Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / Administration

အခမ္းအနားမ်ား အတြက္ လက္စြဲစာအုပ္
Price: $7.50 USD. Words: 10,910. Language: Myanmar (Burmese). Published: May 7, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / Administration
ဒါန္ဟီ၀ိဒ္-မီလ္စ္ သည္ အေရာင္းရဆံုးေသာ `သစၥာေစာင့္သိျခင္းႏွင့္ သစၥာမဲ့ျခင္း` စာအုပ္ အပါ၀င္ စာအုပ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေရးသားေသာသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ အသင္းေတာ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလင္းအိမ္အသင္း ေတာ္ဟု ေခၚေသာ အသင္းေတာ္၏ တည္ေထာင္သူျဖစ္ပါသည္။
Příručka obřadů
Price: $12.50 USD. Words: 16,220. Language: Czech. Published: April 19, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / Administration
Dag Heward-Mills je autor mnoha knih, včetně bestseleru “Loyalty and Disloyalty. Je zakladatelem církevní skupiny United Denominations, která vznikla z denominace Lighthouse Group of Churches a v současnosti má tři tisíce církví.
Księga Ceremonii
Price: $2.50 USD. Words: 17,080. Language: Polish. Published: April 6, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / Administration
Dag Heward-Mills jest autorem licznych książek, w tym bestselleru „Lojalność i nielojalność”. Założyciel wspólnoty blisko dwóch tysięcy kościołów, nazwanej The Lighthouse Chapel International. Dag Heward-Mills, ewangelista o światowej sławie, sprawuje posługę w międzynarodowej organizacji Healing Jesus Crusades i jeździ z wykładami po całym świecie.
基督教会同工培训必修课
Price: Free! Words: 620. Language: Chinese (simplified). Published: November 25, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / Administration
本书是作者在国内外培训教会同工时所用的教材,涉及到教会同工的呼召,品格,如何在家庭和工作中为主作见证,以及什么是合乎圣经的教会牧养。可供主日学或门徒训练参考使用。
Wounded Hearts and Empty Pews
Price: $2.99 USD. Words: 13,350. Language: English. Published: March 2, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / Administration, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Relationships
Biblical Guidelines on how to Deal with a Church Split or Division in Your Church
Princípios de Administração Eclesiástica
Price: Free! Words: 14,080. Language: Portuguese. Published: March 4, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / Administration, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Ministry / Pastoral Resources
"Princípios de Administração Eclesiástica" é o segundo livro de uma série de cinco e provê um ensino consistente sobre o que a Bíblia ensina sobre o tema e suas bases, pilares e importância, além de proporcionar algumas ideias práticas sobre como administrar o tipo de igreja que deseja cumprir os propósitos de Deus.
Manual Litúrgico e Eclesiástico
Price: $2.99 USD. Words: 18,850. Language: Portuguese. Published: January 4, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / Administration
O presente manual é resultado de uma primeira obra sob o mesmo título, porém, de uso restrito da Igreja Evangélica Baptista de Cascais. O manual foi trabalhado de forma a remover as ligações eclesiásticas e litúrgicas, de maneira que pudesse vir a ser utilizado por um número maior de cristãos e comunidades.
American Power
Price: $96.99 USD. Words: 3,940. Language: Commonwealth English. Published: April 27, 2014. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / Administration, Nonfiction » Business & Economics » Small business and entrepreneurship
Community Organizing for Fun and Profit: a Christian Perspective.
Tragedy of Fraud - The Ripple Effects from Fraud and the Wages Earned
Price: $0.99 USD. Words: 12,280. Language: English. Published: November 20, 2013. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Accounting / financial, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / Administration
Fraud has tragic effects on innocent people who didn’t commit the fraud. The person who did the deed will pay severe prices far beyond what the judge imposes. Just like a stone thrown into a pond causes ripples all across the water, so a fraud ripples out to cause all sorts of harm. Case study of bookkeeper in a local church and mayor of a small city describe the ripple effects.
Once Upon Internal Control - A tale of good and bad ways to implement internal controls in a local church
Price: $0.99 USD. Words: 4,710. Language: English. Published: October 23, 2013. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Accounting / financial, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / Administration
A short fable about one church that set up good financial procedures and one that did not. The first suffered from a serious fraud and the second was protected from false accusations. Concludes with quick survey of lessons learned from both churches.
Why You Should Not Have to Advertise Your Church or Ministry
Price: Free! Words: 3,000. Language: Commonwealth English. Published: September 27, 2013 by Oruko Oluwa. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / Growth, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / Administration
Another ultra-quick-read Thought Provoker from Tosin Ojumu. If God is truly at work in our midst, then the powerful impact that we have on those around us should be the only advert we ever need. Tosin Ojumu's Thought Provokers: Humorous, heartfelt and utterly honest slices of Christian wisdom for busy modern lives! Reviews gratefully received!
Primicias para Dios (El diezmo según el Nuevo Testamento)
Price: Free! Words: 9,990. Language: Spanish. Published: May 1, 2013 by Aneko Press. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Biblical Criticism & Interpretation / New Testament, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / Administration
Nunca he oído a ningún clérigo de nuestros días enseñar que cada tercer año, todo individuo debe guardar su diezmo dentro de sus propias puertas y compartirlo con el extranjero (el no salvo), los huérfanos y las viudas, así como con el “levita.” También, según 1 Crónicas 29:5-9, el Templo no se construyó con dinero del diezmo, sino con ofrendas dadas voluntariamente.
Interim Thoughts
Price: $0.99 USD. Words: 10,710. Language: English. Published: April 13, 2012. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / Administration
Considerations of some recent practices in pastor transition and recommendations for modifications, specifically oriented to the Presbyterian Church (U.S.A.)
Forty Tips for Church Growth
Price: $4.99 USD. Words: 5,400. Language: English. Published: April 11, 2012. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / Growth, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / Administration
A how-to guide for practical expansion, this book reveals and develops ways that churches of all sizes can reach a lost world. John Schmidt, author of eleven paperbacks and several e-books, greatly desires that the Church, the bride of Christ, expands even further to save souls, heal bodies, reveal the secrets to prosperity, and lead people everywhere to a greater understanding of their potential.
Change That Adapts
Price: $0.99 USD. Words: 5,220. Language: English. Published: April 2, 2012. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Church / Administration, Nonfiction » Business & Economics » Motivational
In the United Methodist Church how do we stay alive and not die? This book deals with change at the local church level using recent change management research, by renown authors such as Rosabeth Moss Kantor, John Kotter, and others. It offers outlines, lists and practical suggestions for implementing these changes. This ebook also addresses the issue of conflict resolution.