Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Spiritual Growth

ਮਸਹ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ
Price: $8.00 USD. Words: 37,770. Language: Punjabi. Published: May 20, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Spiritual Growth
ਡੈਗ ਹਿਯੁਵਰਡ-ਮਿਲਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ “ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਵਫ਼ਾਈ” ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈI ਉਹ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਲੀਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਟਹਾਊਸ ਚੈਪਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈI
Seeking Salvation
Price: $3.99 USD. Words: 60,380. Language: English. Published: May 17, 2018 by Tellwell Publishing. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Spiritual Growth, Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / General
Seeking Salvation is a story about the life of Jared Goldberg as he struggled to find purpose and meaning. There are no details spared when he reflects on his youth as a victim of bullying, his troubled relationship with God, the existential crisis he suffered, his battle with depression and suicidal thoughts, and how he managed to find peace in his adult life.
Lamentation of a Law-Giver: The Prayer of Moses
Price: $6.99 USD. Words: 64,460. Language: English. Published: May 17, 2018 by Tellwell Publishing. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / General, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Spiritual Growth
What do Moses, Job and Solomon have in common? Beside their wisdom and faith, they had very little to say, if anything, about life after death. Moses is revered across the major world religions. Some think of him as a law-give, a courageous leader, a theologian or a deliverer, but more than anything else, he is known as one who is always communicating with God.
Ինչպես կարող եք դառնալ ուժեղ քրիստոնյա
Price: $7.50 USD. Words: 22,110. Language: Armenian. Published: May 10, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Spiritual Growth
Ստանալով Հիսուս Քրիստոսին որպես ձեր Տիրոջ և Փրկչի, դուք փրկվել եք։ Դուք վերածնված քրիստոնյա եք և ձեր անունը գրված է Կյանքի գրքում։ Ձեր հարցը հետևյալն է․ «Ո՞րն է լինելու հաջորդ քայլը»։ Քրիստոնյա դառնալը ճիշտ քայլ է, բայց սա միայն սկիզբն է։ Դուք պետք է դառնաք բարի, ուժեղ քրիստոնյա։ «Իսկ ինչպե՞ս եմ այդ անելու»։
Povratak Grehu
Price: $7.50 USD. Words: 22,470. Language: Serbian. Published: May 9, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Spiritual Growth
Iako se radi o neobičnoj temi, duhovno nazadovanje je veoma prisutna pojava među vernicima. Mnogi započnu ali mnogi i ne prežive do kraja. U ovoj knjizi, Biskup Dag Heward-Mills oglašava alarm i živopisno pokazuje zašto svaki hršćanin mora dospeti do Neba!
Oni koji ZABORAVLJAJU
Price: $8.00 USD. Words: 22,980. Language: Serbian. Published: May 9, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Spiritual Growth
Buntovni ljudi se ne sećaju šta je učinjeno za njih i često biraju da zaborave određene stvari. Juda nije pamtio šta je Gospod učinio za njega, niti se sećao onoga što je video i čuo od Isusa. Zbog toga je postao ta prezira vredna osoba koju nazivamo ""Judom.
Duhovne Opasnosti
Price: $7.50 USD. Words: 19,100. Language: Serbian. Published: May 9, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Spiritual Growth
Ova knjiga će vam otvoriti oči prema mnogim suptilnim opasnostima koje leže u čekanju da nas povrede, povrede i unište nas. Pomozite sebi, spasite sebe i izbavite se uz pomoć ove moćne knjige koja govori o duhovnim opasnostima!
