Nonfiction » Language Instruction » Cantonese

Kantónska Orðasafnsbók: Aðferð Byggð á Málefnum
Price: $9.99 USD. Words: 30,470. Language: Icelandic. Published: June 23, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Cantonese
Þessi orðaforðabók inniheldur meira en 3000 kantónsk orð og orðasambönd sem eru flokkuð eftir málefnum til að gera það auðveldara fyrir þig að velja hvað þú vilt læra fyrst. Þar að auki inniheldur seinni helmingur bókarinnar tvær atriðaskrár sem geta verið notaðar sem grunn-orðabækur til að fletta upp orðum í öðru af tveimur tungumálunum.
Lærðu Kantónsku - Fljótlegt / Auðvelt / Skilvirkt: 2000 Mikilvæg Orð
Price: $9.99 USD. Words: 6,070. Language: Icelandic. Published: June 23, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Cantonese
Þessi bók inniheldur lista yfir orðaforða með 2000 af algengustu orðunum og orðasamböndunum raðað eftir tíðni notkunar í daglegum samræðum. Í samræmi við 80/20 regluna, gengur þessi orðaforðabók úr skugga um að þú lærir mikilvægustu orðin og uppbyggingar setninga fyrst til að hjálpa þér að ná fljótum árangri og halda hvatningu.
Kantonesisk Vokabularbok: En Emnebasert Tilnærming
Price: $9.99 USD. Words: 30,460. Language: Norwegian (Bokmål). Published: May 17, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Cantonese
Denne vokabularboken inneholder mer enn 3000 kantonesiske ord og uttrykk som er gruppert etter emner for å gjøre det lettere for deg å velge hva du vil lære først. I tillegg inneholder den andre halvdelen av boken to indeksdeler som kan brukes som enkle ordbøker for å slå opp ord på et av de to språkene. Til sammen gjør de tre delene dette til en meget nyttig ressurs for elever på alle nivåer.
Lær Kantonesisk - Hurtig / Lett / Effektivt: 2000 Viktige Vokabularer
Price: $9.99 USD. Words: 6,050. Language: Norwegian (Bokmål). Published: May 17, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Cantonese
Denne boken inneholder en liste over vokabularer med 2000 av de mest brukte ordene og uttrykkene sortert etter bruksfrekvens i dagligtale. Denne vokabularboken følger 80/20-regelen, som betyr at du først lærer kjerneord og de viktigste setningsstrukturene. Det hjelper deg å oppnå rask fremgang og holde på motivasjonen.
Kantonesisk ordbog: En emnebaseret tilgang
Price: $9.99 USD. Words: 30,560. Language: Danish. Published: April 10, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Cantonese
Denne ordbog indeholder mere end 3000 kantonesiske ord og sætninger, som er grupperet efter emne for at gøre det lettere for dig at vælge, hvad du vil lære først. Derudover indeholder anden halvdel af bogen to indeksafsnit, der kan bruges som basisordbøger til at slå ord op på et af de to sprog. De tre dele gør tilsammen bogen til en fremragende ressource for studerende på alle niveauer.
Lær Kantonesisk - Hurtigt / Nemt / Effektivt: 2000 Nøgleord
Price: $9.99 USD. Words: 6,010. Language: Danish. Published: April 10, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Cantonese
Denne bog indeholder en ordliste med 2000 af de mest almindelige ord og sætninger, sorteret efter brugshyppighed i daglig samtale. Ved at følge 80/20-reglen sørger denne ordbog for, at du lærer de vigtigste ord og sætningsstrukturer først, så du kan gøre hurtige fremskridt og holde motivationen.
Kantonesisk ordbok: En ämnesbaserad metod
Price: $9.99 USD. Words: 30,480. Language: Swedish. Published: March 14, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Cantonese
Den här ordboken innehåller fler än 3000 ord och fraser som grupperats efter ämne så att du lättare kan välja vad du vill lära dig först. Dessutom innehåller den andra halvan av boken två registeravsnitt som kan användas som grundläggande ordlistor där du kan slå upp ord på båda språken. Kombinationen av de tre delarna gör boken till en fantastisk resurs för språkinlärare på alla nivåer.
Lär dig Kantonesiska - Snabbt / Lätt / Effektivt: 2000 viktiga ordlistor
Price: $9.99 USD. Words: 6,070. Language: Swedish. Published: March 14, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Cantonese
Den här boken innehåller ordlistor med 2000 av de vanligaste orden och fraserna, sorterade efter hur ofta de används i dagligt tal. Ordboken följer 80/20-regeln vilket innebär att du först lär dig viktiga ord och grundläggande meningsbyggnad, så att du kan göra snabba framsteg och håller motivationen uppe.
Kantoninkiinan sanakirja: Aihepohjainen lähestyminen
Price: $9.99 USD. Words: 29,640. Language: Finnish. Published: March 3, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Cantonese
Tämä sanastokirja sisältää yli 3 000 kantoninkiinankielistä sanaa ja fraasia, jotka on ryhmitelty aiheittain. Näin voit valita helpommin, mitä haluat oppia ensin. Tämän lisäksi kirjan toinen puolisko sisältää kaksi hakemisto-osiota, joita voidaan käyttää perussanakirjoina sanojen löytämiseksi jommallakummalla kielellä.
Opi Kantoninkiinaa - Nopea / Helppo / Tehokas: 2000 Avainsanastoa
Price: $9.99 USD. Words: 5,680. Language: Finnish. Published: March 3, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Cantonese
Tämä kirja sisältää sanaluetteloita, joissa on mukana 2 000 yleisintä sanaa ja fraasia. Ne on järjestetty päivittäisessä keskustelussa esiintyvien sanojen ja fraasien yleisyyden mukaan. 80/20-säännön mukaisesti tämä sanastokirja varmistaa, että opit ensin ydinsanat ja -lauserakenteet. Näin edistyt nopeasti ja pysyt motivoituneena.
