Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Ministry / Discipleship

ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ
Price: $20.00 USD. Words: 71,700. Language: Punjabi. Published: May 20, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Ministry / Discipleship
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਉਤੇਜਕ ਯਾਤਰਾ ਹੈI ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਲਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈI ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ-ਪ੍ਰੀਖਣ ਢੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈI
Umeće Sleđenja
Price: $10.00 USD. Words: 51,870. Language: Serbian. Published: May 9, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Ministry / Discipleship
Slediti Boga predstavlja uzbudljivo putovanje otkrivanja. Sleđenje i kopiranje drugih ljudi je drevna veština učenja, koju je Isus Hrist odabrao kao osnovni metod treninga. Umesto da bežimo od ove metode iskušane vremenom, vreme je da razumemo lepotu i poniznost umetnosti sleđenja.
ေနာက္လုိက္တတ္ျခင္း အမူပညာ
Price: $10.00 USD. Words: 18,890. Language: Myanmar (Burmese). Published: May 6, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Ministry / Discipleship
​ဘုရားသခင္၏ေနာက္ေတာ္တုိ႔လုိက္ျခင္းသည္ စိတ္လႈပ္ရွားေဖြေကာင္းေသာ ရွာေဖြစူးစမ္းျခင္းခရီးကဲ့ သုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ သူမ်ားေနာက္လုိက္ျခင္းႏွင့္အတုယူျခင္းသည္ ေရွးေခတ္က်ေသာ သင္ယူျခင္းအတတ္ပညာ ျဖစ္ၿပီး ေယရႈဘုရားသည္ သူ၏သင္ၾကားျခင္းနည္းစနစ္ကုိေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သင္ၾကားမႈဆုိင္ရာနည္းစ နစ္ကုိ ဒီအခ်ိန္မွာ ရွက္ေၾကာက္ေနမည့္အစား ဒီအခ်ိန္သည္ နားလည္ရန္သင့္တယ္ေသာအခ်ိန္ႏွင့္ ေနာက္ လုိက္ျခင္း အတတ္ပညာကုိ နိမ့္ခ်စြာသင္ယူရန္
Paano Mo Mapapatunayan Ang Iyong Ministeryo
Price: $7.50 USD. Words: 33,640. Language: Tagalog (Filipino). Published: April 26, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Ministry / Discipleship
Walang kahit isa sa atin ang nagpaplanong dumating sa langit nang hindi nagawa ang nais ng Diyos na gawin natin sa mundo. Wala, kahit isa! Nais nating matapos ang mga tungkuling itinalaga sa atin ng Diyos. Ang aklat na ito ay ukol sa kung paano mo tatapusin ang iyong ministeryo.
Изкуството на следването
Price: $10.00 USD. Words: 57,250. Language: Bulgarian. Published: April 20, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Ministry / Discipleship
Следването на Бог е вълнуващо пътешествие за открития. Следването и копирането на други хора е древно изкуство на обучение, което Исус Христос е избрал за основен метод на обучение. Вместо да се отклонявате от този времеви- тестван метод на обучение, е време да разберете красотата и смирението на изкуството да следвате.
Десетте Най-Големи Грешки, Които Правят Пасторите
Price: $7.50 USD. Words: 16,670. Language: Bulgarian. Published: April 20, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Ministry / Discipleship
Библията ни казва, че всички ние правим много грешки - пасторите не са освободени от тях."" Грешките имат тенденция да те накарат да вървиш назад, вместо напред, грешка може да те спре да напредваш. Какви грешки може да направи пастора? Какви може да са десетте грешки на пастора?
Laikos (Laická služba)
Price: $7.50 USD. Words: 19,290. Language: Czech. Published: April 19, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Ministry / Discipleship
Řecké slovo LAIKOS znamená „ten, kdo nemá žádné schopnosti“. Historie nám však už mnohokrát ukázala, že ti, kterým „chyběly schopnosti“, dokázali velké věci. V této úžasné knize autora Daga Hewarda Millse se dozvíte, co se stane, když v církvi nebudou pracovat žádní laici. Naučíte se, jak sdílet břemeno s laiky a proč je třeba laiky ve službě chránit.
Umění Slyšet
Price: $10.00 USD. Words: 33,830. Language: Czech. Published: April 19, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Ministry / Discipleship
Není nic důležitější než téma, které se zabývá tím, jak se chovat v souladu s vůli Boží. Jednou z věcí, čím se liší služebníci evangelia, je jejich schopnost správně naslouchat Božímu hlasu. Je důležité následovat Ducha svatého přesně tak, jak si to přeje vůle Boží. Když budete vůli Boží dokonale rozumět, budete vzkvétat a dosáhnete pro Boha všeho, po čem toužíte.
Umění Následovat
Price: $10.00 USD. Words: 52,340. Language: Czech. Published: April 19, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Ministry / Discipleship
Následování Boha je dobrodružná cesta, na které se toho spoustu dozvíte. Následovat a učit se z příkladu jiných lidí je pradávné umění, které si Ježíš zvolil jako hlavní metodu, pomocí které učil druhé. Místo toho, abyste se před touto osvědčenou metodou schovávali, snažte se porozumět kráse a pokoře, kterou umění následovat přináší.
