Essay

Sub-categories: Literature | Sociology | Business | Political | Author profile | Technology | Legal 
புத்தர் பிரான்
Price: $5.99 USD. Words: 125,410. Language: Tamil. Published: February 17, 2015 by Pustaka Digital Media. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism, Essay » Literature
'புத்தர் பிரான்' என்னும் தலைப்பில், அண்ணலார், அமலர், அறவாழி அந்தணராம் புத்தபெருமானாரின் திவ்ய சரிதத்தை எளியேன், 'முத்தாரம்' வார இதழில் தொடராகச் சற்றேறக்குறைய மூன்றரை வருடங்கள் எழுத நேர்ந்தது, கருணைக் கடலாம் போதி மாதவரின் திருவருள் என்றே எண்ணுகிறேன். இது வெறும் கதையல்ல. உலகம் போற்றும் ஒப்பற்ற மாமணியின் வரலாறு. இதற்காக நான் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நூல்களை வாசித்தேன்.
On Being a Writer: Essays on Motivation & the Writing Life
You set the price! Words: 25,460. Language: English. Published: February 17, 2015. Categories: Essay » Business, Nonfiction » Self-improvement » Creativity
This book highlights the community and network that has helped grow WritersBucketList.com into a bonafide writing business over the past 2+ years. Some of the posts are musings from Dana on the process of launching a career in writing. Some are her guest posts for other blogs on writing and entrepreneurship, and some are posts by guests to the Writer’s Bucket List blog.
Epub Aç
Price: Free! Words: 590. Language: Turkish. Published: February 17, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Türkiye'de ve dünyada EPUB format ile ilgili web sayfalarındaki gelişmeleri, kişisel görüş ve önerileri günü gününe takip etmekteyiz. "epub" kelimesi altında en çok merak edilen konulardan biri de: "bilgisayarımda .epub uzantılı dosyaları nasıl açabilirim?" Bu dijital kitap EPUB3 formatta "reflowable" tasarım olarak hazırlanmıştır.
Management Information Systems: Aligning Information Technology with Organisational Strategy
Price: Free! Words: 13,770. Language: British English. Published: February 17, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Business
This is a summary of in-class assignments, individual and group assignments, and facilitated discussions about IT and Strategy.
Türkçe Özlü Sözler
Price: $3.49 USD. Words: 30,500. Language: Turkish. Published: February 16, 2015. Categories: Nonfiction » Philosophy » Ethics & moral philosophy, Essay » Literature
Türkçe Özlü Sözler, Özlü Sözler, Alıntılar, Quotes, proverbs, Turkish Proverbs, özlü söz, ata sözü, sav, halk deyişi, Türkçe Alıntılar, Atasözü, İrsal-i Mesel, Darb-ı Mesel, Kelâm-ı Kibâr, Cevâmiulkelîm, Âyetler, Hadîsler, verses, hadiths, quote, quotation, proverb, Sprichwort, kotowaza, 谚语, Yànyǔ, Пословица, Poslovitsa, Proverbium
Green Gold: An Essay
Price: Free! Words: 1,950. Language: English. Published: February 16, 2015. Categories: Essay » Business, Nonfiction » Business & Economics » Money & monetary policy
Ensure confidence in money through green gold, greenbacks with gold thread sewed into them to the value of the denomination, one dollar of thread to each dollar bill. Offers ways to maintain currency security and prevent destruction of currency for gold content.
O Opositor
Price: $3.75 USD. Words: 26,430. Language: Portuguese. Published: February 16, 2015 by Chiado Editora. Categories: Essay » Sociology
“Eu contra o Mundo, o Mundo quer estar contra mim”, é assim que Guilherme Opositor se encara com a vida, que por si só, carece de sentido lógico naquilo que é a construção de uma identidade que se define pela exposição ao fracasso, e não pela ascensão ao derradeiro sucesso.
Priorizando o Essencial
Price: $3.75 USD. Words: 19,750. Language: Portuguese. Published: February 16, 2015 by Chiado Editora. Categories: Essay » Sociology
Ficar estagnado em relação aos seus sonhos e projetos de vida não é uma boa opção. Da mesma forma, tentar alcançá-los a todo custo ou focar apenas em uma área da vida, também não é uma boa escolha. O que fazer então?
A Intimação da Informação
Price: $3.75 USD. Words: 198,670. Language: Portuguese. Published: February 16, 2015 by Chiado Editora. Categories: Essay » Political
“O verdadeiro (e diferente) critério de distinção entre interessados directos e legítimos em matéria de direito de informação administrativa procedimental, para efeito do disposto no art. 64.º, n.º 1, do CPA, não é a diferente titularidade entre posições jurídico (...)