Kantonees vocabulaireboek: Aanpak Gebaseerd Op Onderwerp
Price: $9.99 USD. Words: 30,150. Language: Dutch. Published: February 25, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Cantonese
Dit vocabulaireboek bevat meer dan 3000 Kantoneese woorden en zinnen die zijn gesorteerd per onderwerp, zodat u eenvoudig kunt kiezen wat u eerst wilt leren. Bovendien bevat de tweede helft van het boek twee indexsecties die als basiswoordenboeken kunnen worden gebruikt om woorden in een van de twee talen op te zoeken.
Leer Kantonees - Snel / Gemakkelijk / Efficiënt: 2000 Belangrijkste Woorden
Price: $9.99 USD. Words: 5,930. Language: Dutch. Published: February 25, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Cantonese
Dit boek bevat een reeks woordenlijsten met 2000 van de meest voorkomende woorden en zinnen, gerangschikt op basis van hun voorkomen in dagelijks taalgebruik. Dit vocabulaireboek volgt de 80/20-regel: het zorgt ervoor dat u eerst de belangrijkste woorden en zinsstructuren leert om u te helpen snel vooruitgang te boeken en gemotiveerd te blijven.
Libro de Vocabulario Cantonés: Un Método Basado en Estrategia
Price: $9.99 USD. Words: 32,950. Language: Spanish. Published: February 17, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Cantonese
Este libro de vocabulario contiene más de 3000 palabras y frases agrupadas por temas para que le resulte más fácil elegir lo que desea aprender primero. Además, la segunda parte del libro contiene dos secciones de índice que se pueden utilizar como diccionarios básicos para buscar palabras en cualquiera de los dos idiomas.
Aprender Cantonés - Rápido / Fácil / Eficaz: 2000 Vocablos Claves
Price: $9.99 USD. Words: 6,290. Language: Spanish. Published: February 17, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Cantonese
Este libro contiene un vocabulario con las 2000 palabras y frases más comunes ordenadas por frecuencia de uso en la conversación diaria. Este libro de vocabulario sigue la regla 80/20, de manera que aprenderá primero las estructuras y palabras más importantes que le ayudarán a progresar con rapidez y mantener la motivación.
Livro de Vocabulário Cantonês: Uma Abordagem Focada Em Tópicos
Price: $9.99 USD. Words: 32,980. Language: Portuguese. Published: February 17, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Cantonese
Este livro de vocabulário contém mais de 3000 palavras e frases em cantonês que estão agrupadas por tópico para poder escolher mais facilmente o que deve aprender primeiro. Além disso, a segunda metade do livro contém duas secções de índice remissivo que podem ser utilizadas como dicionários básicos para procurar palavras em qualquer uma das duas línguas.
Aprenda Cantonês - Rápido / Fácil / Eficiente: 2000 Vocabulários Chave
Price: $9.99 USD. Words: 6,310. Language: Portuguese. Published: February 17, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Cantonese
Este livro contém uma lista de vocabulários com 2000 das palavras e frases mais comuns ordenadas pela frequência de utilização na conversação diária. Com base na regra 80/20, este livro de vocabulário garante que aprende primeiro as principais palavras e estruturas de frases para ajudá-lo a progredir rapidamente e a manter-se motivado.
広東語のボキャブラリー・ブック: テーマ別アプローチ
Price: $9.99 USD. Words: 32,790. Language: Japanese. Published: February 17, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Cantonese
このボキャブラリー・ブックには、興味のある分野から学習できるように、3000語以上の広東単語・フレーズがテーマ別に収録されています。また、本書の後半部分には、辞書のように単語を調べることができる、広東語と日本語の2つの索引が付いています。この3部構成により、語学レベルを問わず、すべての語学学習者に役立つ教材となっています。
広東語を学ぶ スピーディー/簡単/効率的: 2000の重要ボキャブラリー
Price: $9.99 USD. Words: 4,930. Language: Japanese. Published: February 17, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Cantonese
本書には、日常会話でよく使われる単語やフレーズ2000語が使用頻度の高い順に収録されています。このボキャブラリー・ブックは、80:20の法則に基づいて、最初に重要語句や構文を身につけることで素早く語学力を伸ばし、やる気を持続できるように考慮されています。
Libro Vocabolario Cantonese: Un Approccio Basato sugli Argomenti
Price: $9.99 USD. Words: 32,400. Language: Italian. Published: February 17, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Cantonese
Questo vocabolario contiene oltre 3.000 tra parole e frasi, raggruppate per argomento. In questo modo puoi scegliere che cosa imparare prima. Inoltre la seconda metà del libro contiene due indici che possono essere utilizzati come dizionari di base per cercare le parole nelle due lingue. Insieme, le tre parti rappresentano una risorsa eccezionale per gli studenti di tutti i livelli.
Impara il Cantonese - Velocemente / Facilmente / Efficiente: 2000 Vocaboli Chiave
Price: $9.99 USD. Words: 6,250. Language: Italian. Published: February 17, 2017. Categories: Nonfiction » Language Instruction » Cantonese
Questo libro contiene un elenco di 2.000 vocaboli, tra parole e frasi comuni, ordinati in base alla frequenza di utilizzo nelle conversazioni quotidiane. In base alla legge 80/20, con questo vocabolario impari prima le parole e le strutture delle frasi principali così da poter compiere progressi rapidamente e rimanere motivato.

Related Categories