Books tagged: independently

These results show books which have been specifically tagged with this keyword. You can also try doing a general search for the term "independently" .
You can also limit results to books that contain two tags.
Some content may be filtered out. To view such content, change your filtering option.

Found 12 results

И Таз Добра! (публицистика) — Изцяло
Pre-release—available May 21, 2019. Price: $5.99 USD. Words: 228,660. Language: Bulgarian. Categories: Nonfiction » Politics & Current Affairs » Social policy, Essay » Political
In Bulgarian. Това е цялата книга с моята публицистика, която е поместена под условните заглавия: “За Списания”, “За Вестници”, “Фейлетони” и “Други”. Те обхващат доста голям период от време, от около 1990-та (когато Мирски се появи като автор) и до 2017, когато аз реших най-после да затворя тази огромна книга (където броя на всичките статии достигна 68, което е колкото моите години накрая).
Ишь Ты Как Оно! (публицистика) — Целиком
Pre-release—available May 11, 2019. Price: $6.99 USD. Words: 210,940. Language: Russian. Categories: Nonfiction » Politics & Current Affairs » Social policy, Essay » Political
In Russian. Это полная книга с моими публицистическими материалами, которые помещены под условными заголовками: “Для Журналов”, “Для Газет”, “Фельетоны”, и “Другие”. Они охватывают очень большой период времени, примерно с 1990-го (когда Мирский появился как автор) и до 2017-го когда я решил наконец закрыть эту огромную книгу (где число всех статей достигло 68, что ровно моим годам в конце).
Now, Look Here (Publicistics) — Entirely
Pre-release—available May 1, 2019. Price: $7.99 USD. Words: 263,650. Language: English. Categories: Nonfiction » Politics & Current Affairs » Social policy, Essay » Political
This is the whole book with my publicistic materials, which are conditionally put under the titles: “For Journals”, “For Newspapers”, “Feuilletons”, and “Others”. It comprises very big period of time, from about 1990 (when Myrski emerged as writer) and till 2017 when I decided to put an end to this enormous book (where the number of all papers reached the number of my years at the end, 68).
И Таз Добра! (Публицистика) — Част Трета
Price: $1.99 $1.59 USD. (20% off until Jan. 1, 2020!) Words: 71,120. Language: Bulgarian. Published: August 21, 2018. Categories: Nonfiction » Politics & Current Affairs » Social policy, Essay » Political
In Bulgarian. Това е третия и последен том от моята публицистика с обем около 1/4 от всичките неща, където най-напред са останалите неща “За Вестници” след 2015-та, и още две нови секции, “Фейлетони” и “Други”. Те също започват някъде към 1990-та и свършват в 2017-та, където тематиката е основно политическа, но не само.
Ишь Ты Как Оно! (Публицистика) — Часть Третья
Price: $2.49 $1.99 USD. (20% off until Aug. 11!) Words: 63,240. Language: Russian. Published: August 11, 2018. Categories: Nonfiction » Politics & Current Affairs » Social policy, Essay » Political
In Russian. Это третий и последний том моих публицистических материалов объёмом примерно в 1/4 всех вещей, где сначала оставшиеся вещи “Для Газет” после 2015-го, и ещё две новые секции, “Фельетоны” and “Другие”. Они тоже начинаются где-то в 1990-ом и кончаются в 2017-ом, где тематика тоже в основном политическая, да не только.
Now, Look Here (Publicistics) — Part Three
Price: $2.99 $1.99 USD. (33% off until Aug. 1!) Words: 79,860. Language: English. Published: August 1, 2018. Categories: Nonfiction » Politics & Current Affairs » Social policy, Essay » Political
This is the third volume of my publicistic materials and in size about 1/4 of all things, where are the left things “For Newspapers” after 2015 and also two more sections, “Feuilletons” and “Others”. They also begin about 1990 and end in 2017, the topics also being chiefly political yet not only.
И Таз Добра! (Публицистика) — Част Втора
Price: $2.49 $1.99 USD. (20% off until Jan. 1, 2020!) Words: 72,060. Language: Bulgarian. Published: July 21, 2018. Categories: Nonfiction » Politics & Current Affairs » Social policy, Essay » Political
In Bulgarian. Това е втория том от моята публицистика с обем приблизително 1/3 от всичките неща, които са поместени под условното заглавие “За Вестници” но само до 2014-та включително. Те също започват някъде към 1990-та (когато Мирски се появи като автор) и темите също са най-различни, макар и основно политически.
Ишь Ты Как Оно! (Публицистика) — Часть Вторая
Price: $2.99 $2.49 USD. (17% off until July 11!) Words: 67,220. Language: Russian. Published: July 11, 2018. Categories: Nonfiction » Politics & Current Affairs » Social policy, Essay » Political
In Russian. Это второй том моих публицистических материалов объёмом примерно 1/3 всех вещей, которые помещены под условным заголовком “Для Газет” да только до 2014-го включительно. Они тоже начинаются где-то в 1990-ом (когда Мирский появился как автор) и тематика самая разная, хотя в основном это политические вещи.
Now, Look Here (Publicistics) — Part Two
Price: $3.49 $2.49 USD. (29% off until July 1!) Words: 83,750. Language: English. Published: July 1, 2018. Categories: Nonfiction » Politics & Current Affairs » Social policy, Essay » Political
This is the second volume of my publicistic materials and in size about 1/3 of all things, which are conditionally put under the heading “For Newspapers” but till 2014 including. They also begin about 1990 (when Myrski emerged as writer) and the topics are very different yet chiefly political.
И Таз Добра! (Публицистика) — Част Първа
Price: $2.99 $2.49 USD. (17% off until Jan. 1, 2020!) Words: 91,170. Language: Bulgarian. Published: June 21, 2018. Categories: Nonfiction » Politics & Current Affairs » Social policy, Essay » Political
In Bulgarian. Това е първия том от моята публицистика с обем приблизително 2/5 от всичките неща, които са поместени под условното заглавие “За Списания”. Те обхващат доста голям период от време, от около 1990-та (когато Мирски се появи като автор) и до 2017, когато аз реших най-после да затворя тази огромна книга (където броя на всичките статии достигна 68, което е колкото моите години накрая).