Welcome to Smashwords!

Check out our new interface for discovering great ebooks! Read the official announcement at the Smashwords Blog.

Please confirm your erotica preferences.

Learn more about erotica controls. You may change these settings at any time.

[Close]

Fiction » Plays & Screenplays

Sub-categories: American | European | African | Asian | Russian | Anthologies | Middle Eastern
UThembisa noMakhaya
Price: $3.51 USD. Words: 11,220. Language: Xhosa. Published: November 6, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Lomdlalo usibonisa izicjhamo neziphumo zokukhohlisa, impakamo, ukunganyaniseki nokungathembeki ... UMakhaya Ntsenge, ongumsebenzi wasegaraji, uthewazifumana enethamsanqa lokuwelwa ngumqa esandleni wokutshata uThembisa ongu mongikazi oneB.Cur. Ngaba iinjongo zikaMakhaya zimsulwa na?
Umdlanga
Price: $3.51 USD. Words: 10,160. Language: Xhosa. Published: November 5, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Umdlanga (Circumcision assegai) is a play in Xhosa. Nanko umdlalo wokulinganiswa endithemba ukuba uya kuba nendima oyenzayo kwiincwadi zethu zemidlalo ezinqongophele kunene. Njengomntu osaqingqayo kolu didi lwencwadi, ndithembele kwiingcebiso nokunqwanqwadwa nini, nto endiya kuzithakazelela kunene.
Uhambo Lwenkululeko
Price: $3.51 USD. Words: 11,290. Language: Xhosa. Published: November 2, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Lo mdlalo usishwankathelela iinzima abathi abafundi bazifumana bekuzo ngenxa yokulwela inkululeko. Bambi bazifumana bebanjwa bambi baphuma phakathi ezikoiweni. Eli bali ligxininise kumzabalazo wabafundi emveni kokukhululwa kwamabanjwa oopolitiko bekhwannnkqiswa yinto yokuba bengaboni lutshintsho.
MacBeth (Annotated) Vocabulary Stretcher
Series: Classics Adapted by a Qualified Teacher. Price: $2.99 USD. Words: 16,220. Language: English. Published: October 30, 2018. Categories: Nonfiction » Language Instruction » English as a second language, Fiction » Plays & Screenplays » European
This edition is a vocabulary stretcher and includes links from all difficult words to an online dictionary. The wife of a Scottish lord persuades him to murder the King for his crown with dire consequences. Shakespeare’s classic play has delighted readers for many years. This version of the story has been specially adapted for students of English as a Foreign or Second Language.
Inzonzobila
Price: $3.51 USD. Words: 10,090. Language: Xhosa. Published: October 29, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Akukho namnye umntu osaziyo isizekabani sobu butshaba ngaphandle kukaNdlangisa noMaMntakwenda.
Life On The Other Side
Price: $1.49 USD. Words: 7,750. Language: English. Published: October 22, 2018. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African, Fiction » Young adult or teen » Drama
Life in the womb is a daily challenge, though it comes with its share of fun and laughter. Panyin and Kakra, twins in their ninth month in the womb, must confront their fears, fumble over love, and debate on the principles of right and wrong as seen through the lives of their parents.
O Contador do Tempo
Price: Free! Words: 2,650. Language: Portuguese. Published: October 1, 2018. Categories: Plays » American / African American, Fiction » Plays & Screenplays » American
Alguém suspeito na multidão. Um mochila misteriosa. A possibilidade de que algo terrível aconteça é iminente. Suspense e ação em um texto repleto de expectativa e tensão. Monólogo teatral.
Virginia.
Price: Free! Words: 1,790. Language: English. Published: September 9, 2018. Categories: Plays » American / African American, Fiction » Plays & Screenplays » American
A fifteen minute play about race relations that feature a single African American Father and his teenaged daughter.
Usekujuleni Kwengqondo Yami
Price: Free! Words: 10,190. Language: Zulu. Published: August 31, 2018. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
USizwe wayezimisele ngokulobola uThembeka kepha waphazanyiswa iphupho elalinentokazi angayazi eyayiphikisana nomshado. Uyise owayeyazi le ntokazi wahlela ukuthi baye koyibona. Kwathi lapho kuhlangana amehlo kaSizwe noThembalamaNtungwa owayeseganele emzini wenduna futhi enabantwana abathathu, kwaba neminjunju yothando eyayingevinjwe kulesi sikhathi semithombo yezokuxhumana.
Ilifa Yingcambu Yesono
Price: $3.72 USD. Words: 8,750. Language: Xhosa. Published: August 7, 2018. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Kule drama sityhila ubunzima athi amakhosi akwantu ahlangabezane nabo ebomini ukuze abe afikelela kwinqanaba lobukhosi ebomini. Obubunzima kuquka amasela obomi, ndithetha ngotshaba njengokuba simbona uFane ufunwa ngamaxhalanga obomi esesesiswini kunina. Uthi ezalwa kube sele kubaliwe ngaye, simbona ekhulela kwidolophu yase Mthatha kuba abazali bakhe beneenjongo zokusindisa ubomi bakhe.
