Muhammadu Almustafa

Mu na godema ma daukaci godiya da yabo dawwamammu domin ya yi muna ni‘imaya kuma kyautata muna ya kuma sharrafa mu daya sayya mu al-umma ga Manzonsay a kuma aiko muma shugaban Annabawa ga baki daya masoyin Allah Mahammadu tsira da dmincin Allah su tabbata a gare shi Annabi ne kuma Manso.
Download: epub mobi (Kindle) pdf more Online Reader

Also by This Author

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book