Fiction » Plays & Screenplays » African

Usekujuleni Kwengqondo Yami
Price: Free! Words: 10,190. Language: Zulu. Published: August 31, 2018. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
USizwe wayezimisele ngokulobola uThembeka kepha waphazanyiswa iphupho elalinentokazi angayazi eyayiphikisana nomshado. Uyise owayeyazi le ntokazi wahlela ukuthi baye koyibona. Kwathi lapho kuhlangana amehlo kaSizwe noThembalamaNtungwa owayeseganele emzini wenduna futhi enabantwana abathathu, kwaba neminjunju yothando eyayingevinjwe kulesi sikhathi semithombo yezokuxhumana.
Ilifa Yingcambu Yesono
Price: $3.72 USD. Words: 8,750. Language: Xhosa. Published: August 7, 2018. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Kule drama sityhila ubunzima athi amakhosi akwantu ahlangabezane nabo ebomini ukuze abe afikelela kwinqanaba lobukhosi ebomini. Obubunzima kuquka amasela obomi, ndithetha ngotshaba njengokuba simbona uFane ufunwa ngamaxhalanga obomi esesesiswini kunina. Uthi ezalwa kube sele kubaliwe ngaye, simbona ekhulela kwidolophu yase Mthatha kuba abazali bakhe beneenjongo zokusindisa ubomi bakhe.
The Family Father
Price: $3.99 USD. Words: 13,300. Language: English. Published: April 23, 2018. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African, Plays » American / African American
Ndayambekwa is a born leader and a big time dreamer. His birthright not only presented him as his mother’s hope. It promises to change the way things have been in the family, thus provoking the big forces of the family. One such force is his uncle who for long has projected himself as the Family Father, mercilessly controlling and terrorizing everyone in the family.
Hlamba Vunwa Nandziwe
Price: $2.25 USD. Words: 20,550. Language: Tsonga. Published: November 20, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Ntlangu wa Hlamba vunwa nandzuwe i ntlangu wa matimba swinene, wa nkoka eka vutomi bya vanhu. Wa ha ku pfuxetiwa hi 2008.
Seyalemoya
Price: $3.39 USD. Words: 27,220. Language: Sesotho. Published: September 19, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
“Seyalemoya" ke pokello ya diteramaketsahalonngwe tse neng di ngoletswe ho haswa radiyong feela tsa ngolollwa tsa nto hlophisetswa ho balwa le ho bapalwa sebayeng. Mongodi o sebedisitse ditshwantshiso tsena ho fana ka thuto ya sengolwa se bitswang tshwantshiso ka kakaretso.
Sefi
Price: $2.90 USD. Words: 40,090. Language: Sesotho. Published: September 19, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Motaung: Ke lokile ha ke robetse tjena. Ha ho tsela e nngwe eo nka robalang ka yona ntle le ena. Mmatiisetso: Ke a o kopa hle ntate. Motaung: Lona le kopa ho be ho se. Pina e qetile ditaba ya re le hara masiu le ntse le kopa. Ka nako ena sefi se ne se ahlame se loketse ho pitla. Ebe ho ile ha etsahalang? Ipalle.
Naga Ga Di Etelane
Price: $3.39 USD. Words: 47,340. Language: Northern Sotho. Published: September 19, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Ka lebaka la gore mofaladi gantši ga a dule lefelong le tee, tiragatšo yekhwi e theilwe mafelong a go fapana. Ka fao, maitekelo le maitsebelo a bafaladi a fapana go ya ka dinaga tša go fapana ge ba le gare batsamia moo ba ka fiwago mafulo a matalana, moo meoya ya bona e ka hwetšago khutšo; moo ba ka amogelwago ka atla tše pedi go sa lebelelwe mmala le tumelo tša bona.
Lehufa
Price: $3.39 USD. Words: 33,250. Language: Northern Sotho. Published: September 18, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Ka go papadi ye, go ditiragalo tša letšatši ka letšatši tšeo di amago baratani. Ka nako lehufa le dira gore o nagane gore go na le dilo tše mpe tšeo di diregago le ge e le gore ga go bjalo.
