Books tagged: novel

The adult filter is active; there may be additional content. To view this content, click the "Adult Content" button above to change your filtering option.

Found 874 results (Try using more keywords)

Kuqala Kube Mnyama Xa Kuza Kukhanya
Price: $2.66 USD. Words: 15,860. Language: Xhosa. Published: September 20, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
uNosipho ugxothiwe ngunina uFezeka, (uNowinoti) e-Askeaton, kuba enzima, waya kugaxeleka kunina-khulu uMampondo.Wahlala apho wade wakhululeka wafumana unyana uMihlali.
Ithemba Lami
Price: $2.90 USD. Words: 28,190. Language: Zulu. Published: September 20, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
Le noveli yathola uMklomelo wesiBili emcintiswaneni wokubhalwa kwezincwadi owawuhlelwe nguMnyango Wezobuciko, Amasiko Nezokuvakasha wesiFundazwe saKwaZulu-Natali ngokubambisana nabashicileli bakwa-Nasou Via Afrika ngonyaka we-2007.
Amandl' Esambane
Price: $3.43 USD. Words: 30,740. Language: Zulu. Published: September 20, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
Le noveli yathola uMklomelo wokuqala emcintiswaneni wokubhalwa kwezincwadi owawuhlelwe nguMnyango Wezobuciko, Amasik Nezokuvakasha wesiFundazwe saKwaZulu-Natali ngokubambisana nabashicileli bakwa-Nasou Via Afrika ngonyaka we-2007.
Ukhozi Olumaphiko
Price: $3.39 USD. Words: 47,150. Language: Xhosa. Published: September 19, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
He pulled off the van and left behind, and when I was in jail, he was very sick, and I said, "Because I did not care for them, I turned around and looked up." If I had not been a sack, I would have lost a dog that could fly to the top. When I was crying out, leave, then say the dog's two dogs before, stop the bark of the dog that ended up knocking. '
Lešitaphiri
Price: $3.39 USD. Words: 47,570. Language: Northern Sotho. Published: September 19, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
Bjalo ka Sebatakgomo le Kgorong ya Mošate, Lešitaphiri e theilwego godimo ga bophelo bja setšo sa magaeng a magoši le ditšhaba tša ona. Ke bophelo bja go tlala mathata a magolo ac gantši a tišwago mošate gore a rarollwe. Ka ge temokrasi nakong yeo e be e le ya maemo a godimo, kgoši o be a seka melato le bakgomana le bakgoma ba gagwe gammogo le banna ba motse.
Mulunguntima
Price: $3.39 USD. Words: 58,220. Language: Tsonga. Published: September 18, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
Novhele leyi i mpfuxeto wa lembe ra 2008 wa Mulunguntima. I novhele leyi ya matimba swinene eku paluxeni ka mhaka ya mavondzo ni vukungundzwana emintirhweni, ni ndlela leyi swimunhuhatwa swo hambana swi langutaka timhaka leti ha yona.
 Ithemba Alibulali
Price: $3.43 USD. Words: 22,940. Language: Zulu. Published: September 18, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
Le noveli yathola uMklomelo wesiThathu emcintiswaneni wokubhalwa kwezincwadiowawuhlelwe nguMnyango Wezobuciko, Amasiko Nezokuvakasha wesiFundazwesaKwazulu-Natali ngokubambisana nabashicileli bakwa-Nasou Via Afrika ngonyaka we-2007.
True Mercy
Price: $2.99 USD. Words: 89,740. Language: English. Published: September 13, 2017. Categories: Fiction » Thriller & suspense » Crime thriller
A father and his autistic son have their world turned upside-down when they help a young woman who has escaped a human trafficking ring.
Isitolo Esasingasebhange
Price: $3.33 USD. Words: 18,240. Language: Zulu. Published: September 8, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Themes & motifs » Crime
Leli yinoveli elimaqondana nezehlo zezigilamkhuba, zona eziganga nomainini. Maningi amanoveli abhalwe nguMolefe: Ikhiwane elihle, Osibindigidi Bongqondongqondo kanye namanye neminye iminxa, kubandakanya nomdlalo osihloko sithi: Ngiwafunge Amabomvu.
The Mystery of Spirits (Part One)
You set the price! Words: 8,890. Language: English. Published: September 4, 2017. Categories: Fiction » Mystery & detective » General
Have you ever wondered about the mysteries of life? What would you do if you were asked to join a secret occultic group called the Brotherhood? Would you join it? Living in the 1940s by the sunny sides of Hawaii, detective Herbie Fox appears once again to investigate the murder. Part one of the story is waiting to be read.