Books tagged: min max

These results show books which have been specifically tagged with this keyword. You can also try doing a general search for the term "min max" .
You can also limit results to books that contain two tags.
Some content may be filtered out. To view such content, change your filtering option.

Found 2 results

Tập 2: Quản lý Kho nguyên liệu vật tư thành phẩm - Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP Doanh Nghiệp Thủy Hải Sản
Series: Sổ Tay Đầu tư giải pháp ERP doanh nghiệp Thủy Hải Sản. Price: $10.80 USD. Words: 2,170. Language: Vietnamese. Published: June 11, 2016. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Quy trình là mấu chốt quan trọng để nhận biết hệ thống ERP sẽ vận hành ra sao trong tương lai. Tập 2 sổ tay mô tả quy trình về quản lý hàng tồn kho, tập nay mang đến sẽ là câu trả lời cho những câu hỏi: Tổ chức kho như thế nào? danh mục nguyên liệu- Vật tư- Hàng Hóa quản lý như thế nào? kiểm soát tồn kho an toàn, Các giao dịch xuất nhập kho như thế nào?
101 Tips for Roleplaying Games
Series: How to Play Role-playing Games. Price: $2.99 USD. Words: 16,090. Language: English. Published: June 24, 2015. Categories: Nonfiction » Entertainment » Games, puzzles, & brain twisters
Contained within this book are 101 fully elaborated tips for players of role playing games to cover many aspects of playing the games inside and outside of the game itself. This book focuses upon those elements of role playing games that can be applied across all systems and for many different types of players.