Welcome to Smashwords!

Check out our new interface for discovering great ebooks! Read the official announcement at the Smashwords Blog.

Please confirm your erotica preferences.

Learn more about erotica controls. You may change these settings at any time.

[Close]

Fiction » Plays & Screenplays

Sub-categories: American | European | African | Asian | Russian | Anthologies | Middle Eastern
Di Šitile Phaahle
Price: $3.39 USD. Words: 43,580. Language: Sesotho. Published: February 14, 2019 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
A classic drama in Sesotho sa Leboa. Lepheko la gagwe le legolo ke Tlhakolane ka ge e le yo mongwe wa barutwana bao a ba šomišago le lekoko la gagwe gore go hlokege taolo dikolong. Seo se mo tšhošago ke gore Tlhakolane a se tsoge a utolotše sephiri se go rragwe e lego Lehlanye.
Amaqili
Price: $3.07 USD. Words: 23,630. Language: Zulu. Published: February 14, 2019 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Lona ngumdlalo womsakazo osuhlelwe waba yibhuku. Ugxile ezenzweni zobuqili abadlalelana bona abafokazana abangoSimonyo noNjivana. Indaba isuka ngoSimonyo okunguyena owesulela uNjivana ngecala lokweba imoto, eziphumela ngakho kodwa nje ejele umfo kaMzila engazelele lutho.
أحلام عثمانية
Price: $2.99 USD. Words: 8,100. Language: Arabic. Published: January 27, 2019 by ماستر للنشر - Master Publishing House. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » Middle Eastern
قصص قصيرة من الصعيد الناشر / ماستر للنشر والتوزيع دار نشر مصرية تهتم بنشر الثقافة والعلوم للعديد من المبدعين والكتاب المتميزين والباحثين للنشر فى جميع المجالات الأدبية والعلمية والبحث العلمى الفنون الآداب - الرواية - القصة - الشعر - العلوم - التاريخ - التكنولوجيا - الإعلام - الدراسات السياسية والاستراتيجية - الاقتصاد - التنمية البشرية - تربية الطفل - الابحاث العلمية
The Silver Mountain
Price: $0.99 USD. Words: 3,460. Language: English. Published: January 15, 2019. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » American, Fiction » Adventure » Men’s adventure
Two young men traveling on foot through the wild western mountains of Idaho.
Gareng ga metswi
Price: $3.51 USD. Words: 14,570. Language: Tswana. Published: December 4, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Gareng ga Metswi is a Setswana play and the title means “In the middle of the cross-fire”. Ee, Mhaposi o ne a ikagisa gareng ga marumo a batlhabani. O ne a setse a dirile le gore Seemo a se utlwelwe ke ope botlhoko, a mo tsentse gare ga metswi e e mo tsomang.
Boiphetetso
Price: $3.51 USD. Words: 24,490. Language: Sesotho. Published: December 3, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Boiphetetso (“Take or get vengeance” – Southern Sotho) by M.L. Maile. Originally published by Via Afrika in 1960. This drama depicts the extra-marital relationship between Mosuwe and Tswibila which results in the dissolution of Mosuwe’s marriage to Hadiyo, and the consequences of this for him.
The Girl Who Slept Through Christmas
Price: $3.99 USD. Words: 11,340. Language: English. Published: November 24, 2018. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » American
A Magical and Mythical Celtic twist of the Fabled tale of Santa Claus and The Night Before Christmas
Imiphanda Ichithwa Ngabamelwane
Price: $3.51 USD. Words: 8,830. Language: Xhosa. Published: November 20, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Umbhali ulibhale ngesiXhosa esimnandi nesinobu- rharha eli bali elibalisa ngobuchule obunga-thethekiyo obugcina lowo ulifundayo enomdla ukuba kuza kwenzeka ntoni na de aye kufika ekugqibeleni. Zivele indlela esetyenziswa ngulo mfazi ukufumana obu butyebi kwaku-nye nendlela athi abudyiwaza ngayo kuba kaloku into umntu angayisebenzelanga aka-kwazi kuyisebenzisa.
Makgale
Price: $3.51 USD. Words: 51,860. Language: Sesotho. Published: November 7, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
A classic drama in Sesotho sa Leboa. Makgale o lemoga gore Mokgadi le Sefudi e sa le lepheko ka ge ba tseba sephiri sa gore Makgale ke yena mmolai. Makgale o leka go ba tloša tšatšing gomme o a palelwa. Sefudi o utulla gore Makgale ke mmolai gomme ge lešaba le le tseleng go yo mo swara, Makgale o a ipolaya ka lerumo bjalo ka mogale.
