Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism » Sacred Writings

Jātaka Tales: Volume 1
Price: Free! Words: 68,830. Language: English. Published: May 13, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
The Jātaka Tales are the Buddhist equivalent of Aesop’s Fables. This collection contains the first 50 from the total collection of 547 stories. The original translations of these stories have been updated for a modern audience. Each story contains notes about special features as well as a cartoon illustration. The goal is to make this literature fun and useful for Buddhists and non-Buddists alike.
The Dhammapada Handbook
Series: Truly Unique Books · Spiritual-Minded. Price: Free! Words: 23,650. Language: English. Published: February 10, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Fiction » Religious
A new and unique look at the sayings of the Buddha as portrayed in the Dhammapada. This is done through including selected passages, paraphrasing public-domain translations, original short stories and prose, plus real-world practices to reinforce the teaching.
Octolemme 4
You set the price! Words: 4,430. Language: French. Published: October 18, 2017. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Essay » Literature
Octolemme 4 Process 0, Séquences 5 et 6 Tout est impermanent Véritable moralité fera Justice
Kinh Duy-ma-cật
Price: $2.99 USD. Words: 34,130. Language: English. Published: November 10, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Sau khi Phật diệt độ, vào đời mạt pháp, các ông nên dùng thần lực mà giảng thuyết, lưu hành rộng rãi những kinh như thế này ở cõi Diêm-phù-đề, đừng để cho dứt tuyệt. Vì sao vậy? Trong tương lai sẽ có những thiện nam tử, thiện nữ nhân cùng chư thiên, loài rồng, quỷ thần, càn-thát-bà, la-sát phát tâm A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, sẽ ưa thích giáo pháp Đại thừa. Nếu như họ chẳng nghe được những kin
Kinh Đại Bát Niết-bàn - Tập 4
Series: Kinh Đại Bát Niết-bàn. Price: $3.85 USD. Words: 119,100. Language: English. Published: November 3, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Bồ Tát Sư Tử Hống lại thưa hỏi: “Bạch Thế Tôn! Nếu tất cả các nghiệp đều không nhất định có quả, nếu tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, lẽ ra phải tu tập Tám Thánh đạo. Vậy do duyên cớ gì mà tất cả chúng sanh đều không đạt được Đại Niết-bàn? “Bạch Thế Tôn! Nếu như tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, nhất định rồi sẽ đạt được A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, vậy cần gì phải tu tập Tám Thánh đạo?"
Kinh Đại Bát Niết-bàn - Tập 3
Series: Kinh Đại Bát Niết-bàn. Price: $3.85 USD. Words: 122,190. Language: English. Published: November 3, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương: “Thiện nam tử! Nếu có vị Đại Bồ Tát nào tu hành kinh Đại Niết-bàn này sẽ được mười công đức không thể nghĩ bàn, không cùng chia sẻ với hàng Thanh văn và Phật Bích-chi, khiến người nghe đến đều phải kinh ngạc quái lạ, chẳng phải trong chẳng phải ngoài, chẳng phải khó chẳng phải dễ, chẳng phải tướng, chẳng phải không...
Kinh Đại Bát Niết-bàn - Tập 2
Series: Kinh Đại Bát Niết-bàn. Price: $3.85 USD. Words: 99,680. Language: English. Published: November 3, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Lúc ấy, Bồ Tát Ca-diếp bạch Phật: “Thế Tôn! Như Lai đã lìa khỏi tất cả tật bệnh, mọi sự đau đớn khổ não đều đã dứt hết, không còn sợ sệt chi cả. “Bạch Thế Tôn! Trong tất cả chúng sanh, có bốn mũi tên độc là nguyên nhân của bệnh. Những gì là bốn? Đó là tham dục, sân khuể, ngu si và kiêu mạn. Nếu có nguyên nhân gây bệnh, ắt phải có bệnh sinh ra; như các thứ bệnh phổi do tham ái...
Kinh Đại Bát Niết-bàn - Tập 1
Series: Kinh Đại Bát Niết-bàn. Price: $3.85 USD. Words: 106,020. Language: English. Published: November 3, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Toàn bộ kinh Đại Bát Niết-bàn dày hơn 4.500 trang, riêng phần Việt dịch chiếm gần 1.700 trang; mỗi đoạn mỗi câu trong đó đều hàm chứa những ý tứ sâu xa huyền diệu không dễ gì hiểu thấu qua một vài lần đọc. Vì thế, có thể nói đây là một nội dung giáo pháp vô cùng đồ sộ đối với bất cứ ai; cho dù là những người đã từng dày công nghiên cứu học hỏi về kinh điển cũng không khỏi gặp phải ít nhiều...
Kinh Bi Hoa
Price: $3.85 USD. Words: 111,610. Language: English. Published: November 2, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Kinh Bi Hoa là một trong những bộ kinh Đại thừa được ít người biết đến. Tên kinh đầy đủ là Đại Bi Liên Hoa Kinh, là kinh Phật Thích-ca thuyết dạy về tiền thân của rất nhiều vị Phật, Bồ Tát... trong đó có cả đức Phật A-di-đà. Thông qua câu chuyện tiền thân của mỗi vị Phật, Bồ Tát, tinh thần Bồ Tát đạo được nêu bật với những tấm gương tu tập, hành trì không mệt mỏi và những tâm nguyện độ sinh...