Koraci do pomazanja
Price: $8.00 USD. Words: 28,600. Language: Serbian. Published: May 9, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Spiritual Growth
"Dag Heward-Mills je autor mnogih knjiga, uključujući i uspešnu ""Lojalnost i nelojalnost"". On je osnivač ""United Denominations"" koja je proizišla iz ""Lighthouse Group of Churches"" sa tri hiljade crkava. Dag Heward-Mills, međunarodni evangelizator, služi po celom svijetu kroz međunarodnu organizaciju ""Healing Jesus Crusades""
Spoznaj Pomazanje
Price: $5.00 USD. Words: 14,590. Language: Serbian. Published: May 8, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Spiritual Growth
Pomazanje je ključni princip potreban za otvaranje vrata ka uspešnoj i ispunjavajućoj službi. Mnogi ljudi su pokušali da rade Božji posao iz iskrenih motiva, a da pritom nisu daleko odmakli zbog toga što nisu shvatili princip ""ne silom ni snagom, već Duhom mojim (pomazanje)"". (Zaharija 4.6)
ဘိသိတ္ခံရျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ ဘိသိတ္
Price: $7.50 USD. Words: 14,170. Language: Myanmar (Burmese). Published: May 7, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Spiritual Growth
ဘိသိတ္ျခင္း၏ ဘ႑သည္ ဘိသိတ္ျခင္းခံရေသာသူထဲ၌ ရွိပါသည္။ ဘိသိတ္ျခင္းသည္ ဘိသိတ္ခံရေသာသူလူထံမွ ခြဲျခားမရေသာအရာျဖစ္ပါသည္။ ဘိသိတ္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ ၏လူထဲ၌ ရွိပါသည္။ ဘိသိတ္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏လူႏွင့္အတူရွိပါသည္။ ဘိသိတ္ျခင္း သည္ ဘုရားသခင္၏ လူအေပၚ၌ ရွိပါသည္။ ဒက္ဟီ၀ါ့မိုင္စ္ေရးသားထားေသာ ဤစိတ္လႈပ္ ရွားေကာင္းေသာ စာအုပ္သည္ ဘိသိတ္ျခင္းကိုရွာေဖြေသာသူမ်ား၏ ႏွလံုးသားကို သိမ့္သိမ့္ တုန္႔ေစပါလိမ့္မည္။
ဘိသိက္ျခင္းကုိရယူပါ
Price: $5.00 USD. Words: 5,220. Language: Myanmar (Burmese). Published: May 7, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Spiritual Growth
သာသနာကုိေအာင္ျမင္ေစရန္ ႏွင့္ ျပည့္စုံေစရန္အတြက္ ဘိသိက္ျခင္းသည္ တံခါးဖြင့္ေပးေသာ အဓိက ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားသည္ သစၥာရွိျခင္း၏အျပင္ဘက္မွာ ဘုရားသခင္၏အလုပ္ကုိလုပ္ေနၾက ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဤအရာကုိ သူတုိ႔သတိမဲ့ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ “အာဏာတန္ခုိးအားျဖင့္မ ဟုတ္၊ ငါ့၀ိညာဥ္အားျဖင့္ (ဘိသိက္ျခင္း)” (ဇာခရိ ၄း ၆)။
ဘိသိက္ခံျခင္းအဆင့္မ်ား
Price: $8.00 USD. Words: 6,770. Language: Myanmar (Burmese). Published: May 7, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Spiritual Growth
ဘိသိက္ခံသူျဖစ္လိုပါသလား။ သမိုင္းဝင္ ဤစာအုပ္ထဲတြင္ ဘိသိက္မဂၤလာလက္ခံရရွိႏိုင္ရန္ ေျခလွမ္းအဆင့္ဆင့္ကို ေဒါက္တာ ဒါန္ဟီ၀ိဒ္-မီလ္စ္ က မွ်ေဝထားပါသည္။ ဤစာအုပ္သည္ သင္ႏွင့္သင္၏ သာသနာအတြက္ တိက်ေသခ်ာေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာျဖစ္ေစလိမ့္မည္။ ဘိသိက္ခံသူျဖစ္လာရန္ ရယူရန္လိုအပ္ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားကို ရွာေဖြရယူလိုက္ပါ။
သင္တုိ႔တြင္ရွိေသာ ရန္သူတစ္ေယာက္
Price: $8.00 USD. Words: 16,860. Language: Myanmar (Burmese). Published: May 7, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Spiritual Growth
သင္တုိ႔တြင္ရွိေသာ ရန္သူတစ္ေယာက္” ဆုိေသာျပဌာန္းခ်က္မွာ ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏တပည့္ေတာ္တစ္ဆယ္ႏွစ္ပါးအားျပဌာန္းခဲ့ေသာအရာျဖစ္ပါသည္။ မ်ားေသာ ကၽြန္ပ္ တုိ႔သည္ ရန္သူ၏ေသြးေဆာင္မႈခံေနၾကပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သူ႔ကုိ (သုိ႔) သူ၏ေလ့လံေသာလုပ္ငန္းကုိ ကၽြန္ပ္တုိ႔မသိနားမလည္ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဒီ စာအုပ္တြင္ ရန္သူ၏အျပစ္တရားမ်ားႏွင့္ သူတုိ႔အထဲ့တြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းမျပဳရန္အ တြက္ သင္နားလည္မည္ျဖစ္သည္။ ဒီစာပုိဒ္ ျဖစ္ေသာ
အႏၱရာယ္ရွိေသာ သားမ်ား
