Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Life / Women’s Issues

ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਂ
Price: $7.50 USD. Words: 35,080. Language: Punjabi. Published: August 9, 2018. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Life / Women’s Issues
ਡੈਗ ਹਿਯੁਵਰਡ-ਮਿਲਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ “ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਵਫ਼ਾਈ” ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈI ਉਹ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਲੀਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਟਹਾਊਸ ਚੈਪਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈI ਡੈਗ ਹਿਯੁਵਰਡ-ਮਿਲਸ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੀਲਿੰਗ ਜੀਜਸ ਕਰੂਸਡਜ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਕ ਵੀ ਹੈI ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ www.daghewardmills.org.
The Submissive Wife: Breaking the Strong Arm of Jezebel
Price: $5.99 USD. Words: 48,490. Language: English. Published: April 29, 2016. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Life / Women’s Issues, Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Life / Love & Marriage
This powerful and on-time book is for single and married Christian women alike! In our culture today, the word "submission" is misunderstood, and because of this, many Christian households shun the idea of a wife submitting to her husband. Find out the truth behind submission and just how powerful it really is!
Sweet Sorrow, Releasing Your Son to His Bride: What Every Mother Needs to Know
Price: $7.99 USD. Words: 40,590. Language: English. Published: February 3, 2020. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Life / Women’s Issues, Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Life / Family
The amazing bond that mothers and their sons share can be very tight, but a time will come when moms will have to allow their sons to marry and grow their own little family apart from her. Sweet Sorrow is written to come alongside women who are struggling to let go and allow their sons to make another woman his priority and teaches them to find their value in their relationship with Christ.
Proverbs 31 Wife Handbook
Price: $2.99 USD. Words: 19,440. Language: English. Published: March 18, 2013. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Life / Love & Marriage, Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Life / Women’s Issues
An Easy to Follow Daily Devotional Explaining How to Be a Proverbs 31 Wife in Today's Culture. The Proverbs 31 Wife Handbook is a book that was written for any wife who wants to have a better marriage, be the wife that God designed them to be, or is desperate for a change.
They That Wait
Price: $9.99 USD. Words: 18,670. Language: English. Published: April 9, 2015. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Life / Women’s Issues
Drawing from her own personal failures and triumphs, Faneisha shares the very revelations and keys that transformed her life. In this relevant and transformative book, Faneisha seeks to guide her readers into establishing a personal relationship with Jesus Christ while living a life that honors Him.
Desperate for Love
Price: $9.99 USD. Words: 64,790. Language: American English. Published: February 20, 2015. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Life / Women’s Issues, Nonfiction » Relationships & Family » Abuse / domestic partner abuse
DESPERATE FOR LOVE throws a modern-day spin on the Bible's account of Jesus meeting the woman at the well by way of Allison Miller's true and raw account of her rescue from a vicious downward spiral in the arms of men.
Women of Vision: Sixteen Founders of the International Grail Movement
Price: $6.99 USD. Words: 113,660. Language: English. Published: March 22, 2017 by John R. Mabry. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Life / Women’s Issues, Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Ministry / Missions
Despite historic advances in women's recognition and equality over the past half-century, the significant roles played by Roman Catholic laywomen in church and society still go largely unacknowledged. With "Women of Vision", Marian Ronan and Mary O'Brien contribute substantially to remedying this situation.
Wisdom for the Wait
Price: $4.99 USD. Words: 33,470. Language: English. Published: May 4, 2016. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Life / Women’s Issues, Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Life / Relationships
Wisdom for the Wait is an engaging self help guide for the women who choose to wait on God for their husbands. This book is designed to encourage and exhort the women of God and to help them to see their seasons of singleness for what they are.... seasons of change and seasons of preparation.
Broken Beyond Recognition
Price: $9.99 USD. Words: 36,870. Language: English. Published: April 3, 2020 by Christian Living Books, Inc.. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Life / Women’s Issues, Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Life / Personal Growth
Katherine takes you on a personal journey of her life, love, and losses. This is not a fairy-tale. It is a candid, courageous, real-life story of a woman broken beyond recognition. Childhood abuse and abandonment, drug addiction, prostitution, anger, and emotional distress form this narrative. But it is also dynamic evidence of the power of divine intervention.
Teachers of Good Things
Price: $5.99 USD. Words: 53,610. Language: English. Published: July 11, 2016 by Sword of the Lord Foundation. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Life / Women’s Issues
The godly, Christian woman is a product of purposeful, practical training. An eight-point "job description" is clearly outlined in Titus 2. It is the scriptural strategy in which women mentor other women. Teachers of Good Things will provide ideas to help you work on the important areas of your own life and help other women to learn the same precepts and practices.
