Fiction » Children’s books » Comics & Graphic Novels / Manga

The Living Shoes
Price: $1.99 USD. Words: 730. Language: English. Published: October 8, 2020. Categories: Fiction » Children’s books » Comics & Graphic Novels / Manga
Little Flora feels bad about her unusually long feet. When her disgruntled father decides to buy her a living shoe, she discovers her real problem and learns to overcome it.
The Vulture Catchers
Price: $7.00 USD. Words: 180. Language: English. Published: October 11, 2019 by Wordit CDE. Categories: Fiction » Children’s books » Comics & Graphic Novels / Manga
The Vulture Catchers’ is a collection of short stories for children. The stories revolve around four children with unusual names, deep friendship and their ability to find adventure in routine. They are very curious and sometimes play with danger.
The Vulture Catchers
Price: $7.00 USD. Words: 180. Language: English. Published: October 11, 2019 by Wordit CDE. Categories: Fiction » Children’s books » Comics & Graphic Novels / Manga
The Vulture Catchers’ is a collection of short stories for children. The stories revolve around four children with unusual names, deep friendship and their ability to find adventure in routine. They are very curious and sometimes play with danger.
मंगल ग्रहबाट आएकी कप्तान कुरो घर जादै
Series: Captain Kuro From Mars - Nepali, Book 12. You set the price! Language: Nepali. Published: September 26, 2019. Categories: Fiction » Children’s books » Comics & Graphic Novels / Manga, Fiction » Fantasy » General
बाह्रवटापुस्तकहरुभन्दाअगाडिकप्तानकुरोपृथ्वीमाआईन्।योउनकोबाह्रवटापुस्तकश्रृंखलाहरुकोअन्तिमपुस्तकहो।कुरोलेसंसारलाईदूरसञ्चारकोरुपमाशान्तकुराकानीगर्नसिकाइन्।बालबालिकाहरुलेउनलाईधेरैमनपराउँछन्।उनलेआफ्नोशान्तकुराकानीविचारगोष्ठीद्वारासामान्यरुपमासहीरगलतकुराहरुसिकाइन्।
मंगल गहबाट आएकी कप्तान कुरो घर जादै, को मनोरञ्जनात्मक शैलीको पुस्तिका
Series: Captain Kuro From Mars Comic Strip Booklets in Nepali, Book 12. You set the price! Language: Nepali. Published: September 25, 2019. Categories: Fiction » Children’s books » Comics & Graphic Novels / Manga, Fiction » Fantasy » General
मंगलग्रहबाटआएकीकप्तानकुरोकोमनोरञ्जनात्मकशैलीकोपुस्तिकाहरुरमाईलारशिक्षात्मकछन्।योकथाकठिनसमयमापृथ्वीलाईमद्दतगर्नमंगलग्रहबाटआएकीसानीबिरालीकोबारेमाछ।उनलेपृथ्वीकामानिसहरुलाईयुद्धकममनपराउनेबन्न, सबैभन्दाअसलकुराहरुरोज्नअनिप्रदूषणलाईन्यूनीकरणरअरुधेरैकुराहरुगर्नमद्दतगरिन्।योबाह्रौँरश्रृंखलाकैअन्तिमपुस्तिकाहो।उनकोकामसकिएकोछरअबउनीपृथ्वीबाटजाँदैछिन्।
Captain Kuro From Mars Is Going Home Comic Strip Booklet
Series: Captain Kuro From Mars Comic Strip Booklets English. You set the price! Language: English. Published: July 1, 2019. Categories: Fiction » Children’s books » Comics & Graphic Novels / Manga, Fiction » Science fiction » General
Captain Kuro From Mars Comic Strip Booklets are fun and educational. The story is about a small cat from Mars, come to help Earth through a tough time. She has helped the world to be less warlike, make better choices, have less pollution and more. This is the twelfth and last booklet in the series. Her job is over and now. She is going home. We hope you and your children enjoy this.
Captain Kuro From Mars Is Going Home
Series: Captain Kuro From Mars Picture Books in English. You set the price! Language: English. Published: June 29, 2019. Categories: Fiction » Children’s books » Comics & Graphic Novels / Manga, Fiction » Science fiction » General
Captain Kuro From Mars came to Earth twelve books ago. This is the end of her 12 book series. Captain Kuro taught the world to quiet-talk, a form of telepathy. Children adored her. She taught them, via her quiet talk seminar, basic rights and wrong. She taught the world to pollute less and eliminate war. She is going to miss her friend John, and the rest of his family. She is very sad.
