Fiction » Children’s books » Fairy tales & fables

چوپان دروغگو
Price: $6.99 USD. Words: 300. Language: Persian. Published: November 14, 2016. Categories: Fiction » Children’s books » Fairy tales & fables
چوپان دروغگو روزی روزگاری پسری بود به نام جو. او چوپان بود. او از گوسفندان ده نگهداری میکرد. پدر جو بهش گفت: اگر گرگ اومد, به طرف ده بدو و داد بزن, گرگ! گرگ! جو دوست داشت با مردم شوخی کنه و غالبا هم دروغ میگفت. The Boy Who Cried Wolf. Persian books for kids, children's books in Persian.
خرس به روباه آموزش میدهد
Price: $6.99 USD. Words: 330. Language: Persian. Published: November 14, 2016. Categories: Fiction » Children’s books » Fairy tales & fables
خرس به روباه آموزش میدهد یه روز یه روباه یه خرس رو دید. خرس یه اسب را گرفتار کرده بود و داشت آماده میشد که اونو بخوره. روباه میخواست یه قسمتی از اسب را گاز بزنه ولی خرس اجازه نزدیک شدن به او را نمی داد. The Bear Teaches The Fox. Persian books for kids, children's books in Persian.
مورچه و ملخ
Price: $6.99 USD. Words: 190. Language: Persian. Published: November 14, 2016. Categories: Fiction » Children’s books » Fairy tales & fables
مورچه و ملخ روزی روزگاری یک مورچه و ملخ زندگی می کردند. آنها دوستان خوبی بودند ولی با هم متفاوت بودند. مورچه سخت کار می کرد تا برای زمستان طولانی آذوقه جمع کنه. ولی ملخ تمام روز را بازی می کرد. The Ant And The Grasshopper. Persian books for kids, children's books in Persian.
The Troll in the Pole
Price: $0.99 USD. Language: English. Published: November 12, 2016. Categories: Fiction » Children’s books » Fairy tales & fables
A short fantasy based on a series of true events about a man who sees something strange hiding in an old bamboo pole. Is it really a troll like the hummingbird says? Or is his imagination simply getting the better of him. This could help solve the mystery about what happens to all those toys that seem to just go missing.
토끼와 거북이
Price: $6.99 USD. Words: 160. Language: Korean. Published: November 11, 2016. Categories: Fiction » Children’s books » Fairy tales & fables
토끼와 거북이. 옛날 옛적에, 거북이와 토끼가 있었어요. 토끼는 긴 다리를 가져 매우 빨랐어요. 아주 빨리 달릴 수 있었죠! The Tortoise And The Hare. Korean books for kids, children's books in Korean.
황새와 여우
Price: $6.99 USD. Words: 310. Language: Korean. Published: November 11, 2016. Categories: Fiction » Children’s books » Fairy tales & fables
황새와 여우. 옛날 옛적에, 두 친구가 있었어요. 하나는 황새였고 다른 하나는 여우였어요. 때때로, 그들은 서로 속이고는 했어요. 어느 날, 여우는 점심 때 자기 집에 황새를 초대했어요. 여우는 "네가 가장 좋아하는 음식을 하고 있어"라고 말했어요. 황새는 매우 행복했죠. 그래서 "고마워!"라고 했어요. The Stork And The Fox. Korean books for kids, children's books in Korean.
공작과 크레인
Price: $6.99 USD. Words: 140. Language: Korean. Published: November 11, 2016. Categories: Fiction » Children’s books » Fairy tales & fables
공작과 크레인. 옛날 옛적에, 공작과 두루미가 있었어요. 어느 날 공작은 두루미에게 "꼬리를 보여줘"라고 말했어요. The Peacock And The Crane. Korean books for kids, children's books in Korean.
사자, 곰, 그리고 여우
Price: $6.99 USD. Words: 160. Language: Korean. Published: November 11, 2016. Categories: Fiction » Children’s books » Fairy tales & fables
사자, 곰, 그리고 여우. 옛날 옛적에, 사자와 곰이 있었어요. 그들은 둘 다 크고 강했어요. 어느 날, 그들은 숲에서 약간의 음식을 발견했어요. The Lion, The Bear, And The Fox. Korean books for kids, children's books in Korean.
사자와 생쥐
Price: $6.99 USD. Words: 140. Language: Korean. Published: November 11, 2016. Categories: Fiction » Children’s books » Fairy tales & fables
사자와 생쥐. 옛날 옛적에, 사자와 쥐가 있었어요. 사자가 햇볕을 받으며 낮잠을 즐기고 있었어요. The Lion and the Mouse. Korean books for kids, children's books in Korean.
황금 알을 낳는 거위
Price: $6.99 USD. Words: 190. Language: Korean. Published: November 11, 2016. Categories: Fiction » Children’s books » Fairy tales & fables
황금 알을 낳는 거위. 옛날 옛적에, 일하기를 좋아하지 않는 농부가 있었어요. 어느 날, 그는 자신의 거위를 확인하러 갔어요. 그리곤 둥지에서 황금알을 보았어요! The Goose With The Golden Eggs. Korean books for kids, children's books in Korean.