佛心经品-亦通大随求陀罗尼-Buddha’s Heart Sutra Of Which Some Section Consistent With The Maha-Pratisaravidya-Dharani
Price: Free! Words: 11,030. Language: Chinese (simplified). Published: October 19, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
佛心经品-亦通大随求陀罗尼 Buddha’s Heart Sutra Of Which Some Section Consistent With The Maha-Pratisaravidya-Dharani 唐 ∙ 菩提流志 译 Translated by Bodhiruci from the Tang Dynasty 卷上 The Upper Volume 英文翻译 ∙ 海外印心精舍翻译委员会 Published and Translated by: Oversea Yin Xin Vihara Translation Committee
Protecting the Lives of Helpless Beings: The Udamwara Lotus Flower
Price: $0.99 USD. Words: 16,760. Language: English. Published: September 26, 2016 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Geshe Thubten Soepa offers a detailed explanation of what Shakyamuni Buddha said about eating meat as presented in the Buddhist sutras of the Hinayana and Mahayana vehicles including tantra. This is a must-read for Buddhists who wish to support their practice of and advocate for vegetarianism.
Daniel And The Dhammapada Eastern Beauty and Ancient Prophecy
Price: Free! Words: 11,310. Language: English. Published: May 11, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Biblical Studies / Old Testament
The sixth century B.C. was a pivotal time in world history. The Buddha had been born in the East, while Daniel the prophet had been taken away captive to Babylon. This short booklet explores the life and sayings of these two influential men from a fundamental Christian perspective.
Buddhist Fables
Price: $2.99 USD. Words: 136,760. Language: English. Published: October 7, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Even by a parable does many a man of intelligence in this world comprehend the meaning of a statement.
The Essential of the Teaching of Nichiren Daishōnin
You set the price! Words: 169,980. Language: English. Published: August 4, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Philosophy » Buddhist
“The essential of Nichiren’s teaching is Nam Myōhō Renge Kyō. That single phrase is complete in itself and all-encompassing. And yet the profundity of Nam Myōhō Renge Kyō is fathomless. The aim of this book is to make these writings of Nichiren Daishōnin and the essential of his teaching more accessible and understandable to worldwide readers of modern English.” Martin Bradley
The Essential of the Teaching of Nichiren Daishōnin
You set the price! Words: 172,630. Language: English. Published: July 31, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Philosophy » Buddhist
“The essential of Nichiren’s teaching is Nam Myōhō Renge Kyō. That single phrase is complete in itself and all-encompassing. And yet the profundity of Nam Myōhō Renge Kyō is fathomless. The aim of this book is to make these writings of Nichiren Daishōnin and the essential of his teaching more accessible and understandable to worldwide readers of modern English.” Martin Bradley
The Dharma Flower Sutra (Lotus Sutra) Seen through the Oral Transmission of Nichiren: Translated by Martin Bradley
Price: $7.99 USD. Words: 357,670. Language: English. Published: July 27, 2015 by Martin. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Philosophy » Mind & Body
The purpose of this project is to encourage readers who seek individuation, and for those who are already familiar with the teachings of Nichiren to embrace the implication of opening up one’s inherent Buddha nature with our persons just as they are. This is a serious examination of the Buddha enlightenment of Nichiren, who saw in the Dharma Flower Sutra the real meaning of the whole of life.
The Dharma Flower Sutra (Lotus Sutra) Seen through the Oral Transmission of Nichiren
Price: $7.99 USD. Words: 357,670. Language: English. Published: July 27, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Philosophy » Buddhist
The purpose of this project is to encourage readers who seek individuation, and for those who are already familiar with the teachings of Nichiren to embrace the implication of opening up one’s inherent Buddha nature with our persons just as they are. This is a serious examination of the Buddha enlightenment of Nichiren, who saw in the Dharma Flower Sutra the real meaning of the whole of life.
How Brahma Became an Alligator
Price: $799.00 USD. Words: 31,410. Language: English. Published: June 18, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
The Telling of the ancient sacred precious stones of the Maha Ganges and stupendous struggle and battles in the great heavens among Devas and Great Deva Kings against one another and against Brahma the Great Auspicious Maha Brahma Brahma Harita are described in this vivid drama that tells the story of the Asuras and people of Puriyaya, an Ancient Great India.
Buddhism: In Its Connexion with Brāhmanism, and Hindūism, and In its Contrast with Christianity
Price: $2.99 USD. Words: 187,650. Language: English. Published: May 19, 2015 by Sai ePublications & Sai Shop. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
In my recent work on Brāhmanism I have traced the progress of Indian religious thought through three successive stages—called by me Vedism, Brāhmanism, and Hindūism—the last including the three subdivisions of Ṡaivism, Vaishṇavism, and Ṡāktism. Furthermore I have attempted to prove that these systems are not really separated by sharp lines, but that each almost imperceptibly shades off into the

Related Categories