Essay » Business

Quy trình hoạt động doanh nghiệp
Price: $6.99 USD. Words: 31,640. Language: Vietnamese. Published: June 9, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
"85% vấn đề trong tổ chức là do hệ thống" Deming Là nhà quản lý, bạn có thường xuyên đau đầu vì các công việc bị bỏ qua hoặc không được thực hiện đến nơi đến chốn? Phải chăng do quy trình hoạt động không ổn? Quy trình quy định rõ: Việc gì cần phải làm, kết quả nào phải đạt được, ai làm, làm lúc nào, ở đâu và như thế nào.
Unleashing the Power of Your Story
Price: $7.99 USD. Words: 28,480. Language: English. Published: July 31, 2014. Categories: Essay » Business
Our lives are full of stories. They are so much a part of who we are and what we do that we often don’t notice their presence. This book focuses on our deep personal stories, how we can know them more clearly, how they help us, how they limit us, and how we can learn to see them anew and create even more powerful personal stories ... stories that empower us to reach our highest aspirations.