Ibhudango Lami
Price: $3.51 USD. Words: 14,580. Language: Transvaal Ndebele. Published: September 11, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Imdlalo okhuluma ngobudisi besakhamusi seplasi kaVenter, uTjhili. Ukulimala kwakhe uTjhili kubanga bona indodanakhe ilise isikolo iyokusebenza iplasi. Ngebanga lepatho embi eplasini, yaphetha sele yeqe inarha yeSewula Afrika. Ngaphakathi kwencwadi kukhona godu umlando omfitjhani womtloli, isingeniso, imibuzo neempendulo, idlhozari kanye nerherho lesilululwazi.
Vukani!
Price: $3.39 USD. Words: 11,430. Language: Xhosa. Published: September 6, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
UZama Lonzi, udlwengulwa yinkwenkwe e-HIV-positive. Esi senzo sifaka usapho lwale ntombazana kwintlekele olube lungayiqondi ukuba ingehlela abantu abafana nalo, olu ukuphucuka.
Fierce Forces
Price: $2.99 USD. Words: 2,380. Language: English. Published: March 14, 2017. Categories: Screenplays » Drama, Fiction » Plays & Screenplays » African
She is loyal to the crowned prince in the romantic but in the heart, she is a friendly foe. He has a great future and he is determined to make it to the royal throne but adorable, giant foes wage fierce wars against him. Then something happened that triggers his soul and this is the story. Relax and have a happy reading.
The Khalifa
Price: $2.99 USD. Words: 20,610. Language: English. Published: March 5, 2017. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
It is a play, about sit tight millitary dictatorship in Africa.This is a satirical play set in Banana Republic about military adventurism into governance in Africa.
Poetry Lounge
Price: Free! Words: 2,650. Language: English. Published: April 5, 2016 by Ilse Ferreira. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
African poetry
A Christmas Carol - Drama Script
Price: Free! Words: 16,490. Language: English. Published: October 14, 2014. Categories: Plays » American / African American, Fiction » Plays & Screenplays » African
In this adaption of the story by Charles Dickens, the playwright has used his skills as a playwright, as well researching both the time period and the life of Dickens, to bring an understanding of who Scrooge was, why he was the way he was, and what Dickens was trying to share in this story.
Love Potion
Price: $0.99 USD. Words: 2,370. Language: Commonwealth English. Published: October 1, 2014. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
In trying to make him love her, she resorts to potions. Whether it was worth it is the dilemma she faces in the end.
The Epic Hunt
Price: $0.99 USD. Words: 4,050. Language: Commonwealth English. Published: October 1, 2014. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Misunderstandings are common. As much as judgement is inevitable, care should be taken not to judge a book by its cover.
Sick
Price: $0.99 USD. Words: 1,590. Language: Commonwealth English. Published: October 1, 2014. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Lack of knowledge can be quite dangerous, as unfortunately to her detriment, Mama Sophie found out.
Long Night
Price: Free! Words: 1,450. Language: Commonwealth English. Published: October 1, 2014. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
To sleep alone in a haunted house is a tall order, as Sammy elicits.
The Trouble Way
Price: $2.99 USD. Words: 123,080. Language: American English. Published: September 27, 2014. Categories: Fiction » Romance » Action/adventure, Fiction » Plays & Screenplays » African
Jake Forest thought he'd experienced all of those rites of passage moments now that he had nearly used up all of his numbers. During his years he'd seen others struggling to exist in a society of greed. He searched his entire life and discovers happiness he'd been looking for with Priscilla and little Bella. Was the accident with Bella in the Raccoon River the last of those damnable rites?
The Night Runner
Price: $1.99 USD. Words: 3,780. Language: Commonwealth English. Published: September 24, 2014. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Villagers are having sleepless nights due to the activities of a notorious mysterious night runner, but not for long though.

Related Categories