Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism » Sacred Writings

Jātaka Tales: Volume 1
Price: Free! Words: 68,830. Language: English. Published: May 13, 2018. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
The Jātaka Tales are the Buddhist equivalent of Aesop’s Fables. This collection contains the first 50 from the total collection of 547 stories. The original translations of these stories have been updated for a modern audience. Each story contains notes about special features as well as a cartoon illustration. The goal is to make this literature fun and useful for Buddhists and non-Buddists alike.
Kinh Đại Bát Niết-bàn - Tập 4
Series: Kinh Đại Bát Niết-bàn. Price: $3.85 USD. Words: 119,100. Language: English. Published: November 3, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Bồ Tát Sư Tử Hống lại thưa hỏi: “Bạch Thế Tôn! Nếu tất cả các nghiệp đều không nhất định có quả, nếu tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, lẽ ra phải tu tập Tám Thánh đạo. Vậy do duyên cớ gì mà tất cả chúng sanh đều không đạt được Đại Niết-bàn? “Bạch Thế Tôn! Nếu như tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, nhất định rồi sẽ đạt được A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, vậy cần gì phải tu tập Tám Thánh đạo?"
Kinh Đại Bát Niết-bàn - Tập 3
Series: Kinh Đại Bát Niết-bàn. Price: $3.85 USD. Words: 122,190. Language: English. Published: November 3, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương: “Thiện nam tử! Nếu có vị Đại Bồ Tát nào tu hành kinh Đại Niết-bàn này sẽ được mười công đức không thể nghĩ bàn, không cùng chia sẻ với hàng Thanh văn và Phật Bích-chi, khiến người nghe đến đều phải kinh ngạc quái lạ, chẳng phải trong chẳng phải ngoài, chẳng phải khó chẳng phải dễ, chẳng phải tướng, chẳng phải không...
Kinh Đại Bát Niết-bàn - Tập 2
Series: Kinh Đại Bát Niết-bàn. Price: $3.85 USD. Words: 99,680. Language: English. Published: November 3, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Lúc ấy, Bồ Tát Ca-diếp bạch Phật: “Thế Tôn! Như Lai đã lìa khỏi tất cả tật bệnh, mọi sự đau đớn khổ não đều đã dứt hết, không còn sợ sệt chi cả. “Bạch Thế Tôn! Trong tất cả chúng sanh, có bốn mũi tên độc là nguyên nhân của bệnh. Những gì là bốn? Đó là tham dục, sân khuể, ngu si và kiêu mạn. Nếu có nguyên nhân gây bệnh, ắt phải có bệnh sinh ra; như các thứ bệnh phổi do tham ái...
Kinh Đại Bát Niết-bàn - Tập 1
Series: Kinh Đại Bát Niết-bàn. Price: $3.85 USD. Words: 106,020. Language: English. Published: November 3, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Toàn bộ kinh Đại Bát Niết-bàn dày hơn 4.500 trang, riêng phần Việt dịch chiếm gần 1.700 trang; mỗi đoạn mỗi câu trong đó đều hàm chứa những ý tứ sâu xa huyền diệu không dễ gì hiểu thấu qua một vài lần đọc. Vì thế, có thể nói đây là một nội dung giáo pháp vô cùng đồ sộ đối với bất cứ ai; cho dù là những người đã từng dày công nghiên cứu học hỏi về kinh điển cũng không khỏi gặp phải ít nhiều...
Kinh Bi Hoa
Price: $3.85 USD. Words: 111,610. Language: English. Published: November 2, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Kinh Bi Hoa là một trong những bộ kinh Đại thừa được ít người biết đến. Tên kinh đầy đủ là Đại Bi Liên Hoa Kinh, là kinh Phật Thích-ca thuyết dạy về tiền thân của rất nhiều vị Phật, Bồ Tát... trong đó có cả đức Phật A-di-đà. Thông qua câu chuyện tiền thân của mỗi vị Phật, Bồ Tát, tinh thần Bồ Tát đạo được nêu bật với những tấm gương tu tập, hành trì không mệt mỏi và những tâm nguyện độ sinh...
Buddhist Fables
Price: $2.99 USD. Words: 136,760. Language: English. Published: October 7, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Even by a parable does many a man of intelligence in this world comprehend the meaning of a statement.
