Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism

Sub-categories: Rituals & Practice | Zen | Tibetan | History | Sacred Writings | Theravada 
புத்தர் பிரான்
By
Price: $5.99 USD. Words: 125,410. Language: Tamil. Published: February 17, 2015 by Pustaka Digital Media. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
'புத்தர் பிரான்' என்னும் தலைப்பில், அண்ணலார், அமலர், அறவாழி அந்தணராம் புத்தபெருமானாரின் திவ்ய சரிதத்தை எளியேன், 'முத்தாரம்' வார இதழில் தொடராகச் சற்றேறக்குறைய மூன்றரை வருடங்கள் எழுத நேர்ந்தது, கருணைக் கடலாம் போதி மாதவரின் திருவருள் என்றே எண்ணுகிறேன். இது வெறும் கதையல்ல. உலகம் போற்றும் ஒப்பற்ற மாமணியின் வரலாறு. இதற்காக நான் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நூல்களை வாசித்தேன்.
Chuyển họa thành phúc
By
Price: $1.95 USD. Words: 19,520. Language: Vietnamese. Published: February 16, 2015. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Tập sách này là một trong những bản văn khuyến thiện được lưu hành rộng nhất tại Trung Hoa. Nội dung tuy không có gì quá cao xa sâu sắc, nhưng quả thật là những điều nhận thức vô cùng thiết thực và lợi lạc trong cuộc sống, có thể giúp người ta thay đổi cả cuộc đời, hay nói theo cách của người xưa là “chuyển đổi số mạng”. Tiên sinh Viên Liễu Phàm không viết sách này như một nghiên cứu triết lý...
Mindfulness - Aufmerksamkeit für den gegenwärtigen Moment
By
Price: $3.99 USD. Words: 14,300. Language: German. Published: February 16, 2015. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Mindfulness versucht die Aufmerksamkeit auf das Jetzt zu lenken. Der Leser wird mittels verschiedener Übungen herausgefordert, sich mit mindfulness (achtsamkeit) zu beschäftigen. Es ist die Kunst, mindfulness zur Lebenseinstellung zu machen. Ein Leben, in dem Aufmerksamkeit für den gegenwärtigen Moment eine zweite Naatur ist, ist ein Leben, das intensiver gelebt wird.
Creating the Causes of Happiness
By
Series: Lam-rim Teachings from Kopan, 1991. Price: $0.99 USD. Words: 51,920. Language: English. Published: February 12, 2015 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
This is the second volume in a new series of Lama Zopa Rinpoche's teachings given during the 24th Kopan lam-rim course in 1991. The series will consist of four volumes of lightly edited transcripts that we hope will convey the feeling of being in Nepal for the one-month Kopan course. This second volume covers topics such as the nature of the mind, karma, death, reincarnation and emptiness.
Seeds of Enlightenment: The Buddha Within
By
Price: $2.99 USD. Words: 10,800. Language: English. Published: January 27, 2015. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Seeds of Enlightenment: The Buddha Within is pleasurable and rewarding, and lovingly leads you to the fulfilment of your human destiny.
The Five-Minute Buddhist’s Buddhism Quick Start Guide
By
Price: $1.95 USD. Words: 5,990. Language: English. Published: January 26, 2015. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
A compilation of the very foundations of Buddhism. There are many sects or denominations of Buddhism, and they are all very distinctive, but the material included here is common to all of them. Whether you want to practice Buddhism as a religion or as a philosophy, whether you want to experience Zen or Tibetan, whether you want to pray or meditate, you'll need to understand the basics.
The Five-Minute Buddhist Returns
By
Price: $7.99 USD. Words: 63,360. Language: English. Published: January 23, 2015. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
A jargon-free, plain-language introduction to the foundational ideas of Buddhism and real-world tips for practicing Buddhism while balancing life in the real, modern world. This follow-up to the immensely-popular "Five-Minute Buddhist" continues the tradition of easily-understood application of Buddhist principles and ideas to your everyday life.
Spirit in Matter
By
Price: Free! Words: 4,530. Language: English. Published: January 18, 2015. Category: Fiction » Romance » Paranormal
Short story, “Its hard to put my finger on it but there is just this pain and it never stops, it goes away when I am happy but it always returns. I can feel myself becoming demanding and aggressive. I am sure I would not want to be around me. But when I put on the new cloths I feel different.”
Tὶm kho báu bên trong: phật giáo và đời thường
By
Price: Free! Words: 8,860. Language: Vietnamese. Published: January 14, 2015 by Hanmaum Publications. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Cuốn sách này tập hợp nhiều câu hỏi đặt ra với Thiền sư Daehaeng và những câu trả lời của Sư bà. Tựa đề của cuốn sách đã hàm ẩn nội dung tổng quát. Có một kho tàng vĩ đại trong chúng ta, và để tìm được nó, chúng ta phải tìm trong chính mình, không nơi nào khác.
Encuentren el tesoro en su interior: Enseñanzas de la Maestra Seon Daehaeng
By
Price: Free! Words: 6,810. Language: Spanish. Published: January 12, 2015 by Hanmaum Publications. Category: Nonfiction » Philosophy » Zen
Colección de las preguntas frecuentes que la gente le hizo a la Maestra Seon Daehaeng en las reuniones de Dharma y las respuestas que ella dio. Este ejemplar trata cuestiones básicas como: «por qué la vida se siente vacía, cómo llegar a ser una persona más espiritual, por qué la vida parece injusta y la pregunta de las existencias pasadas».