Laikos
Price: $7.50 USD. Words: 24,110. Language: Romanian. Published: April 15, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Ministry / Discipleship
Cuvântul grecesc LAIKOS înseamnă „fără abilități”. Istoria ne-a învățat de nenumărate ori că lucruri mărețe au fost realizate prin persoane care „nu aveau abilități”. Învățați, prin această carte remarcabilă a lui Dag Heward-Mills, ce se întâmplă acolo unde în biserică nu există oameni laici, cum să împărțiți povara cu oamenii laici și de ce trebuie să luptăm pentru a proteja ministerul laic.
Laikos
Price: $7.50 USD. Words: 24,110. Language: Romanian. Published: April 15, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Ministry / Discipleship
Cuvântul grecesc LAIKOS înseamnă „fără abilități”. Istoria ne-a învățat de nenumărate ori că lucruri mărețe au fost realizate prin persoane care „nu aveau abilități”. Învățați, prin această carte remarcabilă a lui Dag Heward-Mills, ce se întâmplă acolo unde în biserică nu există oameni laici, cum să împărțiți povara cu oamenii laici și de ce trebuie să luptăm pentru a proteja ministerul laic.
Arta De A Auzi Vocea Lui Dumnezeu
Price: $10.00 USD. Words: 42,230. Language: Romanian. Published: April 15, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Ministry / Discipleship, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / General
Nu există un subiect mai important decât a fi în voia perfectă a lui Dumnezeu. Singurul lucru care va distinge slujitorii Evangheliei este capacitatea lor de a auzi glasul lui Dumnezeu cu precizie.
Arta De A Călca Pe Urmele Altora
Price: $10.00 USD. Words: 64,880. Language: Romanian. Published: April 15, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Ministry / Discipleship
Urmarea lui Dumnezeu este o călătorie interesantă de descoperire. Urmărirea și copierea altor persoane sunt arte străvechi de învățare pe care Isus Hristos le-a ales ca principală metodă de formare. În loc să ne îndepărtăm de această metodă de formare testată în timp, este timpul să înțelegem frumusețea și smerenia artei de a urma.
Tie, kas tevi apsūdz
Price: $10.00 USD. Words: 26,930. Language: Latvian. Published: April 10, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Ministry / Discipleship
Dāgs Hjūards-Milzs ir sarakstījis daudzas grāmatas, tostarp populāro „Uzticība un neuzticība” (Loyalty and Disloyalty). Viņš ir dibinājis konfesiju „Lighthouse Chapel International”, kurā ietilpst vairāk nekā divi tūkstoši draudžu.
Nhiều Người Được Gọi
Price: $10.00 USD. Words: 52,860. Language: Vietnamese. Published: April 4, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Ministry / Discipleship
Đức Chúa Trời đã kêu gọi nhiều người. Cuộc đời của chúng ta trên đất là cơ hội phục vụ Ngài.
How to Minister Healing - A Practical Guide
Price: Free! Words: 5,650. Language: English. Published: March 26, 2018 by Hamilton Filmalter. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Ministry / Evangelism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Ministry / Discipleship
This book was written out of years of experience ministering healing in the Name of Jesus, by the power of the Holy Spirit. The intent was to lay a Scriptural foundation for others to be equipped in this important ministry.
The Ten Commandments - God's Perfect Law of Liberty - Updated
Price: $2.00 USD. Words: 52,180. Language: English. Published: December 22, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Ministry / Discipleship
The Ten Commandments are God’s meterstick by which He measures us and whereby we realize how far short we have fallen of His glory. It is God’s “plumb line” to measure our moral straightness. As our young people would say, “The Ten Commandments are God’s ‘text message’ to keep us in line.” Rev Bill Bathman
Ежедневные Динамические Встречи С Богом
Price: $2.99 USD. Words: 28,750. Language: Russian. Published: November 25, 2017 by ZTF Books Online. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Ministry / Discipleship
Бог действительно может быть услышан и встречен каждый день, и много раз в день. Он ждет, чтобы Его услышали. Он жаждет поговорить со своими детьми, услышать их и ответить им. Он не молчит. Вы можете встретить Его сегодня, и Он может встретиться с вами, и вы никогда не останетесь прежним.
Redigging the Wells of Revival
Price: $2.99 USD. Words: 35,580. Language: English. Published: November 20, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Spiritual Growth, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Ministry / Discipleship
Redigging the Wells of Revival uncovers how faith in God operated through past revivals, revivalists, and even the men and women of faith in the Bible. This book will spark a desire in the believer to dare to believe God again. Those who want to restore their spiritual heritage can move forward with a right attitude--to pick themselves up and begin seeking God with a fresh vigor!
Covenant Right Series (Books 1 - 4)
Series: Covenant Right. Price: $7.99 USD. Words: 36,870. Language: English. Published: October 27, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Life / Personal Growth, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Ministry / Discipleship
Covenant Right Series (Books 1 - 4) is a collection of four books about God's will for you: 1. Divine Immunity 2. Divine Remembrance Your Divine Decoration 3. Unlocking God’s Divine Favor 4. Divine Separations (7 Abrahamic Covenant Promises) You are Untouchable because you have the hedge of fire around you.You are “Uncurseable” because you are a partaker of divine nature.

Related Categories