Welcome to Smashwords!

Check out our new interface for discovering great ebooks! Read the official announcement at the Smashwords Blog.

Please confirm your erotica preferences.

Learn more about erotica controls. You may change these settings at any time.

[Close]

Fiction » Plays & Screenplays » African

Gareng ga metswi
Price: $3.51 USD. Words: 14,570. Language: Tswana. Published: December 4, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Gareng ga Metswi is a Setswana play and the title means “In the middle of the cross-fire”. Ee, Mhaposi o ne a ikagisa gareng ga marumo a batlhabani. O ne a setse a dirile le gore Seemo a se utlwelwe ke ope botlhoko, a mo tsentse gare ga metswi e e mo tsomang.
Boiphetetso
Price: $3.51 USD. Words: 24,490. Language: Sesotho. Published: December 3, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Boiphetetso (“Take or get vengeance” – Southern Sotho) by M.L. Maile. Originally published by Via Afrika in 1960. This drama depicts the extra-marital relationship between Mosuwe and Tswibila which results in the dissolution of Mosuwe’s marriage to Hadiyo, and the consequences of this for him.
Imiphanda Ichithwa Ngabamelwane
Price: $3.51 USD. Words: 8,830. Language: Xhosa. Published: November 20, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Umbhali ulibhale ngesiXhosa esimnandi nesinobu- rharha eli bali elibalisa ngobuchule obunga-thethekiyo obugcina lowo ulifundayo enomdla ukuba kuza kwenzeka ntoni na de aye kufika ekugqibeleni. Zivele indlela esetyenziswa ngulo mfazi ukufumana obu butyebi kwaku-nye nendlela athi abudyiwaza ngayo kuba kaloku into umntu angayisebenzelanga aka-kwazi kuyisebenzisa.
Makgale
Price: $3.51 USD. Words: 51,860. Language: Northern Sotho. Published: November 7, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Makgale o lemoga gore Mokgadi le Sefudi e sa le lepheko ka ge ba tseba sephiri sa gore Makgale ke yena mmolai. Makgale o leka go ba tloša tšatšing gomme o a palelwa. Sefudi o utulla gore Makgale ke mmolai gomme ge lešaba le le tseleng go yo mo swara, Makgale o a ipolaya ka lerumo bjalo ka mogale.
UThembisa noMakhaya
Price: $3.51 USD. Words: 11,220. Language: Xhosa. Published: November 6, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Lomdlalo usibonisa izicjhamo neziphumo zokukhohlisa, impakamo, ukunganyaniseki nokungathembeki ... UMakhaya Ntsenge, ongumsebenzi wasegaraji, uthewazifumana enethamsanqa lokuwelwa ngumqa esandleni wokutshata uThembisa ongu mongikazi oneB.Cur. Ngaba iinjongo zikaMakhaya zimsulwa na?
Umdlanga
Price: $3.51 USD. Words: 10,160. Language: Xhosa. Published: November 5, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Umdlanga (Circumcision assegai) is a play in Xhosa. Nanko umdlalo wokulinganiswa endithemba ukuba uya kuba nendima oyenzayo kwiincwadi zethu zemidlalo ezinqongophele kunene. Njengomntu osaqingqayo kolu didi lwencwadi, ndithembele kwiingcebiso nokunqwanqwadwa nini, nto endiya kuzithakazelela kunene.
Uhambo Lwenkululeko
Price: $3.51 USD. Words: 11,290. Language: Xhosa. Published: November 2, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Lo mdlalo usishwankathelela iinzima abathi abafundi bazifumana bekuzo ngenxa yokulwela inkululeko. Bambi bazifumana bebanjwa bambi baphuma phakathi ezikoiweni. Eli bali ligxininise kumzabalazo wabafundi emveni kokukhululwa kwamabanjwa oopolitiko bekhwannnkqiswa yinto yokuba bengaboni lutshintsho.
Tau modulathoko
Price: $3.51 USD. Words: 28,670. Language: Northern Sotho. Published: November 2, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Tau modulathoko is a verse drama in Northern Sotho. The title is the name of the main character. It was awarded the E.M. Ramaila Literary Prize in 1988.
Tahleho
Price: $3.51 USD. Words: 31,380. Language: Sesotho. Published: November 2, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Tahleho (The forsaken one) is a drama in Southern Sotho. Motse ke wa Mosikong. Ke ha tsatsi le hlahlamela dithaba. Bahlankana ba babedi ba lemong tsa ho nyala, Tahleho le Lehlohonolo ba robile monakedi lapeng habo Tahleho, kamora mosebetsi wa letsatsi ...