କ୍ୟାପ୍ଟିନ କୁର ର୍ମସ ସେ ତା
Series: Captain Kuro From Mars in Devanagari and Dravidian scripts, Odia. You set the price! Language: Odia. Published: April 9, 2019. Categories: Fiction » Children’s books » Comics & Graphic Novels / Manga, Fiction » Science fiction » General
(Language: Odia) କ୍ୟାପ୍ଟିନ କୁର ଉଠିୟ ନିଜେର ତୁତୀୟ ବୀବନ ଏ . ହବ ବେରଚେଲ . ବନ୍ଧୁର କନ ଦେଖା ନାାଁ , ଜାରଣ କୁର ନିଜେର ଯାଏାଁ ଡକେ ଜର ଆର ପରେଥିବି ଡକେ ଫେେଂତଠ. ଏକ ଘେଂଟାର ପର , କୁର ଚାନ୍ଦ ପାସ୍ରେ କରେଲ . ମର୍ଟଇାଁ ଏକ୍କା ଚିଲ, କାଣ୍ଡ ଚିଲ, ଦୁୁଃଖ ଚିଲ. କୁର ଇଶଚପେ କରାଳ ପଡ଼ ଠେକେ ବଦଳ ଠେକେ ଉଲଟ ହୋଇ ଗଛେ ଅଟକେ ଗାଲ . କୁର ବାହାରି ଦେଖେ ତାକଳ . ଆର ଶେ ଦର୍ଜା ତା ଖୁଲେ ଦିଲ. କେ ଛିଲଲ ଆର ଆର ହବେ ଉରେ ଗାଲ. କେ ଛିଲଲ ଆର ଆର ହବେ ଉରେ ଗାଲ କ୍ୟାଚତୂ ହାସଲ
मंगल ग्रहबाट आएकी कप्तान कुरो अरुहरुलाई मद्दत गर्दै हास्य शैलीको पुस्तिका
Series: Captain Kuro From Mars Comic Strip Booklets in Nepali, Book 11. You set the price! Language: Nepali. Published: April 1, 2019. Categories: Fiction » Children’s books » Comics & Graphic Novels / Manga, Fiction » Science fiction » Short stories
हास्य शैलीको पुस्तिका: यो पुस्तक मंगल ग्रहबाट आएकी कप्तान कुरो श्रृंखलाको १२ औँ पुस्तक मध्ये ११ औँ पुस्तक हो । यहाँ कप्तान कुरो, एक मांगलीय बिराली जो असहायको चरित्रमा छिन्, जसलाई जिवन सरल अनि सजिलो बनाउनका साथै पाठहरु सहित बुझाउन बच्चाहरुको मद्दतका लागी आवह्वान गरिएको थियो । उनीसँग जोन नाम गरेका एक साथी छन् । तर जोन एक पागल मनोचिकित्सकबाट पीडित थिए जो कप्तान कुरो उनको कल्पनाको केवल एक पात्र....
मंगल ग्रहबाट आएकी कप्तान कुरो अरुहरुको मद्दत गर्दै
Series: Captain Kuro From Mars - Nepali, Book 11. You set the price! Words: 10. Language: Nepali. Published: March 30, 2019. Categories: Fiction » Children’s books » Comics & Graphic Novels / Manga, Fiction » Science fiction » General
यो पुस्तक मंगल ग्रहबाट आएकी कप्तान कुरो श्रृंखलाको १२ औँ पुस्तक मध्ये ११ औँ पुस्तक हो । यहाँ कप्तान कुरो, एक मांगलीय बिराली जो असहायको चरित्रमा छिन्, जसलाई जिवन सरल अनि सजिलो बनाउनका साथै पाठहरु सहित बुझाउन बच्चाहरुको मद्दतका लागी आवह्वान गरिएको थियो । उनीसँग जोन नाम गरेका एक साथी छन् । तर जोन एक पागल मनोचिकित्सकबाट पीडित थिए जो कप्तान कुरो उनको कल्पनाको केवल एक पात्र हुन् भन्ने कुरामा निश्चित....
Captain Kuro From Mars Helping Others Comic Strip Booklet
Series: Captain Kuro From Mars Comic Strip Booklets English, Book 11. You set the price! Language: English. Published: March 29, 2019. Categories: Fiction » Children’s books » Comics & Graphic Novels / Manga
This is booklet 11 of the 12 booklet Captain Kuro From Mars Comic Strip Booklet Series. Here, Captain Kuro, a Martian cat-like character marooned on Earth, is being called upon to help children learn life with simple and easy to understand lessons. She has a friend named John. But John has been plagued by a crazy psychiatrist who is sure Captain Kuro is only a product of John's imagination.
