ગીતા મંથન (Geeta Manthan)

આ જાતના આપણી નવી પેઢીના વાચકો મોટે ભાગે મૂળ `ગીતા' સંસ્કૃતમાં નહિ વાંચી શકે. તેમ `ગીતા'ના સળંગ અનુવાદમાં પણ એમને ઘણાખરાને રસ ન પડે તેવું બને. એવા લોકો `ગીતા'નો આસ્વાદ જેના વડે કરી શકે એવું એક ઉત્તમ પુસ્તક કિશોરલાલ મશરૂવાળાનું `ગીતામંથન' છે.
This is an abridged version of the original book by Kishorelal Mashruwala. The abridged version covers 11 of 18 chapters. More
Download: epub

Also by This Publisher

Reviews

Review by: axe on July 20, 2013 : (no rating)
pdf please ????
(review of free book)
Report this book