Books tagged: sunni and turkey

These results show books which have been specifically tagged with these keywords. You can also try doing a general search for the terms "sunni" "turkey" .
Some content may be filtered out. To view such content, change your filtering option.

Found 12 results

The Sunni Path
Price: Free! Words: 43,970. Language: English. Published: December 9, 2011 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam
(4.17 from 6 reviews)
The beginning of (The Sunni Path), the book by a statesman of the Ottoman Empire Ahmet Cevdet Pâşa (Ma’lûmat-ı Nâfia = Beneficial Information), gives a succinct information about how to believe in the religion of Islam and makes the classification of the science of Islam.
Hz. Muhammed Mustafa -1-
Price: Free! Words: 123,490. Language: Albanian. Published: June 5, 2011 by Erkam Publications. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam
Ngaqë Drita Muhammediane është shkaku i të gjithë krijesës, në të vërtetë, është e pamundur të shprehet ashtu siç duhet brenda disa rreshtash të varfër jeta e veçantë dhe e zgjedhur e Hz. Muhammedit (s.a.s.), i cili e pati jetuar atë në atë mënyrë që të bëhej i denjë për t'u quajtur nga Zoti "i Dashuri Im"!
伊斯兰的精神和形式
Price: Free! Words: 3,840. Language: Chinese. Published: June 1, 2011 by Erkam Publications. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam
要想成为安拉的忠诚的仆人,就必须更深层次地理解伊斯兰的各个方面,并按照戒律行事。那些在形式上和精神上都能够高水平地实践宗教信仰的人将得到安拉的爱与报酬,而那些忽视安拉邀请人类回归于他的人也注定将在后世成为一个亏折者。
忠诚与敬畏
Price: Free! Words: 500. Language: Chinese. Published: May 28, 2011 by Erkam Publications. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam
没有人想虚度年华,但怎样才能让人生过得有意义呢?其实,忠诚和敬畏就是能够让你的生命具有意义的最重要的东西。
心灵的泪滴
Price: Free! Words: 2,050. Language: Chinese. Published: May 27, 2011 by Erkam Publications. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam
700多年前,大师鲁米满怀着对安拉的爱与痴迷写下了尊贵的《玛斯纳维》。随后的年月里,这本书在那些寻求真主的人的心中占据了独一无二的地位。 即使安拉的朋友已经逝去,他们的心灵却不会腐朽,不朽的心灵会继续影响我们的精神世界,有着不朽的心灵的人也会继续活在我们中间。
40则圣训 献给孩子们的书
Price: Free! Words: 720. Language: Chinese. Published: May 25, 2011 by Erkam Publications. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam
就像你们已经知道的,我们的先知所说的话被称作圣训(Hadith)。他为我们带来了《古兰经》和安拉的戒律,并通过圣训为我们解释安拉的戒律。通过他自己的语言,先知告诉了我们为了获得今世和后世的幸福,我们应该如何行事。
仁慈的先知穆罕默德
Price: Free! Words: 1,390. Language: Chinese. Published: May 25, 2011 by Erkam Publications. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam
作者在书中出色地描述了先知穆罕默德(愿主福安之)的生活,为那些想了解先知的生活的人打开了一扇朴实的窗口。没有哪一个历史人物对人类和人类历史的影响超过先知穆罕默德(愿主福安之),他把世界上的一个主要宗教传授给了人类,并在他的一生中奠定了世界上最灿烂的文明之一。
Бір шоқ гүл
Price: Free! Words: 53,610. Language: Turkish. Published: May 8, 2011 by Erkam Publications. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam
Мәснәуи - руханилық пен сырдың дариясы. Мәуләнә адам санасы түсіне бермейтін тасаввуф тақырыптарын рухани сөздер мен хикметті хикаялар арқылы оқырмандардың көңіліне сіңіреді.
Исламдын изги маданияты -IV
Price: Free! Words: 71,870. Language: Turkish. Published: April 30, 2011 by Erkam Publications. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam
Бул чыгармада Исламдагы нукура адеп-ахлак, инсандык алгы касиеттер жана анык изгилик терең баяндалган.
Исламдын изги маданияты -II
Price: Free! Words: 70,840. Language: English. Published: April 24, 2011 by Erkam Publications. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Islam
Бул чыгармада Исламдагы нукура адеп-ахлак, инсандык алгы касиеттер жана анык изгилик терең баяндалган.