Books tagged: tieu thuyet

The adult filter is active; content marked as adults-only by the author is not listed. To view this content, click the button below to disable the adult filter.

Found 62 results

Cõi Tình
By
Price: $9.99 USD. Words: 61,280. Language: Vietnamese. Published: April 23, 2011 by Kệ Sách eBook. Category: Fiction » Literature » Literary
Cõi Tình tiểu thuyết Nam Dao ebook edition - 2011 Kệ Sách xuất bản Smashwords phát hành ISBN 978-1-4524-3506-0 Cõi Tình, tiểu thuyết xây dựng trên một nhân vật đi tìm vật hộ quốc bảo dân hầu tìm cách giải họa cho nước Đại Việt bị phù thủy Cao Biền trấn yểm từ thời Bắc Thuộc.
Vòng Đai Xanh
By
Price: $9.99 USD. Words: 77,980. Language: Vietnamese. Published: April 24, 2011 by Kệ Sách eBook. Category: Fiction » Literature » War
VÒNG ĐAI XANH tiểu thuyết NGÔ THẾ VINH ebook edition Kệ Sách xuất bản - 2011 Smashwords phát hành ISBN 978-1-4524-1731-8
Mùa Biển Động tập I - Những Đợt Sóng Ngầm
By
Price: $9.99 USD. Words: 66,090. Language: Vietnamese. Published: April 25, 2011 by Kệ Sách eBook. Category: Fiction » Historical » General
Mùa Biển Động tập I - Những Đợt Sóng Ngầm trường thiên tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Mộng Giác ebook edition Kệ Sách xuất bản - 2011 Smashwords phát hành ISBN 978-1-4524-5759-8
Mùa Biển Động - Tập II: Bão Nổi
By
Price: $9.99 USD. Words: 97,000. Language: Vietnamese. Published: July 26, 2011 by Kệ Sách eBook. Category: Fiction » Plays & Screenplays » Asian
Nguyễn Mộng Giác Mùa Biển Động tiểu thuyết lịch sử Tập 2 – Bão Nổi Copyrighted by Nguyễn Mộng Giác Published by Kệ Sách eBook Publishing Center 2011 Smashwords edition ISBN: 978-1-4524-6852-5
Mùa Biển Động - Tập IV: Bèo Giạt
By
Price: $9.99 USD. Words: 169,470. Language: English. Published: December 8, 2011 by Kệ Sách eBook. Category: Nonfiction » History » War
Mùa Biển Động - Tập IV: Bèo Giạt Tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Mộng Giác ebook edition Kệ Sách eBook xuất bản - 2011 Smashwords phát hành ISBN 978-1-4524-5026-1
Mùa Biển Động - Tập V: Tha Hương
By
Price: $9.99 USD. Words: 267,990. Language: Vietnamese. Published: December 14, 2011 by Kệ Sách eBook. Category: Fiction » Literature » War
Nguyễn Mộng Giác Mùa Biển Động tập V: Tha Hương tiểu thuyết lịch sử ebook edition Kệ Sách eBook xuất bản - 2011 Smashwords phát hành ISBN 978-1-4524-3511-4
Chữ Dưới Chân Tường
By
Price: $9.99 USD. Words: 67,320. Language: Vietnamese. Published: April 12, 2012 by Kệ Sách eBook. Category: Fiction » Literature » Literary
NGUYỄN VIỆN CHỮ DƯỚI CHÂN TƯỜNG tiểu thuyết Copyright @2012 Nguyễn Viện Kệ Sách eBook Publishing Center Smashwords Edition ISBN: 978-1-4524-6305-6
Rồng và Rắn
By
Price: $9.99 USD. Words: 85,800. Language: Urdu. Published: April 18, 2012 by Kệ Sách eBook. Category: Fiction » Literature » Literary
NGUYỄN VIỆN RỒNG & RẮN Hay là bốn tiểu thuyết Nguyễn Viện Tiểu thuyết Kệ Sách eBook Publishing Center Smashwords Edition Copyright @2012 by Nguyễn Viện ISBN: 978-1-4524-7353-6
Mùa Biển Động - tập III Mùa Biển Động
By
Price: $9.99 USD. Words: 138,140. Language: Vietnamese. Published: August 25, 2012 by Kệ Sách eBook. Category: Fiction » Literature » Literary
Nguyễn Mộng Giác Mùa Biển Động tiểu thuyết lịch sử Tập 3 – Mùa Biển Động Chương 40 – Chương 74 Copyrighted by Nguyễn Mộng Giác Published by Kệ Sách eBook Publishing Center 2012 Smashwords edition ISBN: 978-1-4524-0829-3
Trư Cuồng
By
Price: $9.99 USD. Words: 100,420. Language: Vietnamese. Published: September 20, 2012 by Kệ Sách eBook. Category: Fiction » Literature » Literary
Nguyễn Xuân Khánh Trư Cuồng Tiểu thuyết Copyright 2012 Nguyễn Xuân Khánh Published by Kệ Sách eBook Publishing Center Smashwords Edition ISBN: 9-781-3014-2769-7