Price: $8.00 USD. Words: 17,360. Language: English. Published: May 7, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Spiritual Growth
ဤစာအုပ္သည္ စာဖတ္ရႈျခင္း၌ စိတ္အားထက္သန္ေသာ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားအတြက္ ဒက္ဟီ၀ါ့မိုင္စ္၏ လက္ေဆာင္တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္သည္ ဖခင္မ်ားႏွင့္သားမ်ားအ ၾကားရွိ ခက္ခဲရႈတ္ေထြးသည့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကို မည္သို႔ကိုင္တြယ္ရမည္ဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားထားပါသည္။
Suffering as a Christian
Price: $4.49 USD. Words: 21,000. Language: English (South African dialect). Published: May 4, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Spiritual Growth
This book examines just what God’s word says, on the subject of Christian suffering.
Discovering the Power of Your Identity
Price: $4.99 USD. Words: 49,800. Language: English. Published: May 1, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Spiritual Growth, Nonfiction » Philosophy » Religious philosophy
Fixed to your past identity, thereby missing out on the true meaning of life? Disoriented and discontented about the direction of your life? Have you ever wondered about the big questions of existence? Discovering the power of your identity is written to launch you to a new level. This book combines in the right proportions spirituality, creation, history, sciences, and philosophy
Men of the Bible (Annotated, Updated)
Price: Free! Words: 37,340. Language: English. Published: May 1, 2018 by Aneko Press. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Spiritual Growth, Nonfiction » Religion and Spirituality » Faith
When you wish to know something about godly living, where do you look? Is there a better place to look than to the men of the Bible? The Lord, in all His wisdom, left us with a wonderful textbook – the Holy Scriptures.
60 Christian Messages for Spiritual Growth Volume 1
Series: 60 Christian Messages for Spiritual Growth. Price: Free! Words: 14,760. Language: English. Published: April 29, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Spiritual Growth, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / General
In December 2017 we commenced sending-out Christian messages to a selected group of believers / followers to encourage them and to foster spiritual growth. The first 60 messages are compiled into this eBook. So, take this opportunity to learn, be encouraged, strengthened, rightly directed and to be guided to spiritual growth in a steady, consistent, effective and efficient manner reading this book
The Mystery of Grace
Price: $7.99 USD. Words: 15,680. Language: English. Published: April 28, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Spiritual Growth
God’s grace is not dispensed apart from an instruction that requires both understanding and obedience. In these days when there is a tendency to ‘stampede’ folks into the church, with a minimal comprehension of what they are doing, this is a crucial matter to emphasize. The reception of God’s grace is conditional.
The Elements of Power and Success
Price: $3.98 USD. Words: 36,930. Language: English. Published: April 27, 2018 by Dream Catcher Publishing House. Categories: Nonfiction » Self-improvement » Personal Growth / Success, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Spiritual Growth
With this book, you can apply Elements and make them applicable to your everyday life. I have and still use these Elements every day to pursue goals and run my companies, and personal life. Good luck on your journey to Success.

Related Categories