Taelo ya mofu
Price: $3.55 USD. Words: 38,000. Language: Sesotho. Published: November 1, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Taelo ya mofu (The command of the dead person) is a Southern Sotho drama.
Sekhukhune
Price: $3.51 USD. Words: 23,600. Language: Sesotho. Published: November 1, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Sekhukhune is a historical drama in Southern Sotho on the life of the Bapedi Chief, Sekhukhune.
Pelo e ja serati
Price: $3.51 USD. Words: 27,390. Language: Tswana. Published: November 1, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Pelo e ja serati – A loving heart knows no bounds. A drama in Setswana.
Marangrang
Price: $3.51 USD. Words: 34,620. Language: Northern Sotho. Published: October 30, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Marangrang is a legendary Kone figure which forms the background of this Northern Sotho play.
Lerato ke eng?
Price: $3.51 USD. Words: 22,460. Language: Tswana. Published: October 30, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Fa Pulane a ya go arwa kwa bookelong, Nkwe ena o ja lefata kwa tšhankaneng. Mokwadi o re fa seemo sa gagwe ka ga se lerato e leng sona ka mokgwa o a digelang terama ya gagwe ka teng. Ba ba dumelang mo dithotong ba welwa ke bomadimabe mme ba ba dumelang gore lerato le tsalega ka fa teng ba tswelela pele mo botshelong.
Izulu eladuma eSandlwana
Price: $3.51 USD. Words: 21,100. Language: Zulu. Published: October 29, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Izulu Eladuma Esandlwana is a historical play in Zulu based on the battle of Isandlwana.
Inzonzobila
Price: $3.51 USD. Words: 10,090. Language: Xhosa. Published: October 29, 2018 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Akukho namnye umntu osaziyo isizekabani sobu butshaba ngaphandle kukaNdlangisa noMaMntakwenda.
Life On The Other Side
Price: $1.49 USD. Words: 7,750. Language: English. Published: October 22, 2018. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African, Fiction » Young adult or teen » Drama
Life in the womb is a daily challenge, though it comes with its share of fun and laughter. Panyin and Kakra, twins in their ninth month in the womb, must confront their fears, fumble over love, and debate on the principles of right and wrong as seen through the lives of their parents.
Usekujuleni Kwengqondo Yami
Price: Free! Words: 10,190. Language: Zulu. Published: August 31, 2018. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
USizwe wayezimisele ngokulobola uThembeka kepha waphazanyiswa iphupho elalinentokazi angayazi eyayiphikisana nomshado. Uyise owayeyazi le ntokazi wahlela ukuthi baye koyibona. Kwathi lapho kuhlangana amehlo kaSizwe noThembalamaNtungwa owayeseganele emzini wenduna futhi enabantwana abathathu, kwaba neminjunju yothando eyayingevinjwe kulesi sikhathi semithombo yezokuxhumana.
Ilifa Yingcambu Yesono
Price: $3.72 USD. Words: 8,750. Language: Xhosa. Published: August 7, 2018. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Kule drama sityhila ubunzima athi amakhosi akwantu ahlangabezane nabo ebomini ukuze abe afikelela kwinqanaba lobukhosi ebomini. Obubunzima kuquka amasela obomi, ndithetha ngotshaba njengokuba simbona uFane ufunwa ngamaxhalanga obomi esesesiswini kunina. Uthi ezalwa kube sele kubaliwe ngaye, simbona ekhulela kwidolophu yase Mthatha kuba abazali bakhe beneenjongo zokusindisa ubomi bakhe.
The Family Father
Price: $3.99 USD. Words: 13,300. Language: English. Published: April 23, 2018. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African, Plays » American / African American
Ndayambekwa is a born leader and a big time dreamer. His birthright not only presented him as his mother’s hope. It promises to change the way things have been in the family, thus provoking the big forces of the family. One such force is his uncle who for long has projected himself as the Family Father, mercilessly controlling and terrorizing everyone in the family.

Related Categories