Welcome to Smashwords!

Check out our new interface for discovering great ebooks! Read the official announcement at the Smashwords Blog.

Please confirm your erotica preferences.

Learn more about erotica controls. You may change these settings at any time.

[Close]

Special Deals

Essay

You're viewing books that have coupons you can use to get special deals. View all books in this category.
Sub-categories: Literature | Sociology | Business | Political | Author profile | Technology | Legal
Лични Неща На Български (пъстър сборник)
Price: $0.99 USD. (Free until Jan. 1, 2020!) Words: 17,410. Language: Bulgarian. Published: December 21, 2018. Categories: Nonfiction » Biography » Literary biography, Essay » Literature
In Bulgarian. Този папка съдържа няколко неща свързани лично с автора Христо Мирски, обаче това не е автобиография и материалите са направени интересни за читателите. В момента има 4 неща, а именно: Мирски срещу Мирски, Обява, Условия за печатане на Мирски, и Творческо завещание на Мирски. Има сродни папки на английски и руски, но те се различават.
Личные Вещи На Русском (разношёрстный сборник)
Price: $0.99 USD. (Free until Jan. 1, 2020!) Words: 15,760. Language: Russian. Published: December 11, 2018. Categories: Nonfiction » Biography » Literary biography, Essay » Literature
In Russian. Эта папка содержит несколько вещей связанных лично с автором Христо Мирский, однако это не автобиография и материалы сделаны интересными для читателей. На данный момент их 4 штуки, а именно: Мирский против Мирского, Ах, госпожи, господа!, Условия для печатания Мирского, и Творческое завещание Мирского. Имеются схожие папки на английском и болгарском, но они отличаются.
Personal Things In English (motley collection)
Price: $0.99 USD. (Free until Jan. 1, 2020!) Words: 30,370. Language: English. Published: December 1, 2018. Categories: Nonfiction » Biography » Literary biography, Essay » Literature
This folder contains some things related personally with the author Chris Myrski, yet this is not autobiography and the materials are made interesting for the readers. At present there are 4 things, namely: Myrski Against Myrski, Conditions For Printing Of Myrski; Creative Testament Of Myrski, Open Letter To Microsoft. There are similar folders in Russian and Bulgarian, but they differ.
For Arabs, Chinese, and Hindus (collection of papers)
Price: $0.99 USD. (Free until Jan. 1, 2020!) Words: 30,520. Language: English. Published: November 16, 2018. Categories: Nonfiction » Social Science » Linguistics / Sociolinguistics, Essay » Sociology
This folder is creative revision of materials put in the CIS-folder (“Для всег СНГ-цев”) but this is not a translation, this is adaptation to the new auditory. Yet this is not a book but a small series of, at present 3, related papers intended to give you initial ideas about the best world language, which is ... Bulgarian, up to my word! The questions are very important for all people.
Для Всех СНГ-цев (сборник статей)
Price: $0.99 USD. (Free until Jan. 1, 2020!) Words: 25,970. Language: Russian. Published: November 1, 2018. Categories: Nonfiction » Social Science » Linguistics / Sociolinguistics, Essay » Sociology
In Russian. Это небольшая папка с вещами, писанные на русском языке и предназначенные в основном для всех СНГ-ейцев. Эту папку я не думал переводить на другие языки, но потом решил претворить её на английском на этот раз якобы для всех арабов и т.д., но это не совсем то, вещи адаптированы к аудитории.
И Таз Добра! (Публицистика) — Част Трета
Price: $1.99 $1.59 USD. (20% off until Jan. 1, 2020!) Words: 71,120. Language: Bulgarian. Published: August 21, 2018. Categories: Nonfiction » Politics & Current Affairs » Social policy, Essay » Political
In Bulgarian. Това е третия и последен том от моята публицистика с обем около 1/4 от всичките неща, където най-напред са останалите неща “За Вестници” след 2015-та, и още две нови секции, “Фейлетони” и “Други”. Те също започват някъде към 1990-та и свършват в 2017-та, където тематиката е основно политическа, но не само.
Ишь Ты Как Оно! (Публицистика) — Часть Третья
