Nonfiction » Travel » Trip Journals

അമേരിക്കയിലെ േമ ോഹരേോയ കോഴ്ചകള ുംഅ ുഭവങ്ങള ും
Price: $0.99 USD. Words: 22,490. Language: English. Published: August 22, 2016. Categories: Nonfiction » Travel » Trip Journals
ഞോകനോരു മ യോേിയോണു, തനി കെോച്ചിക്കോരി ജനിച്ചതും േേര്‍ന്ന്നതും േിദ്യോഭയോസേും ഒകക്ക കെോച്ചിന്‍ സിറ്റിയില്‍ തകന്ന. അത് ഡപോക എന്കറ അച്ഛനും അച്ഛന്കറ മോതോപിതോക്കേും, സവന്തക്കോരും, ബന്ധുക്കേും ഒകക്ക എറണോെുേത്തുള്ളേര്‍ന്. അമ്മയുകട തറേോടിന്കറ ഡപര് കെോച്ചിയില്‍ െേസയംേീ കടന്നോണു അറിയകെടുന്നത്. അച്ഛന്കറ തറേോട്മോ മംര ത്തും.
End to End
Price: $6.99 USD. Words: 101,890. Language: English. Published: August 16, 2016. Categories: Nonfiction » Travel » Trip Journals, Nonfiction » Travel » By region
END TO END is a detailed story including the history and geography of the British Isles. Easy learning of the United Kingdom combined with an enthralling narration of endeavour. The text touches upon the wisdom of future philosophy. An endearing method of acquiring knowledge pleasurably and with contentment.
A Bathtub in Our Kitchen
Price: $5.17 USD. Words: 45,140. Language: Commonwealth English. Published: July 28, 2016. Categories: Nonfiction » Travel » By region, Nonfiction » Travel » Trip Journals
The second year detailing the ecological renovation of an ancient French farmhouse in the heart of the countryside.
The City of a Million Dreams
Price: Free! Words: 600. Language: English. Published: July 27, 2016. Categories: Nonfiction » Travel » Trip Journals
A short novel documenting my momentous and life changing experiences in the big apple, the city that never sleeps, the city that's so great they name it twice, the big smoke, the concrete jungle yes you guessed it New York New York!
RIDING THE FLYING HORSE
Price: $1.00 USD. Words: 35,280. Language: English. Published: July 20, 2016. Categories: Fiction » Adventure » Travel, Nonfiction » Travel » Trip Journals
A TRAVEL BOOK , FUNNY INCIDENTS AND ENJOYABLE MOMENTS INDIA , CHINA , THAILAND , NEPAL , BHUTAN , ENGLAND , USA, DUBAI, SINGAPORE , MALAYSIA ISRAEL
An Antipodean Adventure
Price: $4.99 USD. Words: 143,840. Language: English. Published: July 17, 2016. Categories: Nonfiction » Travel » Trip Journals
(5.00 from 2 reviews)
This is an overland travelling adventure from London to Sydney with a twist - we tell the ludicrous truth! What's it like being cooped up with a friend for an entire year in a slapstick Land Rover sweatbox, breaking down in almost every country, getting robbed, viewing some amazing charity work, riding elephants, cowering in Army bases and bribing police? Great fun, as it turns out!
Letters from Suzhou
Price: Free! Words: 52,690. Language: English. Published: July 13, 2016. Categories: Nonfiction » Travel » Trip Journals
This anthology was written by eight wonderfully creative expats living in Suzhou, China: Jacqueline Banki, Jessie Michael, Linn Birkeland Seim, Mark Critchley, Michael R. Davis, Sherri Younger, Simon Broom and Sybil Precious. We hope the book gives you the favour of the home-from-home we enjoyed for many years whilst members of Suzhou Writers and Artists Group. Enjoy!
I Pulled Out My Wallet Faster Than James Bond Could Draw His Walther PPK!
Price: $0.99 USD. Words: 13,430. Language: Australian English. Published: July 3, 2016. Categories: Nonfiction » Travel » Trip Journals
I was shaken and stirred when I got into a row with a topless barmaid at Bottom's Up in Hong Kong. I'd heard that James Bond even got away with murder there. It was serene sailing up the Nile and playing the piano in Luxor. I listened to Bud Powell show how jazz should be played in Paris, but was surprised when a vagrant offered me a blowjob in San Francisco after I tipped him $100.
Jumping the Cliff to Simply Be
Price: $2.99 USD. Words: 66,470. Language: English. Published: July 2, 2016 by Sixth Element Publishing. Categories: Nonfiction » Inspiration » Personal inspiration, Nonfiction » Travel » Trip Journals
In 2013/14, youth worker and adventurer Paul Burgum walked 1,200 miles across Italy, alone, with no money, minimal resources and a firm resolve to walk every step of the way. This book is based on his journals and gives an inspirational insight into his battle with mental health problems as he walked to raise money for the Jo and Mya Memorial Fund.