Spiritual, Not Religious: Sacred Tools for Modern Times
By
Price: $4.95 USD. Words: 40,240. Language: American English. Published: December 23, 2014. Category: Nonfiction » Self-improvement » Religion and self-improvement
If you are interested in spirituality but not formal religion this book will help you explore faith, and thoughts, actions, and experiences that transcends rites, rituals, ceremonies, clergy, & churches & temples associated with formal religious practices. The book merges many meditation teachings - zen, Buddhism and Taoism & offers a step-by-step approach to a living a joyous spiritual life.
The Dhammapada for Awakening: A Commentary on Buddha's Practical Wisdom
By
Price: $2.99 USD. Words: 105,560. Language: American English. Published: December 12, 2014. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
In The Dhammapada for Awakening Abbot George Burke draws on the proven wisdom of different ancient traditions, and the contemporary masters of spiritual life, as well as his own studies and first-hand knowledge of the mystical traditions of East and West, to illumine the practical wisdom of Buddha in the Dhammapada - and more importantly, makes that teaching relevant to today's spiritual seekers.
Zen and Tao, A Little Book on Buddhist Thought and Meditation
By
Price: $2.99 USD. Words: 39,860. Language: English. Published: November 30, 2014. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Zen and Tao, A Little Book on Buddhist Though and Meditation is a collection of the translations of the Hsin Hsin Ming, The Tao Te Ching, and Nargarjuna's Tree of Wisdom, and 50 selected quotes from Chuang Tzu, Okakura Kakuzo, and Buddha.
Silicon Valley Monk: From Metaphysics to Reality on the Buddhist Path
By
Price: Free! Words: 102,580. Language: English. Published: November 23, 2014. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
"Silicon Valley Monk" is a memoir of one man's attempt to wake up amid the reality distortion field of Silicon Valley - and his own mind.
Os Ensinamentos de Siddartha Gautama, O Buda
By
Price: $4.99 USD. Words: 7,600. Language: Portuguese. Published: November 19, 2014 by Editora Tutear. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Buda significa iluminado, em sânscrito (antiga língua sagrada da Índia). Buda é um título dado a um mestre budista ou a todos os iluminados que alcançaram a realização espiritual do budismo. Para o mestre, o importante era buscar a pureza da mente, e compreender corretamente o mundo, para alcançar a salvação.
내 마음의 보배: 삶의 한가운데서 만나는 지혜 대행큰스님
By
Price: Free! Words: 4,780. Language: Korean. Published: November 11, 2014 by Hanmaum Publications. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
대행큰스님의 법문에서 발췌된 질의 응답 모음. 이 책은 자주 묻는 기본적인 질문들을 다루고 있다. 예를 들면, 왜 삶이 공허하게 느껴지는가? 어떻게 하면 좀 더 정신수행을 잘하는 사람이 될 수 있을까? 인생은 왜 불공평하게 보이는가? 전생이라는 것이 정말로 있는가? 이에 대해 대행큰스님은 우리들의 실생활을 파고 드는 매우 현실적인 답을 해주며, 언제나 상대를 둘로 보지 않는 심원한 도리를 일러준다. 대행큰스님(1927-2012)은 한국 불교의 비구니스님이셨고 또한 선사(禪師)셨다.스님은 비구니 스님들뿐만 아니라 비구 스님들도 가르치셨으며, 재가신도들을 가르치시는데도 각별히 힘을 기울이셨다. 스님은 개개인의 일상생활에서 일어나는 모든 일들을 마음수행의 재료로 활용하라 가르치셨습니다.
Love without Limit: Reflections of a Buddhist Psychotherapist
By
Price: $7.99 USD. Words: 12,060. Language: English. Published: November 3, 2014. Category: Nonfiction » Psychology » Psychotherapy / general
Spiritual pioneers such as Buddha Shakyamuni and Jesus Christ were human beings who, like us, were explorers seeking the truth of what it means to be human and how to live an authentic and satisfying life.
Practicing the Unmistaken Path
By
Series: Lam-rim Teachings from Kopan, 1991. Price: $0.99 USD. Words: 59,890. Language: English. Published: October 27, 2014 by Lama Yeshe Wisdom Archive. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
This is the first volume in a new series of Lama Zopa Rinpoche's teachings given during the 24th Kopan lam-rim course in 1991. This first volume covers topics such as compassion and universal responsibility, the benefits of developing bodhicitta, the disadvantages of self-cherishing, and emptiness.
Unorthodox Confessions: The Importance of Dharma, Karma, and Reincarnation
By
Price: $3.99 USD. Words: 52,160. Language: English. Published: October 1, 2014 by Starfield Press. Category: Nonfiction » Self-improvement » Abuse
There is a way to make peace with suffering. There is a meaning to being alive.
A Different Outlook On Bipolar Disorder [Ups And Downs To Buddha State]
By
Price: $2.99 USD. Words: 24,670. Language: English. Published: September 3, 2014. Category: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
If you are looking for a book about bipolar disorder or spiritual awakening, look no further, you’ve found it.