O Bioinvestidor
Price: $3.75 USD. Words: 50,980. Language: Portuguese. Published: February 16, 2015 by Chiado Editora. Categories: Essay » Sociology
Quantas vezes pensou em investir em empresas farmacêuticas, mas não compreende o modo como as cotações reagem aos diversos tipos de notícias?
Mas Afinal, o que é a Estética?
Price: $3.75 USD. Words: 55,300. Language: Portuguese. Published: February 16, 2015 by Chiado Editora. Categories: Essay » Sociology
Falar sobre coisas é um privilégio humano tão fascinante que, às vezes, a despeito das coisas, torna-se um fim em si. Falamos sobre coisas que não são mais elas, são imaginações sobre imaginações, palavras que correm soltas dispostas a assumir qualquer sentido, pois carecem, por desconhecimento, de seus objetos de origem.
Hessen Shopping Cart Rentals
Price: Free! Words: 5,060. Language: English. Published: February 15, 2015. Categories: Essay » Sociology, Nonfiction » Travel » Essays & Travelogues
You find things are a wee bit perplexing when you up sticks and head overseas to live and work in a foreign country. Not quite in Kansas anymore that’s for sure. In fact there’s a rather large ocean and a bunch of Frenchmen between Darmstadt, Germany and the United States. You’re the foreigner now. And not only are the language and coins markedly different, but so too are the shopping carts.
Egalité des Sexes et Autonomisation des Femmes
Price: Free! Words: 2,500. Language: French. Published: February 15, 2015. Categories: Essay » Sociology, Nonfiction » Social Science » Gender studies
Le présent article est l’occasion pour nous, d’une part, de faire un état de lieux de l’égalité des sexes dans l’espace Francophone, afin d’apprécier son niveau d’évaluation, et d’autres part, de dégager quelques perspectives pour amener cette question de parité entre l’homme la femme à être véritablement effective dans les pays Francophones.
Analysis of an Excerpt of Daniel Defoe's Robinson Crusoe
Price: Free! Words: 1,880. Language: Commonwealth English. Published: February 15, 2015. Categories: Essay » Literature, Nonfiction » Literary criticism » European / English, Irish, Scottish, Welsh
This section of the book principally focuses on Robinson Crusoe mishaps (misadventures) after their boat got shipwrecked. He is the only survivor of the sailors’ crew. Crusoe then endeavours to get away from the “anger” of the sea and is constrained to learn how to subsist relying upon himself.
The Untimely Suicide of Sebastian Goat -- A Cowboy Story
Price: $1.00 USD. Words: 3,090. Language: English. Published: February 15, 2015. Categories: Essay » Literature, Nonfiction » Biography » Cultural heritage
(4.00 from 1 review)
Sebastian was a highly spirited goat living with other animals on his New Mexico ranch. Over the years the goat had managed to violently assault pretty much all of the cowboys and other animals that worked and lived on the ranch until the day Sebastian finally fell down on to a ledge he couldn't escape from.
Sternstunden
Price: $12.00 USD. Words: 5,630. Language: German. Published: February 14, 2015 and represented by Roland Hartmann. Categories: Essay » Business
Empowerment ist keine Methode, sondern eine Lebenseinstellung, das Steuer des Lebens selbst in die Hand zu nehmen. Es ist eine Haltung, welche Deine eigenen Ressourcen nutzt, unabhängig von äusseren Bedingungen und Voraussetzungen. Es ist das Bewusst werden und Entdecken Deiner eigenen Stärken, Deines Potentiales und Deiner Kompetenz.
O clube do Beijo
Price: Free! Words: 36,820. Language: Portuguese. Published: February 13, 2015. Categories: Essay » Literature
muito bom livro
The Child
Price: Free! Words: 1,940. Language: English. Published: February 12, 2015. Categories: Essay » Literature
(4.50 from 2 reviews)
Not all that long ago an event happened not far from where I live. In trying to understand what happened then night I created this short work. It is neither pretty or easy to read.
Bermuda Triangle Mysteries (Arabic Version)
Price: $3.00 USD. Words: 3,580. Language: Arabic. Published: February 11, 2015. Categories: Essay » Legal
BERMUDA TRIANGLE
Cursing At My Fourth Toe
Price: Free! Words: 2,260. Language: English. Published: February 11, 2015. Categories: Essay » Sociology, Nonfiction » Entertainment » Humor and satire
What do you call your fourth toe? Is there even a common name for it? There are over one million words in the English language, so why is it so hard to think of what that little piggy is called? It probably doesn't matter in the grand scheme of things. What's important are the words that are readily available that society won't let us use or hear. The curse words.