Саботаж и тайна обновления
Price: $1.99 USD. Words: 18,240. Language: Russian. Published: July 25, 2018. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » European
Пьеса „Саботаж и тайна возрождения“ затрагивает процессы, мешающие нормальному развитию мира и даже цивилизации. Что происходит, когда зло проникает во власть? Оно оказывает влияние на каждого – люди становятся заложниками беспредела и подлости. Главные действующие лица – семья Стефана, которая находится в постоянной схватке с шефом, человеком из власть имущих -- безбожным манипулятором.
The Warlock
Price: Free! Words: 7,170. Language: English. Published: June 11, 2018. Categories: Fiction » Women's fiction » Chick lit, Fiction » Plays & Screenplays » American
(5.00 from 1 review)
The village of Caspere' France is unaware that the man they trust to cure illness is actually a twisted evil Warlock.
The Family Father
Price: $3.99 USD. Words: 13,300. Language: English. Published: April 23, 2018. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African, Plays » American / African American
Ndayambekwa is a born leader and a big time dreamer. His birthright not only presented him as his mother’s hope. It promises to change the way things have been in the family, thus provoking the big forces of the family. One such force is his uncle who for long has projected himself as the Family Father, mercilessly controlling and terrorizing everyone in the family.
The Puzzler
Price: $2.99 USD. Words: 9,890. Language: English. Published: March 8, 2018. Categories: Plays » American / African American, Fiction » Plays & Screenplays » American
A one act, two person play where Blanch, a woman with affluenza (inflated self-worth), is doing community service in a nursing home due to drunk driving tickets. To avoid any real work, she does puzzles with a patient, Weldon. Weldon unassumingly dives deep into her psyche and the woman who walks out at the end of her community service isn’t the same one who came in.
Jokes
Price: Free! Words: 2,290. Language: English. Published: February 7, 2018. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » European
There are 6 categories of 10 funny jokes.
Chimaera Cries on Stream!!!!!
You set the price! Words: 2,660. Language: American English. Published: January 7, 2018. Categories: Plays » American / African American, Fiction » Plays & Screenplays » American
Joseph Yanyuk, known by his screen name, “Chimaera,” is a speedrunner—someone who attempts to beat a video game as fast as possible. In this short play, Chimaera is livestreaming a speedrun, when there’s a terrorist attack in Red Square. Despite his personal connections with Moscow, Chimaera struggles to stay focused on the game, and complete a speedrun in world record time.
Chitra: A Play in One Act: (Original Version)
Price: $0.99 USD. Words: 6,680. Language: English. Published: November 21, 2017 by MJP Publishers. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » Asian
Chitra is a one-act play written by Rabindranath Tagore. This play adopts apart of Mahabaratha and centers around Chitrangada
Transitions
Price: $0.99 USD. Words: 16,970. Language: English. Published: November 9, 2017. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » American
"Transitions" is a books of poems, one short, story, and one short play. "Summertimes Blues" is about an overworked woman named Justine Wesley. "Transitions" is a short play in which the Voice (or Narrator) brings five literary greats together in one room: Emily Dickinson, Willa Cather, Sylvia
Ibhudango Lami
Price: $3.51 USD. Words: 14,580. Language: Transvaal Ndebele. Published: September 11, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Imdlalo okhuluma ngobudisi besakhamusi seplasi kaVenter, uTjhili. Ukulimala kwakhe uTjhili kubanga bona indodanakhe ilise isikolo iyokusebenza iplasi. Ngebanga lepatho embi eplasini, yaphetha sele yeqe inarha yeSewula Afrika. Ngaphakathi kwencwadi kukhona godu umlando omfitjhani womtloli, isingeniso, imibuzo neempendulo, idlhozari kanye nerherho lesilululwazi.
Vukani!
Price: $3.39 USD. Words: 11,430. Language: Xhosa. Published: September 6, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
UZama Lonzi, udlwengulwa yinkwenkwe e-HIV-positive. Esi senzo sifaka usapho lwale ntombazana kwintlekele olube lungayiqondi ukuba ingehlela abantu abafana nalo, olu ukuphucuka.