Nonfiction » History » Asian

Sub-categories: China | Asia / Southeast Asia | India & southern Asia | Asia / Central Asia | Asia / Japan 
Thailand History
Price: $9.99 USD. Words: 69,150. Language: English. Published: June 25, 2016 by Sonit Education Academy. Categories: Nonfiction » History » Asian, Fiction » Adventure » General
Early History, The Tai People Origins and Migrations, Economic Development, Beginning of the Constitutional Era, The Society, The Economy, Government
Tajikistan History
Price: $9.99 USD. Words: 25,850. Language: English. Published: June 25, 2016 by Sonit Education Academy. Categories: Nonfiction » History » Asian, Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
Ethnic Background, Early History, Society, Culture and Arts, Economy, Government
Sri Lanka History
Price: $9.99 USD. Words: 66,750. Language: English. Published: June 25, 2016 by Sonit Education Academy. Categories: Nonfiction » History » Asian, Fiction » Adventure » General
The Origins, Early Settlements, The Society, Ethnic Groups, Economy, Government, Tourism
South Korea History
Price: $9.99 USD. Words: 85,820. Language: English. Published: June 25, 2016 by Sonit Education Academy. Categories: Nonfiction » History » Asian, Fiction » Adventure » Travel
Origins of the Korean Nation, The Three Kingdoms Period, The Society, Cultural Identity, Economy, Government
Singapore History
Price: $9.99 USD. Words: 71,470. Language: English. Published: June 25, 2016 by Sonit Education Academy. Categories: Nonfiction » History » Asian, Fiction » Adventure » General
Precolonial Era, The Society and Its Environment, The Economy, Government
Pakistan History
Price: $9.99 USD. Words: 76,270. Language: English. Published: June 25, 2016 by Sonit Education Academy. Categories: Nonfiction » History » Asian, Fiction » Adventure » General
Early Civilizations, Society, Population, Economy, Tourism, Government
North Korea History
Price: $9.99 USD. Words: 68,020. Language: English. Published: June 25, 2016 by Sonit Education Academy. Categories: Nonfiction » History » Asian, Fiction » Adventure » General
Origins of the Korean Nation, The Society Ethnicity, Culture, and Language, The Economy, Government
Mongolia History
Price: $9.99 USD. Words: 65,500. Language: English. Published: June 25, 2016 by Sonit Education Academy. Categories: Nonfiction » History » Asian, Nonfiction » History » Asian
Early Development, ca. 220 B.C.-A.D. 1206, Origins of the Mongols, The Society, Ethnic and Linguistic Groups, The Economy, Government
Maldives History
Price: $9.99 USD. Words: 8,700. Language: English. Published: June 25, 2016 by Sonit Education Academy. Categories: Nonfiction » History » Asian, Fiction » Adventure » General
Population, Economy, Tourism, Government and Politics
Laos History
Price: $9.99 USD. Words: 68,020. Language: English. Published: June 25, 2016 by Sonit Education Academy. Categories: Nonfiction » History » Asian, Fiction » Adventure » General
Early History, Lao People's Democratic Republic, The Society, Population, Urban Society, The Economy, Tourism, Government
Kyrgyzstan History
Price: $9.99 USD. Words: 22,520. Language: English. Published: June 25, 2016 by Sonit Education Academy. Categories: Nonfiction » History » Asian, Fiction » Adventure » General
Early History, The Soviet Union and Recent History, Society, The Economy, Government
Kazakhstan History
Price: $9.99 USD. Words: 21,880. Language: English. Published: June 25, 2016 by Sonit Education Academy. Categories: Nonfiction » History » Asian, Fiction » Adventure » General
Early Tribal Movements, Population, Ethnic Groups, The Economy, Government
Japan History, and Early Development
Price: $9.99 USD. Words: 117,990. Language: English. Published: June 25, 2016 by Sonit Education Academy. Categories: Nonfiction » History » Asian, Fiction » Adventure » General
Economic and Cultural Developments, The Emergence of Modern Japan, Modernization and Industrialization, World War II and the Occupation, The Society, Education and the Art, The Economy.
Indonesia History
Price: $9.99 USD. Words: 83,230. Language: English. Published: June 25, 2016 by Sonit Education Academy. Categories: Nonfiction » History » Asian, Fiction » Adventure » General
Early History, The Spread of Indian Civilization, The Netherlands Indies Empire, The Society, Economy, Government, Politics. Tourism
China History
Price: $9.99 USD. Words: 112,510. Language: English. Published: June 25, 2016 by Sonit Education Academy. Categories: Nonfiction » History » Asian, Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
The Ancient Dynasties, The Western Powers Arrive, The Opium War, 1839-42, Physical Environment and Population, Ethnic Boundaries, Culture, Government, Economy
Bhutan History
Price: $9.99 USD. Words: 26,420. Language: English. Published: June 25, 2016 by Sonit Education Academy. Categories: Nonfiction » History » Asian, Essay » Political
Origins and Early Settlement, A.D. 600-1600, Society and Ethnic Groups, Economy, Government, Politics, Tourism
Bangladesh History, and Early Settlements
Price: $9.99 USD. Words: 61,330. Language: English. Published: June 25, 2016 by Sonit Education Academy. Categories: Nonfiction » History » Asian, Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
Birth of Bangladesh, The Society and Its Environment, Economy, Government, Politics, culture, People
Azerbaijan History, Early History
Price: $9.99 USD. Words: 16,350. Language: English. Published: June 25, 2016 by Sonit Education Academy. Categories: Nonfiction » History » Asian, Nonfiction » Travel » Travel - Reference
Historical Background, Physical Environment, Population and Ethnic Composition, Language, Religion, Culture, Economy, Government and Politics
Afghanistan History
Price: $26.23 USD. Words: 65,040. Language: English. Published: June 20, 2016 by Sonit Education Academy. Categories: Nonfiction » History » Asian, Nonfiction » Politics and Current Affairs » Islamic militancy
Afghanistan The Pre-Islamic Period, Afghanistan The Society and Its Environment, Government and Politics.
Mơ và thực trong tiểu thuyết Kim Dung
Price: $1.99 USD. Words: 41,110. Language: Vietnamese. Published: June 19, 2016. Categories: Nonfiction » History » Asian
Tình yêu và thù hận, thiện ác, vinh và nhục, thật và giả, sự đố kỵ và khoan dung, những ràng buộc quy phạm truyền thống và tự do cá nhân, công thức máy móc và con người sống động, nhân tài và nô tài, nhập thế và xuất thế, quá khứ và hiện tại, hữu hạn và vô hạn, ước mơ và hiện thực… Những cặp mâu thuẫn trên buộc các nhân vật phải chọn lực; có những nhân vật chọn lựa sang suốt nhưng cũng có những nh