Nonfiction » Education & Study Guides » History of education

Lời Thề
You set the price! Words: 87,650. Language: Vietnamese. Published: June 5, 2013. Categories: Nonfiction » History » Asian, Nonfiction » Education & Study Guides » History of education
… “Đường biển ấy là nơi quan yếu, phải dốc sức mà thừa hành để cho công việc được mười phần trọn vẹn. Nếu bất cẩn, sẽ phạm trọng tội…”