मार्सत: क्याप्टेन कुरो
Series: Captain Kuro From Mars in Devanagari and Dravidian scripts, Sanskrit. You set the price! Language: Marathi. Published: March 18, 2019. Categories: Fiction » Children’s books » Comics & Graphic Novels / Manga, Fiction » Science fiction » General
इदं लघुवालकानां कृते एकं चित्रपुस्तकम् वर्तते। मध्यभागविन्यास::एवं च 'सिरिज' इत्यस्य सर्वप्रथमं पुस्तकम् । विविधासु भाषासु अस्य पुस्तकस्य संकलनं भवन्ति। अस्या: काहिन्या: विषयवस्तु: मार्टिननाम्ना एकस्य लघुप्राणिन: , य: ' फिल आप ' इति नाम्ना अभिहित: अस्ति। स: पृथिव्या: मार्जरसदृश:। तस्य नाम कुरो इति। स: स्थानपरित्याक्त: , तस्य महाकाशयानमपि क्षतिग्रस्त: जात:।
मंगल ग्रह के कप्तान कुरो
Series: Captain Kuro From Mars in Devanagari and Dravidian scripts, Bhojpuri (India). You set the price! Language: Hindi. Published: March 18, 2019. Categories: Fiction » Children’s books » Comics & Graphic Novels / Manga, Fiction » Science fiction » General
ई पुस्तक बच्चवन के चित्र पुस्तक, लैंडस्केप लेआउट और श्रृंखला के पहला पुस्तक ह। ई पुस्तक दर्जनों भाषाओं में ह। कहानी एगे छोट मंगल ग्रही जानवर के बारे में ह, जेकर फीलअप कहल जाता , जे पृथ्वी के बिलाइ के जइसन दिखेला । उकर नाम कुरो ह। वह अंतरिक्ष में खो गईल और उकर अंतरिक्ष यान क्षतिग्रस्त हो गईल। उ बहुत दुखी ह, कारन उकर अंतरिक्ष में ओकर सबसे अच्छा दोस्त खो गईल, और अब वह बिल्कुल अकेली बाटे।
پاگل ڈاکٹر مریخ سے آئی بلی کو ڈہونڈتا ہے
Series: Captain Kuro From Mars Picture Books in Urdu, Book 5. You set the price! Words: 10. Language: Urdu. Published: March 17, 2019. Categories: Fiction » Children’s books » Comics & Graphic Novels / Manga
یہ کتاب بچوں کی تصویر کتاب ہے زمین کی تزئین کی ترتیب، مریخ سیریز سے یہ کپتان کرو میں تیسرا ہے. یہ دو زبانوں، انگریزی اور نیپالی میں ہے. اس کتاب میں ، ڈاکٹر کٹز برین،مقامی ماہر نفسیات، جان کو دیکھ رہا ہے، اس کا خیال ہے کہ جان خطرناک خیالات کا شکار ہے، اور صرف احتیاط سے جان کو اودیات دیکر وہ جان کو ٹھیک کر سکتاہے ، یقینن، ایسے لوگ موجود ہیں جو متفق نہین جیسے جان کے والدین، اس کا دوست کپتان کورو اور
केप्टन कुरो मंगलग्रह तां
Series: Captain Kuro From Mars in Devanagari and Dravidian scripts, Sindhi (India). You set the price! Language: Sindhi. Published: March 17, 2019. Categories: Fiction » Children’s books » Comics & Graphic Novels / Manga, Fiction » Science fiction » Short stories
(Sindhi Language) ही किताबु बारनि जे तस्वीरी किताब, लैंडस्केप लेआउट ऐं सीरीज जो पहिर्यों किताबु आहे| इहो किताबु केतिरनि र्इ बोल्युनि में आहे| हिन किताब जी आखाणी नंढे मार्टियन जानवर जे बारे में आहे, जंहिं खे फीलअप सडिजे थो, जेको धरतीअ जे बिलीअ वांगुरु नजरि अचे थो| संदसि नालो कुरो आहे| हूअ अंतरिक्ष में अची वेर्इ आहे ऐं हुन जे अंतरिक्ष यान खे बि नुकसान पहुची चुको आहे| हूअ डाढो दुखी आहे छो....
মার্স থেকে ক্যাপ্টেন কুড়ো
Series: Captain Kuro From Mars in Devanagari and Dravidian scripts, Assamese (India). You set the price! Language: Assamese. Published: March 17, 2019. Categories: Fiction » Children’s books » Comics & Graphic Novels / Manga, Fiction » Science fiction » General
এই বইটি একটি শিশুদেৰ ছবিৰ বই, আড়াআড়ি বিন্যাস এবং সিরিজেৰ প্রথম বই। বই ডজন ডজন ভাষায়। গল্পটি একটি ছোট্ট মার্টিন প্রাণী, যা একটি ফেল আপ নামে পরিচিত, যা পৃথিবীৰ বিড়ালেৰ মত। তাৰ নাম কুড়ো হয়। তিনি স্থান পরিত্যক্ত, এবং তাৰ স্পেসশিপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি খুব দু: খিত, তিনি স্থান তাৰ সেরা বন্ধু হারিয়েছে, এবং এখন তিনি একা হয়। তিনি অস্ট্রেলিয়ায় জমি দুর্ঘটনা, এবং জন নামে একটি ছোট ছেলে খুঁজে....
