16,880. Language: English. Published: May 25, 2018 by Global Stuff Shop Limited. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / Success, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth
Is your life exactly the way you want it? Are you completely satisfied with your career? Your income? Your relationships? Do you find each and every day is incredibly rewarding and fulfilling on an emotional and spiritual level? This is where setting goals comes in. Purchasing this book also entitles you to download the accompanying free resources (link given in the book).
那些骄傲的
Price: $8.00 USD. Words: 1,160. Language: Chinese (simplified). Published: May 24, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth
骄傲是一直在影响着全人类的致命毒素。正因骄傲是眼所不能见的,它会带来强大杀伤力。我们要如何避免落入骄傲?就是通过谦卑的预防接种!谦卑是很重要的属灵素质。很少人有勇气动笔写这项含糊却重要的属灵素质。在这本振奋人心的著作里,达格何沃·米尔斯揭发了骄傲的微妙形式。这本由同样经历许多挣扎的基督徒写出来的著作,大有能力,可祝福您,并鼓励您培养出耶稣基督那回转像小孩子的谦卑心志
When God Will Not Let Go
Price: $5.99 USD. Words: 31,950. Language: English. Published: May 22, 2018. Categories: Nonfiction » Biography » Autobiographies & Memoirs, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth
How the Sovereign God protected one man through the War in Vietnam and the fight with his own demons afterward, until he was brought in
Split Second Success
Price: Free! Words: 16,310. Language: English. Published: May 21, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Inspirational, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth
Carolyne Onkoba provides inspirational and heartfelt experiences that she underwent when she traveled to America for the first time. What makes this story incredibly unique is that she can connect with the reader through life events and show how she has grown from her experiences.
ਮਸਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
Price: $7.50 USD. Words: 29,670. Language: English. Published: May 20, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth
ਡੈਗ ਹਿਯੁਵਰਡ-ਮਿਲਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ “ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਵਫ਼ਾਈ” ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈI ਉਹ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਲੀਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਟਹਾਊਸ ਚੈਪਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈI
ਮਸਹ ਨੂੰ ਫੜਨਾ
Price: $5.00 USD. Words: 18,860. Language: Punjabi. Published: May 20, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth
ਡੈਗ ਹਿਯੁਵਰਡ-ਮਿਲਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ “ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਵਫ਼ਾਈ” ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈI ਉਹ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਲੀਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਟਹਾਊਸ ਚੈਪਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈI
ਉਹ ਜੋ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
Price: $8.00 USD. Words: 30,360. Language: Punjabi. Published: May 20, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth
ਡੈਗ ਹਿਯੁਵਰਡ-ਮਿਲਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ “ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਵਫ਼ਾਈ” ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈI ਉਹ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਲੀਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਟਹਾਊਸ ਚੈਪਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈI
ਗੁਆਉਣਾ
ਦੁੱਖ
ਤਿਆਗ
ਅਤੇ ਮੌਤ
Price: $10.00 USD. Words: 51,340. Language: Punjabi. Published: May 20, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth
ਡੈਗ ਹਿਯੁਵਰਡ-ਮਿਲਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ “ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਵਫ਼ਾਈ” ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈI ਉਹ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਲੀਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਟਹਾਊਸ ਚੈਪਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈI

ਨਵਾ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ
ਕਿਵੇਂ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚੀਏ
Price: $5.00 USD. Words: 26,610. Language: Punjabi. Published: May 20, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth
ਡੈਗ ਹਿਯੁਵਰਡ-ਮਿਲਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ “ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਵਫ਼ਾਈ” ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈI ਉਹ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਲੀਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਟਹਾਊਸ ਚੈਪਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈI
JESUS COMMANDS TO FINISH WHAT YOU START IN JESUS
Price: $1.20 USD. Words: 25,160. Language: English. Published: May 19, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Inspirational
JESUS IS GOD. GOD IS LOVE. JESUS IS LOVE! "For God so loved the world that he gave his only begotten Son. That whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved." - Saint John 3:16
JESUS SAYS, 'We're On Our Way'
Price: $1.20 USD. Words: 10,990. Language: English. Published: May 18, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth, Nonfiction » Self-improvement » Religion and self-improvement
PRAISE Our LORD AND GOD, JESUS CHRIST! For God so loved the world, that he gave His only begotten Son; That whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. {17} For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. - SAINT JOHN 3:16-17 GOD IS GOOD! AND HIS MERCY ENDURETH FOR EVER {PSALM 106:1}!