The Essential of the Teaching of Nichiren Daishōnin
You set the price! Words: 169,980. Language: English. Published: August 4, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Philosophy » Buddhist
“The essential of Nichiren’s teaching is Nam Myōhō Renge Kyō. That single phrase is complete in itself and all-encompassing. And yet the profundity of Nam Myōhō Renge Kyō is fathomless. The aim of this book is to make these writings of Nichiren Daishōnin and the essential of his teaching more accessible and understandable to worldwide readers of modern English.” Martin Bradley
The Essential of the Teaching of Nichiren Daishōnin
You set the price! Words: 172,630. Language: English. Published: July 31, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Philosophy » Buddhist
“The essential of Nichiren’s teaching is Nam Myōhō Renge Kyō. That single phrase is complete in itself and all-encompassing. And yet the profundity of Nam Myōhō Renge Kyō is fathomless. The aim of this book is to make these writings of Nichiren Daishōnin and the essential of his teaching more accessible and understandable to worldwide readers of modern English.” Martin Bradley
The Dharma Flower Sutra (Lotus Sutra) Seen through the Oral Transmission of Nichiren: Translated by Martin Bradley
Price: $7.99 USD. Words: 357,670. Language: English. Published: July 27, 2015 by Martin. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Philosophy » Mind & Body
The purpose of this project is to encourage readers who seek individuation, and for those who are already familiar with the teachings of Nichiren to embrace the implication of opening up one’s inherent Buddha nature with our persons just as they are. This is a serious examination of the Buddha enlightenment of Nichiren, who saw in the Dharma Flower Sutra the real meaning of the whole of life.
The Dharma Flower Sutra (Lotus Sutra) Seen through the Oral Transmission of Nichiren
Price: $7.99 USD. Words: 357,670. Language: English. Published: July 27, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Philosophy » Buddhist
The purpose of this project is to encourage readers who seek individuation, and for those who are already familiar with the teachings of Nichiren to embrace the implication of opening up one’s inherent Buddha nature with our persons just as they are. This is a serious examination of the Buddha enlightenment of Nichiren, who saw in the Dharma Flower Sutra the real meaning of the whole of life.
Buddhism: In Its Connexion with Brāhmanism, and Hindūism, and In its Contrast with Christianity
Price: $2.99 USD. Words: 187,650. Language: English. Published: May 19, 2015 by Sai ePublications & Sai Shop. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
In my recent work on Brāhmanism I have traced the progress of Indian religious thought through three successive stages—called by me Vedism, Brāhmanism, and Hindūism—the last including the three subdivisions of Ṡaivism, Vaishṇavism, and Ṡāktism. Furthermore I have attempted to prove that these systems are not really separated by sharp lines, but that each almost imperceptibly shades off into the
The Dharma Flower Sutra Seen through the Oral Transmission of Nichiren
You set the price! Words: 348,350. Language: British English. Published: February 7, 2015. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Philosophy » Buddhist
The purpose of this project is to encourage readers who seek individuation, and for those who are already familiar with the teachings of Nichiren to embrace the implication of opening up one’s inherent Buddha nature with our persons just as they are. This is a serious examination of the Buddha enlightenment of Nichiren, who saw in the Dharma Flower Sutra the real meaning of the whole of life.
The Dhammapada for Awakening: A Commentary on Buddha's Practical Wisdom
Price: $2.99 USD. Words: 105,560. Language: American English. Published: December 12, 2014. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Religion and Spirituality » Spiritual awakening
In The Dhammapada for Awakening Abbot George Burke draws on the proven wisdom of different ancient traditions, and the contemporary masters of spiritual life, as well as his own studies and first-hand knowledge of the mystical traditions of East and West, to illumine the practical wisdom of Buddha in the Dhammapada - and more importantly, makes that teaching relevant to today's spiritual seekers.
Silicon Valley Monk: From Metaphysics to Reality on the Buddhist Path
Price: Free! Words: 102,580. Language: English. Published: November 23, 2014. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Nonfiction » Travel » By region
"Silicon Valley Monk" is a memoir of one man's attempt to wake up amid the reality distortion field of Silicon Valley - and his own mind.
Candide et le Bouddhisme
Price: $5.80 USD. Words: 63,650. Language: French. Published: March 14, 2012. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
L’auteur démontre que si le Bouddhisme détient de belles théories, il est englué de concepts d’hommes qui se contredisent et ne répondent pas aux 3 questions clé de la vie: d'où venons-nous? Quel est notre but sur Terre? Où allons nous après la mort? Il nous tourne vers Jésus : « En vérité, en vérité je vous le dis. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi."

Related Categories