Nonfiction » Cooking, Food, Wine, Spirits » Chinese

Trà Kinh (The Classic of Tea)
Price: $7.00 USD. Words: 34,100. Language: Vietnamese. Published: September 30, 2010 by Nha Nam. Categories: Nonfiction » Cooking, Food, Wine, Spirits » Chinese
The Vietnamese translation of The Classic of Tea, the very first monograph on tea in the world, written by Chinese writer Lu Yu between 760 CE and 780 CE (age of Tang Dynasty). Bản dịch tiếng Việt của tác phẩm Trà Kinh của tác giả Lục Vũ. Đây là công trình nghiên cứu đầu tiên về trà trên thế giới.

Related Categories