The Anointed and his Anointing
Price: $7.50 USD. Words: 30,220. Language: English. Published: May 18, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth
The treasure of the anointing is in the anointed. The anointing is inseparable from the man who is anointed. The anointing is in the man of God! The anointing is with the man of God! The anointing is upon the man of God. This new and exciting book by Dag Heward-Mills will thrill the hearts of those who seek the anonting.
Faits Clés Pour Les Nouveaux Croyants
Price: $2.50 USD. Words: 7,930. Language: French. Published: May 17, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth
Il est important, pour le nouveau Chrétien, de comprendre les fondements de son salut et d’apprendre les principes qui régissent sa nouvelle vie. Faits clés pour les nouveaux croyants est conçu pour répondre à ce besoin et offrir aux nouveaux Chrétiens une base qui leur permettra d’être victorieux dans leur nouvelle foi.
Օծյալը և Իր օծությունը
Price: $7.50 USD. Words: 23,830. Language: Armenian. Published: May 11, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth
Օծության գանձն օծյալի մեջ է: Օծությունն անբաժան է այն մարդուց, որն օծյալ է: Օծությունն Աստծու մարդու մեջ է: Օծությունն Աստծու մարդու հետ է: Օծությունն Աստծու մարդու վրա է: Դագ Հյուարդ-Միլզի այս նոր և ոգևորիչ գիրքը կշարժի նրանց սրտերը, որոնք փնտրում են օծությունը:
ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉԻՑ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ԱՆԳԻՐ ՍՈՎՈՐԵԼՈՒ ՁԵՌՆԱՐԿ
Price: $2.50 USD. Words: 14,070. Language: Armenian. Published: May 10, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth
Այս եզակի գրքում կգտնեք Աստվածաշնչի հիմնական տները, որոնք պետք է անգիր անեք: Հիսուսը անգիր հիշում էր Սուրբ Գրությունները, ուստի մե՛նք էլ պիտի հիշենք։ Եկեք մեր նպատակը դարձնենք Սուրբ Գրություններն անգիր հիշելը և բարի ու կատարելագործված բնավորություն կոփելը։ Մենք Քրիստոսի հետևորդնե՛րն ենք:
Նրանք, ովքեր հպարտ են
Price: $8.00 USD. Words: 29,350. Language: Armenian. Published: May 10, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth
Հպարտությունը մահացու թույն է, որը տարիներ ի վեր ազդել է մարդկային ցեղի վրա: Քանի որ հպարտությունը տեսանելի չէ, կարող է մեծ խառնակություն առաջացնել։ Ինչպե՞ս կարող ենք պայքարել մեր կյանքին սպառնացող այս վտանգի դեմ. խոնարհություն պատվաստելո՛վ։ Խոնարհությունը կարևոր հոգևոր որակ է։ Քչերն են համարձակվել գրել այս մշուշապատ, բայց կարևոր հոգևոր որակի մասին։
Umeće Slušanja
Price: $10.00 USD. Words: 36,440. Language: Serbian. Published: May 9, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth
Ne postoji važnija tema od one kako biti u savršenoj Božjoj volji. Jedna stvar koja će napraviti razliku između službenika Evanđelja je njihova sposobnost da tačno čuju Božji glas. Kako je važno slediti Svetog Duha u savršenoj Božjoj volji! Kada ste u savršenoj Božjoj volji, cvetaćete i postići za Boga sve što želite. Ovo izuzetno delo Dag Heward-Millsa...
Jedan Od Vas Je Đavo
Price: $8.00 USD. Words: 28,030. Language: Serbian. Published: May 9, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth
Tu duboku izjavu „jedan od vas je đavo“ Isus Hrist je izrekao svojoj maloj skupini od dvanaest učenika. Đavo zlostavlja mnoge od nas jer ne znamo kako da ga otkrijemo ili prepoznamo njegovo delo. U ovoj blagoslovljenoj knjizi ćete otkriti grehe đavola i čvrsto odlučiti da ih ne činite. Neka se fraza „jedan od vas je đavo“ nikada ne odnosi na vas!
Lojalnost I Nelojalnost
Price: $10.00 USD. Words: 34,220. Language: Serbian. Published: May 9, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth
Iako je ovo primarni Božji zahtev za vođe, veoma malo je pisano o voj temi. U ovoj knjizi, Dag Heward-Mills podvlači veoma važne principe sa namerom da uveća stabilnost crkava. Sadržaj ove knjige toliko je relevantan i praktičan da je ona postala nužan alat za mnoge crkvene vođe.

Related Categories