Captain Kuro From Mars Helping Others
Series: Captain Kuro From Mars Picture Books in English, Book 11. You set the price! Language: English. Published: March 15, 2019. Categories: Fiction » Children’s books » Comics & Graphic Novels / Manga
This is the eleventh Captain Kuro From Mars children’s picture book. There are twelve in the series. In this book, Captain Kuro, a small animal from Mars, like a cat, is helping children and Earth to be a better place. Her lessons are sent out on the quiet-talk mode from Captain Kuro. Quiet talk is a telepathic mode of communication. Kuro has a large network of followers.
ഭൂമിയിലെ അതിഥി
Series: Captain Kuro From Mars in Devanagari and Dravidian scripts, Malayalam (India). You set the price! Language: Malayalam. Published: March 6, 2019. Categories: Fiction » Children’s books » Comics & Graphic Novels / Manga, Fiction » Science fiction » General
നാശത്തിന്‍റെ വക്കിലായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ ചക്കിയുടെ ബഹിരാകാശപേടകം. അവളുടെ ജറോൺ എന്ന സുഹൃത്തിനെ കുറിച്ചു ഒരു വിവരവും ഇല്ലായിരുന്നു, അതെ സമയം പേടകത്തിലെ ഓക്സിജൻ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ചക്കി ഭുമിയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ തയ്യാറാക്കിയ പേടകത്തിലേക്ക് ഓടി. ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചക്കി ചന്ദ്രനെയും കടന്ന് യാത്ര തുടർന്നു. ചൊവ്വ ഗ്രഹക്കാരിയായ അവൾ ഒറ്റക്കായ വിഷമംകൊണ്ട് കരയുകയായിരുന്നു.
ಮಾರ್ಸ್ನಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೊರೋ
Series: Captain Kuro From Mars in Devanagari and Dravidian scripts, Kannada (India). You set the price! Language: Kannada. Published: March 2, 2019. Categories: Fiction » Children’s books » Comics & Graphic Novels / Manga, Fiction » Science fiction » General
ತನ್ನ ಹಾಳಾದ ಗಗನನೌಕೆ ಇಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೊರೋ ಎದ್ದಳು. ಗಾಳಿ ಸೋರುತ್ತಿತ್ತು. ಅವಳ ಸ್ನೇಹಿತ ಜರೋನ್ ನ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೂರೋ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಪಾಡ್ ನತ್ತ ಓಡಿ , ಭೂಮಿಯ ಕಡೆ ಹಾದಿ ಇರಿಸಿದಳು. ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ, ಕೂರೋ ಚಂದ್ರನ ಹಾದು ಹೋದಳು. ಅವಳು ಮಾರ್ಶಿಯನ್ ಬೆಕ್ಕಿನಂಥವಳು, ದುಃಖದಿಂದ, ಅಳುವಂತೆ ಅನುಸ್ತಿತ್ತು. ಅವಳು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಇದ್ಲು. ಕೂರೋ ನ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಪಾಡ್ ತಳಕೆಳಕಾಗಿ , ಮೋಡಗಳಿಂದ ಬಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿತು. ತೂಗಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಹಸಿರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂರೋ ಆಚೆ ನೋಡುದ್ಲು.
Ангарагаас Ирсэн Куро Ахмад
Series: Captain Kuro From Mars Additional Languages, Mongolian (Latin script). You set the price! Language: Mongolian (Cyrillic script). Published: March 2, 2019. Categories: Fiction » Children’s books » Comics & Graphic Novels / Manga, Fiction » Science fiction » General
Куро ахмад гэмтсэн сансрын хөлөгтөө сэрлээ. Хөлгөөс агаар алдагдаж байлаа. Түүний найз Жарон энд байсангүй. Куро ослын жижиг хөлөг рүү гүйн очиж, чиглэлийг Дэлхий хэмээн тохирууллаа. Нэг цагийн дараа, Куро сарны хажуугаар өнгөрлөө. Куро бол мууртай төстэй фийлап хэмээх Ангарагийн амьтан бөгөөд гунигласандаа уйлж байлаа. Тэр орь ганцаараа үлджээ. Курогийн ослын хөлөг үүлсийг нэвтлэн бууж ирээд,