Face Difficult Conversations with God on Your Side: Practical Application of Biblical Principles to Manage Conflict, Set Boundaries, and Ask For What You Want
You set the price! Words: 37,750. Language: English. Published: February 2, 2020. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Life / Women’s Issues, Nonfiction » Self-improvement » Religion & self-improvement
As a Christian woman, do you struggle to speak up? Are fears stopping you from getting what you want? Don't follow generic advice implicitly written for men: it will backfire (assertive men are admired, assertive women are disliked). Apply biblical principles to confidently navigate disagreements. A percentage of sales is donated to a Christian maternity home for homeless girls who choose life.
God Gluttony and You
Price: $4.99 USD. Words: 7,940. Language: English. Published: May 21, 2015. Categories: Nonfiction » Health, wellbeing, & medicine » Dieting, Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Life / Women’s Issues
If you are on a diet, have ever been on a diet, need spiritual nourishment, or just feel lousy about yourself, this is the book for you. I highly recommend God Gluttony and You.
A Christian Woman's Guide to Breaking Free from Pornography: It's Not Just a Guy's Problem
Price: $3.99 USD. Words: 29,120. Language: English. Published: December 1, 2012 by Body and Soul Publishing. Categories: Nonfiction » Sex & Relationships » Women's sexuality, Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Life / Women’s Issues
This book is a resource created in response to numerous pleas for help from young girls and women alike regarding their struggle with sexual addictions. Although it is one of the largest issues facing today's Church, pornography addiction is also one of the largest secrets in the Church, especially among women. We aim to open the door to confession and conversation among Christian women.
The Proverbs 31 Lady: A Single Woman’s Guide to Wealth, Health and Capturing An Alpha Male’s Heart
Price: $3.99 USD. Words: 68,340. Language: Simple English. Published: June 29, 2019. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Life / Women’s Issues, Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Life / Love & Marriage
What more valuable gift could you give a woman than a book that will inspire her to make her life count in her daily walk? This Single Woman’s Guide has been inspired by the Proverbs 31 and will be the perfect guide to a successful life where a woman can make an impact in this world, a health and fit body to enjoy God's vast universe and a good alpha male to walk the journey of with.
The Proverbs 31 Woman and Other Biblical Women
You set the price! Words: 20,490. Language: English. Published: June 11, 2012 by Grace Communion International. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Biblical Biography / General, Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Life / Women’s Issues
Who can find a woman of such worth? The description given in Proverbs 31 is a composite - no one person has all these abilities - but all people can have the greatest virtue. This e-book also contains vignettes of Miriam, Deborah, Bathsheba, and women in the ministry of Jesus. Two articles address the question of what roles women may have in the church today.
Journaling in Eating Disorder Recovery
Price: $1.99 USD. Words: 4,510. Language: American English. Published: January 2, 2015. Categories: Nonfiction » Health, wellbeing, & medicine » Eating disorders, Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Life / Women’s Issues
Find journaling suggestions to help you get started and go deeper with journaling. Use tips to help you replace the lies and negative thoughts with truthful and positive thoughts through journaling. You'll also find 100 journaling questions divided into 22 different categories for easy reference, some of which can help you invite God to play a greater role in your recovery.
Inspiration for Eating Disorder Recovery
Price: $1.99 USD. Words: 13,200. Language: English. Published: May 5, 2015. Categories: Nonfiction » Health, wellbeing, & medicine » Eating disorders, Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Life / Women’s Issues
Inspirational pieces, prayers, and poems for your eating disorder recovery. Experience their meaning and say the prayers to help you be honest with God and ask for divine help. The poems and prayers are from previously published e-books (Eating Disorder Recovery Poems and Eating Disorder Recovery Prayers), but now they're combined and have the added bonus of the inspirational pieces.
Quotes for Eating Disorder Recovery
Price: $1.99 USD. Words: 2,310. Language: English. Published: September 26, 2015. Categories: Nonfiction » Health, wellbeing, & medicine » Eating disorders, Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Life / Women’s Issues
Use these 55 quotes to help you change your thoughts. Recovery involves fighting the battle in the mind. Replacing lies with the truth, negative thoughts with positive thoughts, will help you win that battle. Let these words encourage and inspire you in your recovery. Experience the difference changing your thoughts can make.
Body Image Lies Women Believe: And the Truth of Christ That Sets Them Free
Price: $2.99 USD. Words: 24,070. Language: English. Published: February 11, 2013 by Body and Soul Publishing. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Life / Women’s Issues, Nonfiction » Self-improvement » Confidence & self-esteem
Read real stories of overcoming body image lies women believe with God's truth. Throughout this book, Christian women share their stories of how they have struggled with body image lies and a distorted view of themselves. However, each of their stories also contains hope - the hope of replacing these lies with God's truth. Our prayer for you is that you find encouragement within these pages.