Price: $2.49 $1.99 USD. (20% off until Aug. 11!) Words: 63,240. Language: Russian. Published: August 11, 2018. Categories: Nonfiction » Politics & Current Affairs » Social policy, Essay » Political
In Russian. Это третий и последний том моих публицистических материалов объёмом примерно в 1/4 всех вещей, где сначала оставшиеся вещи “Для Газет” после 2015-го, и ещё две новые секции, “Фельетоны” and “Другие”. Они тоже начинаются где-то в 1990-ом и кончаются в 2017-ом, где тематика тоже в основном политическая, да не только.
Now, Look Here (Publicistics) — Part Three
Price: $2.99 $1.99 USD. (33% off until Aug. 1!) Words: 79,860. Language: English. Published: August 1, 2018. Categories: Nonfiction » Politics & Current Affairs » Social policy, Essay » Political
This is the third volume of my publicistic materials and in size about 1/4 of all things, where are the left things “For Newspapers” after 2015 and also two more sections, “Feuilletons” and “Others”. They also begin about 1990 and end in 2017, the topics also being chiefly political yet not only.
И Таз Добра! (Публицистика) — Част Втора
Price: $2.49 $1.99 USD. (20% off until Jan. 1, 2020!) Words: 72,060. Language: Bulgarian. Published: July 21, 2018. Categories: Nonfiction » Politics & Current Affairs » Social policy, Essay » Political
In Bulgarian. Това е втория том от моята публицистика с обем приблизително 1/3 от всичките неща, които са поместени под условното заглавие “За Вестници” но само до 2014-та включително. Те също започват някъде към 1990-та (когато Мирски се появи като автор) и темите също са най-различни, макар и основно политически.
Ишь Ты Как Оно! (Публицистика) — Часть Вторая
Price: $2.99 $2.49 USD. (17% off until July 11!) Words: 67,220. Language: Russian. Published: July 11, 2018. Categories: Nonfiction » Politics & Current Affairs » Social policy, Essay » Political
In Russian. Это второй том моих публицистических материалов объёмом примерно 1/3 всех вещей, которые помещены под условным заголовком “Для Газет” да только до 2014-го включительно. Они тоже начинаются где-то в 1990-ом (когда Мирский появился как автор) и тематика самая разная, хотя в основном это политические вещи.
Now, Look Here (Publicistics) — Part Two
Price: $3.49 $2.49 USD. (29% off until July 1!) Words: 83,750. Language: English. Published: July 1, 2018. Categories: Nonfiction » Politics & Current Affairs » Social policy, Essay » Political
This is the second volume of my publicistic materials and in size about 1/3 of all things, which are conditionally put under the heading “For Newspapers” but till 2014 including. They also begin about 1990 (when Myrski emerged as writer) and the topics are very different yet chiefly political.
И Таз Добра! (Публицистика) — Част Първа
Price: $2.99 $2.49 USD. (17% off until Jan. 1, 2020!) Words: 91,170. Language: Bulgarian. Published: June 21, 2018. Categories: Nonfiction » Politics & Current Affairs » Social policy, Essay » Political
In Bulgarian. Това е първия том от моята публицистика с обем приблизително 2/5 от всичките неща, които са поместени под условното заглавие “За Списания”. Те обхващат доста голям период от време, от около 1990-та (когато Мирски се появи като автор) и до 2017, когато аз реших най-после да затворя тази огромна книга (където броя на всичките статии достигна 68, което е колкото моите години накрая).
Ишь Ты Как Оно! (Публицистика) — Часть Первая
Price: $3.49 $2.99 USD. (14% off until June 11!) Words: 85,460. Language: Russian. Published: June 11, 2018. Categories: Nonfiction » Politics & Current Affairs » Social policy, Essay » Political
In Russian. Это первый том моих публицистических материалов объёмом примерно 2/5 всех вещей, которые помещены под условным заголовком “Для Журналов”. Они охватывают очень большой период времени, примерно с 1990-го (когда Мирский появился как автор) и до 2017-го когда я решил наконец закрыть эту огромную книгу (где число всех статей достигло 68, что ровно моим годам в конце).
Now, Look Here (Publicistics) — Part One
Price: $3.99 $2.99 USD. (25% off until July 1!) Words: 106,550. Language: English. Published: June 1, 2018. Categories: Nonfiction » Politics & Current Affairs » Social policy, Essay » Political