UThembisa noMakhaya
Price: $3.51 USD. Words: 11,220. Language: Xhosa. Published: November 6, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Lomdlalo usibonisa izicjhamo neziphumo zokukhohlisa, impakamo, ukunganyaniseki nokungathembeki ... UMakhaya Ntsenge, ongumsebenzi wasegaraji, uthewazifumana enethamsanqa lokuwelwa ngumqa esandleni wokutshata uThembisa ongu mongikazi oneB.Cur. Ngaba iinjongo zikaMakhaya zimsulwa na?
Umdlanga
Price: $3.51 USD. Words: 10,160. Language: Xhosa. Published: November 5, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Umdlanga (Circumcision assegai) is a play in Xhosa. Nanko umdlalo wokulinganiswa endithemba ukuba uya kuba nendima oyenzayo kwiincwadi zethu zemidlalo ezinqongophele kunene. Njengomntu osaqingqayo kolu didi lwencwadi, ndithembele kwiingcebiso nokunqwanqwadwa nini, nto endiya kuzithakazelela kunene.
Uhambo Lwenkululeko
Price: $3.51 USD. Words: 11,290. Language: Xhosa. Published: November 2, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Lo mdlalo usishwankathelela iinzima abathi abafundi bazifumana bekuzo ngenxa yokulwela inkululeko. Bambi bazifumana bebanjwa bambi baphuma phakathi ezikoiweni. Eli bali ligxininise kumzabalazo wabafundi emveni kokukhululwa kwamabanjwa oopolitiko bekhwannnkqiswa yinto yokuba bengaboni lutshintsho.
Tau modulathoko
Price: $3.51 USD. Words: 28,670. Language: Sesotho. Published: November 2, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Tau modulathoko is a verse drama in Sesotho sa Leboa. The title is the name of the main character. It was awarded the E.M. Ramaila Literary Prize in 1988.
Tahleho
Price: $3.51 USD. Words: 31,380. Language: Sesotho. Published: November 2, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Tahleho (The forsaken one) is a drama in Southern Sotho. Motse ke wa Mosikong. Ke ha tsatsi le hlahlamela dithaba. Bahlankana ba babedi ba lemong tsa ho nyala, Tahleho le Lehlohonolo ba robile monakedi lapeng habo Tahleho, kamora mosebetsi wa letsatsi ...
Taelo ya mofu
Price: $3.55 USD. Words: 38,000. Language: Sesotho. Published: November 1, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Taelo ya mofu (The command of the dead person) is a Southern Sotho drama.
Sekhukhune
Price: $3.51 USD. Words: 23,600. Language: Sesotho. Published: November 1, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Sekhukhune is a historical drama in Southern Sotho on the life of the Bapedi Chief, Sekhukhune.
Pelo e ja serati
Price: $3.51 USD. Words: 27,390. Language: Tswana. Published: November 1, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Pelo e ja serati – A loving heart knows no bounds. A drama in Setswana.
MacBeth (Annotated) Vocabulary Stretcher
Series: Classics Adapted by a Qualified Teacher. Price: $2.99 USD. Words: 16,220. Language: English. Published: October 30, 2018. Categories: Nonfiction » Language Instruction » English as a second language, Fiction » Plays & Screenplays » European
This edition is a vocabulary stretcher and includes links from all difficult words to an online dictionary. The wife of a Scottish lord persuades him to murder the King for his crown with dire consequences. Shakespeare’s classic play has delighted readers for many years. This version of the story has been specially adapted for students of English as a Foreign or Second Language.
Marangrang
Price: $3.51 USD. Words: 34,620. Language: Sesotho. Published: October 30, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
A classic drama in Sesotho sa Leboa. Marangrang is a legendary Kone figure which forms the background of this Northern Sotho play.
Lerato ke eng?
Price: $3.51 USD. Words: 22,460. Language: Tswana. Published: October 30, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Fa Pulane a ya go arwa kwa bookelong, Nkwe ena o ja lefata kwa tšhankaneng. Mokwadi o re fa seemo sa gagwe ka ga se lerato e leng sona ka mokgwa o a digelang terama ya gagwe ka teng. Ba ba dumelang mo dithotong ba welwa ke bomadimabe mme ba ba dumelang gore lerato le tsalega ka fa teng ba tswelela pele mo botshelong.