Idiots I Have Known
Price: Free! Words: 9,050. Language: English. Published: June 19, 2016. Categories: Nonfiction » Biography » Personal memoir, Nonfiction » Travel » Trip Journals
They say that dead people don't feel pain; it's those around them that suffer. The same holds true for idiots. In the course of my life I have had many close encounters of the idiotic kind. This short work details a few of them.
South Korea and Indonesia: in context
Series: The Scrappy Traveller Trilogy, Book 3. Price: Free! Words: 800. Language: English. Published: June 17, 2016 by Dr Gabrielle Tree. Categories: Nonfiction » Travel » Trip Journals, Essay » Sociology
This is the final installation in my travel trilogy. You may wonder why it’s barely more than one page. I could detail experiences similar to those I had in China, Saudi Arabia and elsewhere but, at this point, that just isn’t necessary. Instead, I’ll talk briefly about coming full circle as befits a story-telling nearly two decades after the fact.
Straddling the 'Hound: The Curious Charms of Long-Distance Bus Travel
Price: $4.99 USD. Words: 69,050. Language: English. Published: June 7, 2016 by Agio Publishing House. Categories: Nonfiction » Travel » Trip Journals, Nonfiction » Travel » Budget
Straddling the 'Hound is an account of four solo bus trips within the U.S. taken by ageing physician and road-addict Trevor Watson. Travel with him as, with open heart and curious mind, he explores the netherworld of long-distance bus travel. Chatting with outlaws and mystics, hobnobbing with Mormons in Utah, hanging out in Key West, or plunging into Mark Twain's Mississippi. Hop on the bus!
Route 234
Price: $15.00 USD. Words: 46,780. Language: English. Published: June 2, 2016. Categories: Nonfiction » Travel » Trip Journals
A collection of stories from Nigerian journalists detailing personal experiences while on journeys outside Nigeria.
Aurora, Me and South Africa
Price: $4.99 USD. Words: 54,520. Language: English. Published: May 31, 2016 by Austin Macauley. Categories: Nonfiction » Travel » Trip Journals
Terence provides a critical insight into educational and social conditions in South Africa, post-apartheid. He also gives a flavour of the delights the country has to offer as he describes visits to Table Mountain, the wine-lands, Kruger Park and Robben Island. This is an enlightening read for anyone interested in post-apartheid South Africa
Thailand - A Primer for the First Time Visitor
Price: $2.50 USD. Words: 2,420. Language: English. Published: May 13, 2016. Categories: Nonfiction » Travel » Trip Journals
This book is a comprehensive overview of Thailand for the first time visitor written by a westerner who has traveled the country extensively.
Dobrodružství rozbitého klobouku
Price: $2.00 USD. Words: 25,350. Language: Czech. Published: May 12, 2016. Categories: Nonfiction » Travel » Trip Journals, Nonfiction » Entertainment » Humor and satire
Autentický deník mladého idiota, který se rozhodl projít známou španělskou pouť a poztrácet přitom skoro všechno kromě panenství.
Fiestas and Siestas Miles Apart
Price: $0.99 USD. Words: 66,260. Language: English. Published: May 9, 2016. Categories: Nonfiction » Travel » Trip Journals
Ever wondered how easy it would be to start new life in a different country? Fiestas and Siestas Miles Apart, is a humorous look at what happens to the Cuthbertson family, Alan and Heather along with daughters, Stacey and Ashlie, when they decide to sell everything, (including the family stationery business) load the family car and move from England to Spain.
Italian Snippets
Price: Free! Words: 7,170. Language: English. Published: April 19, 2016. Categories: Nonfiction » Travel » Trip Journals
Verbal snapshots of people and incidents that have captivated the author's attention over many trips to Italy.
Tuscany Travel Guide
Price: $1.99 USD. Words: 13,730. Language: English. Published: April 17, 2016. Categories: Nonfiction » Travel » Trip Journals
• Transportation Meaning and Methods Transportation is that the movement of people and merchandise from one location to a distinct. Modes of transport embody air, rail, road, water and space. The world could also be divided into infrastructure, vehicles and operations. Transport is incredibly vital as a results of it permits trade between persons, that's crucial for the event of civilizations. Tra
The Journey
Price: Free! Words: 39,390. Language: English. Published: April 13, 2016. Categories: Nonfiction » Travel » Trip Journals
Have you ever wanted to abandon your life, your home, your place of work, everything and everyone you know, and start fresh some place new? Somewhere warm and far away, like a tropical paradise perhaps? Well that's exactly what I did. This is my story.