This is the first volume of my publicistic materials and in size about 2/5 of all things, which are conditionally put under the heading “For Journals”. It comprises very big period of time, from about1990 (when Myrski emerged as writer) and till 2017 when I decided to put an end to this enormous book (where the number of all papers reached 68 what is exactly the number of my years at the end).
Неумението Ни Да Рушим (Социално Есе)
Price: $0.99 USD. (Free until May 20!) Words: 10,850. Language: Bulgarian. Published: May 21, 2018. Categories: Nonfiction » Philosophy » Religious philosophy, Essay » Sociology
In Bulgarian. Това е есе за нашето неумение да рушим, много неща, а в природата всичко е обвързано в цикли, и ако не ги затворим правилно се стига до големи катаклизми. Разгледани са следните случаи: революциите и войните, моралните норми, моралното износване на нещата, боклука от различен вид, хората, и информацията. Нещата хем са философски, хем касаят всички ни, хем не са разрешени правилно.
Наше Неумение Рушить (Социальное Эссе)
Price: $0.99 USD. (Free until May 10!) Words: 9,700. Language: Russian. Published: May 11, 2018. Categories: Nonfiction » Philosophy » Religious philosophy, Essay » Sociology
In Russian. Это эссе о нашем консумативном обществе, которое создаёт искусственные вещи, но /не умеет их разрушать/ потом. Оно начинается философскими размышлениями о мире, а потом рассматриваются ряд конкретных случаев такого неумения как: революции и войны, устарелые моральные нормы, моральный износ товаров, мусор разного вида, и другие), предлагая на ходу и указания о том, что нужно делать.
Our Inability To Destroy (Social Essay)
Price: $0.99 USD. (Free until April 30!) Words: 11,880. Language: English. Published: May 1, 2018. Categories: Nonfiction » Philosophy » Religious philosophy, Essay » Sociology
This is an essay about the contemporary consumer society, that creates artificial things but /is unable to destroy them/ later. It begins with philosophical reflections about the world and then observes some concrete cases of such inability like the: revolutions & wars, outdated moral norms, obsolescence of the things, garbage of different kind, and proposes some directions in which have to work.
Оцеляване По Български (Лично Проверено)
Price: $1.99 $1.59 USD. (20% off until April 20!) Words: 26,430. Language: Bulgarian. Published: April 21, 2018. Categories: Nonfiction » Social Science » Customs & Traditions, Essay » Sociology
In Bulgarian. Това са дълги разсъждения за живота в градски условия в страни с нисък стандарт, като България. Разгледани са древни правила за разумен живот, стратегии на оцеляване, възможни икономии, използуване на треви, гъби, и каквото може от природата, и как да не ходим по лекари и да живеем здравословно; накрая има и някои специфични умения. Не липсва и поетично Приложение.
Выживание По Болгарски (Лично Проверенно)
Price: $1.99 $1.59 USD. (20% off until April 10!) Words: 27,390. Language: Russian. Published: April 11, 2018. Categories: Nonfiction » Social Science » Customs & Traditions, Essay » Sociology
In Russian. Это эссе об основных правилах жизни при низком жизненном стандарте, как в Болгарии. Материал разношёрстный, но не абстрактный, а базируется на проверенных автором методах и приёмах. Изложение начинается общими указаниями о разумном способе жизни и основными стратегиями выживания, продолжает конкретными указаниями о пропитании в городах, и заканчивается специфическими умениями.
Bulgarian Survival (Personally Tried)
Price: $1.99 $1.59 USD. (20% off until March 31!) Words: 31,400. Language: English. Published: April 1, 2018. Categories: Nonfiction » Social Science » Customs & Traditions, Essay » Sociology
This is an essay about basic rules for living by low living standard, as in Bulgaria. The material is quite motley in its character, yet isn't abstract but is based on checked by the author methods & techniques. It contains: general advices for reasonable life, main strategies for survival, concrete recommendations for subsistence in urban conditions, and some special skills; + poetical Appendix.