여우와 고슴도치
Price: $6.99 USD. Words: 270. Language: Korean. Published: November 11, 2016. Categories: Fiction » Children’s books » Fairy tales & fables
여우와 고슴도치. 어느 날, 여우는 그의 친구, 고슴도치 와 함께 걷고 있었어요. 여우는 자랑했어요. 그는 "나는 아주 현명해. 하지만, 너는 현명하지 않아"라고 말했어요. 고슴도치는 화를 내지 않았어요. 그는 누군가가 정말 현명하다면 다른 사람을 바보라고 부르지 않을 것이라 생각했어요. 나중에 고슴도치는 "오늘 우리가 뭘 먹을까?"라고 물었어요. The Fox And The Hedgehog. Korean books for kids, children's books in Korean.
여우와 포도
Price: $6.99 USD. Words: 130. Language: Korean. Published: November 11, 2016. Categories: Fiction » Children’s books » Fairy tales & fables
여우와 포도. 옛날 옛적에, 긴 시간을 걷던 여우가 있었어요. 그가 집에 거의 도착했을때, 그는 정말 피곤하고 배가 고팠어요. The Fox And The Grapes. Korean books for kids, children's books in Korean.
까마귀와 여우
Price: $6.99 USD. Words: 150. Language: Korean. Published: November 11, 2016. Categories: Fiction » Children’s books » Fairy tales & fables
까마귀와 여우. 옛날 옛적에, 치즈 조각을 발견한 까마귀가 있었어요. 까마귀는 나뭇 가지에 앉아 땅을 내려다 보았어요. The Crow And The Fox. Korean books for kids, children's books in Korean.
양치기 소년
Price: $6.99 USD. Words: 240. Language: Korean. Published: November 11, 2016. Categories: Fiction » Children’s books » Fairy tales & fables
양치기 소년. 옛날 옛적에, 조라는 이름의 소년이 있었어요. 그는 양치기였죠. 그는 마을의 양들을 돌보았어요. 조의 아버지가 이렇게 말씀하셨어요. "만약 늑대가 오면, 마을로 내려와 외치거라, 늑대다! 늑대야!하고" 조는 사람들에게 농담을 하는 것을 좋아했어요. 그리고 그는 자주 거짓말을 했어요. The Boy Who Cried Wolf. Korean books for kids, children's books in Korean.
곰이 여우를 가르쳐요
Price: $6.99 USD. Words: 230. Language: Korean. Published: November 11, 2016. Categories: Fiction » Children’s books » Fairy tales & fables
곰이 여우를 가르쳐요. 여우도 말을 조금 먹고 싶었지만, 곰이 근처로 다가오지 못하게 했어요. 여우는" 곰님, 왜 이 고기를 저에게 나눠 주지 않으십니까?"라고 말했어요. 곰은 "여우 자네는 정말 교활하네. 그리고 난 자네의 속임수를 좋아하지 않아"라고 말했어요. The Bear Teaches The Fox. Korean books for kids, children's books in Korean.
개미와 베짱이
Price: $6.99 USD. Words: 150. Language: Korean. Published: November 11, 2016. Categories: Fiction » Children’s books » Fairy tales & fables
개미와 베짱이. 옛날 옛적에, 개미와 베짱이가 살았어요. 그들은 좋은 친구였지만 서로 달랐죠. 개미는 긴 겨울을 나기 위해 음식을 모으려고 열심히 일했어요. 그러나 베짱이는 하루 종일 놀기만 했어요. The Ant And The Grasshopper. Korean books for kids, children's books in Korean.
かめとうさぎ
Price: $6.99 USD. Words: 100. Language: Japanese. Published: November 11, 2016. Categories: Fiction » Children’s books » Fairy tales & fables
かめとうさぎ。 むかし むかし、かめと うさぎがいました。 うさぎは ながい あしで とってもすばやく、とってもはやく はしることができました! The Tortoise And The Hare. Japanese books for kids, children's books in Japanese.
きつねとこうのとり
Price: $6.99 USD. Words: 150. Language: Japanese. Published: November 11, 2016. Categories: Fiction » Children’s books » Fairy tales & fables
きつねとこうのとり。 むかし むかし、きつねと こうのとりという 2ひきの ともだちがいました。2ひは ときどき、おたがいに いじわるをして あそびました。 あるひ、きつねは おひるをたべようと こうのとりを いえにまねきました。きつねは「きみの だいこうぶつを つくるよ。」といいました。こうのとりは よろこんで「ありがとう!」といいました。The Stork And The Fox. Japanese books for kids, children's books in Japanese.
くじゃくと つる
Price: $6.99 USD. Words: 100. Language: Japanese. Published: November 11, 2016. Categories: Fiction » Children’s books » Fairy tales & fables
くじゃくと つる。 むかし むかし、くじゃくと つるが いました。 あるひ、くじゃくが つるに いいました。「あなたの おっぽを みせて。」The Peacock And The Crane. Japanese books for kids, children's books in Japanese.
らいおんとくまときつね
Price: $6.99 USD. Words: 100. Language: Japanese. Published: November 11, 2016. Categories: Fiction » Children’s books » Fairy tales & fables
らいおんとくまときつね。 むかし むかし、らいおんと くまがいました。どちらもおおきく、つよいです。 あるひ、らいおんと くまは もりで たべものを みつけました。The Lion, The Bear, And The Fox. Japanese books for kids, children's books in Japanese.