Nonfiction » Science & Nature » System Theory

Bí quyết Tuyệt đối - Absolute Secret
Series: Chân Lý tuyệt đối - Absolute Truth. You set the price! Words: 1,520. Language: Vietnamese. Published: July 16, 2018. Categories: Nonfiction » Science & Nature » System Theory, Nonfiction » Psychology » Creative ability
Absolute Secret - means: the most logical solution for us to be absolutize for every problem - in every case. Bí quyết Tuyệt đối - có nghĩa là : giải pháp hợp lý nhất để chúng ta Tuyệt đối hóa mọi vấn đề - trong mọi trường hợp. Include translations in English - for readers (in other languages) – to use with automatic translation tools.
Những hiểm họa Vũ trụ và Kế hoạch ứng phó - Dangers from Universe and the Response plan
Series: Future Solutions - Giải pháp Tương lai. Price: $2.00 USD. Words: 3,050. Language: Vietnamese. Published: May 30, 2018. Categories: Nonfiction » Science & Nature » Space Science, Nonfiction » Science & Nature » System Theory
In English & tiếng Việt Kính gửi các Cơ quan Vũ trụ Thế giới và các Bạn: Việc phát triển ra ngoài Trái Đất và làm chủ Vũ trụ là hoàn toàn có cơ sở để thực hiện đối với khả năng hiện nay của chúng ta. Dear to all of the World Aerospace Organization and You: Developing out of the Earth and mastering the Universe is perfectly in our current capacity.
Bốn khám phá Căn bản Đặc biệt quan trọng cho Hóa học - Four basic Discoveries Especially Important for Chemistry
Series: Tự đề xuất cho sáu giải Nobel - Self-nominated for six Nobel prizes. Price: $3.00 USD. Words: 2,890. Language: Vietnamese. Published: May 14, 2018. Categories: Nonfiction » Science & Nature » Applied Sciences, Nonfiction » Science & Nature » System Theory
Đề xuất cho giải Nobel Hóa học - Proposed for the Nobel Prize in Chemistry Include translations in English - for readers (in other languages) – to use with automatic translation tools.
Lý giải Tuyệt đối của Hari.CH dành cho 100 Câu hỏi “ oái oăm ” nhất quả Đất - Absolute Explanation for 100 toughest Questions on Earth
Series: Chân Lý tuyệt đối - Absolute Truth. Price: $5.00 USD. Words: 15,180. Language: Vietnamese. Published: May 10, 2018. Categories: Nonfiction » Science & Nature » Applied Sciences, Nonfiction » Science & Nature » System Theory
Dựa vào Hệ thống Lý thuyết Tuyệt đối cho tất cả mọi Thứ của tôi - những câu hỏi "oái oăm" nhất cũng sẽ nhận được những lý giải cụ thể và chi tiết nhất - nhưng cũng rất độc đáo và hữu ích. Because my Absolute explanation for the 100 most difficult questions on Earth are scientific statements - so you can read Google Translate and still fully feel its key information - very unique and useful.