Mohammad Wẽnd pʋʋsg la tılgr be a yinga

I d pẽgda Wẽnde la yaa ne pẽgre, la soeesgo, sẽn duum di be ne a sẽn waoog tõndo tι d yaa Mohammad poorẽ dãmba, la a tʋmsa – a Mohammad sẽn n ya noanga, n ya-a nabiyaam dãmba faã zug peoogã, ta a yi tʋntʋʋma la nabiyaama pʋʋsg la tιlgr be tõnd zug soaba a Mohammad yinga- wẽnnaam tʋmsalame, t- a wa yιιs nõn naandsa likẽ n tι keẽs vẽenemẽ.
Download: epub mobi (Kindle) pdf more Online Reader

Also by This Author

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book